Base description which applies to whole site

Agentschap Telecom (AT)

Staat van baten en lasten

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

2014

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2013

Baten

       

Omzet moederdepartement

11.727

11.217

– 510

11.622

Omzet overige departementen

14

8

– 6

42

Omzet derden

19.446

20.800

1.354

20.971

Rentebaten

16

33

17

56

Vrijval voorzieningen

0

0

0

 

Bijzondere baten

100

468

368

410

Totaal baten

31.303

32.526

1.223

33.101

         

Lasten

       

Apparaatskosten

31.140

30.465

– 675

 

– Personele kosten

17.768

20.129

2.361

19.392

Waarvan eigen personeel

16.815

19.561

2.746

18.445

Waarvan externe inhuur

953

568

– 385

947

Waarvan overige personele kosten

       

– Materiële kosten

13.372

10.336

– 3.036

10.831

Waarvan apparaat ICT

       

Waarvan bijdrage aan SSO’s

5.171

4.972

– 199

4.970

Waarvan overige materiële kosten

 

5.364

   

Afschrijvingskosten

1.679

1.612

– 67

 

– Immaterieel

150

149

– 1

150

– Materieel

1.529

1.463

– 66

1.589

Overige lasten

125

300

175

 

– Dotaties voorzieningen

75

268

193

291

– Rentelasten

50

32

– 18

45

– Bijzondere lasten

0

0

0

 

Correctie kosten Gamma

0

– 932

– 932

0

Totaal lasten

32.944

31.445

– 1.499

32.298

         

Saldo van baten en lasten

– 1.641

1.081

2.722

803

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

Bedragen x € 1.000
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014

Realisatie 2014

Verschil realisatie en oorspronkelijke begroting

Realisatie 2013

Offerte structureel SG

5.376

5.473

97

5.895

Offerte structureel DGETM

5.010

4.947

– 63

4.956

Offerte structureel DGB&I

141

139

– 2

125

Projecten opdrachtgevers

1.200

658

– 542

647

Totaal

11.727

11.217

– 510

11.622

De omzet moederdepartement bestaat uit de vergoedingen die worden ontvangen van EZ voor de uitvoering van opdrachten. De lagere omzet wordt veroorzaakt doordat de projecten van opdrachtgevers in omvang afnemen. De realisatie is, conform afspraak om binnen een bandbreedte van 5% niet te verrekenen, gelijkgesteld aan de hoogte van de goedgekeurde offerte. De werkelijke kosten liggen op 104% (€ 5.669k).

Omzet overige departementen

Bedragen x € 1.000
 

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

2014

Realisatie

2014

Verschil realisatie en oorspronkelijke begroting

Realisatie 2013

Ministerie van I&M – kennisplatform EMV&G

14

8

– 6

10

I&M: Onderzoek upgrade GSM-Railway

0

   

4

RIVM: Exposure metingen/E-monument

0

   

15

Ministerie van V&J – onderzoek NCV

0

   

12

         

Totaal omzet overige departementen

14

8

– 6

42

Omzet derden

Bedragen x € 1.000
 

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

2014

Realisatie

2014

Verschil realisatie en oorspronkelijke begroting

Realisatie 2013

Vergunninghouders en overige:

     

16.823

– Vaste verbindingen

3.340

4.571

1.231

3.020

– Mobiele communicatie

4.718

4.497

– 221

4.548

– Mobiele openbare netwerken

1.929

1.906

– 23

2.132

– Radiodeterminatie

60

61

1

57

– Radiozendamateurs

5

7

2

8

– Omroep

5.189

5.369

180

5.228

– Overige/verlengingen

37

0

– 37

34

– Examens

134

133

– 1

137

– Verklaringen, keuringen en erkenningen

4

4

0

4

– Randapparatuur

1.489

1.510

21

1.655

Satellietoperators

496

196

– 300

979

BZK (C2000)

46

46

0

46

Defensie

1.284

1.284

0

1.284

Korps Landelijke Politiediensten

139

139

0

139

Caribisch Nederland

576

1.077

501

1.666

         

Verenigd Koninkrijk / OFCOM

0

0

0

34

Totaal

19.446

20.800

1.354

20.971

De gerealiseerde omzet derden komt ten opzichte van de vastgestelde begroting hoger uit. Dit wordt vooral veroorzaakt door de point-point straalverbindingen in de categorie vaste verbindingen. Als gevolg van de 4G veiling heeft de markt in 2014 sterk geïnvesteerd in het upgraden van netwerken. Voor Agentschap Telecom heeft dit geleidt tot een toename van de omzet, maar ook tot druk op de realisatie van de doorlooptijden op de vergunningen (89% binnen 8 weken).

Voor de categorie satellietoperators geldt dat vanaf 2014 de baten en de lasten van de ITU filings geen onderdeel meer zijn van de resultatenrekening van Agentschap Telecom. Hiertoe is besloten omdat de kosten van de ITU filings één op één doorberekend worden aan de satellietoperators. In de begroting 2014 was hier nog geen rekening mee gehouden. De resterende realisatie satellietoperators betreft de ureninzet van medewerkers van het agentschap voor deze categorie.

Bijzondere baten

De realisatie in 2014 bestaat uit opbrengsten voor de verkoop van dienstauto’s en uit opbrengsten van detachering van 2 medewerkers.

Toelichting op de lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De personele kosten zijn in totaal € 2,4 mln hoger ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dat verschil wordt ten eerste verklaard doordat de reis- en verblijfkosten (€ 1,4 mln) in het kader van de werkkostenregeling zijn verplaatst van materiële naar personele kosten.

Verder is Agentschap Telecom erin geslaagd om de trend van onderbezetting op personeel te doorbreken. Dit in tegenstelling tot de prognoses zoals opgenomen in de vastgestelde begroting, waarbij nog werd uitgegaan van een substantiële vacatureruimte. Ten opzichte van de vastgestelde formatie van het agentschap is de realisatie 104%, waarbij geldt dat de overbezetting vooral wordt veroorzaakt door inhuur voor de uitvoering van het project GAMMA.

Minder positief is de onder-uitputting op het beschikbare opleidingsbudget (73%).

Materiële kosten

De materiële kosten zijn in totaal € 3,0 mln lager ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dat verschil wordt ten eerste verklaard doordat de reis- en verblijfkosten (€ 1,4 mln) in het kader van de werkkostenregeling zijn verplaatst van materiële naar personele kosten. Verder is de vertraging van het project GAMMA en de herziene werkwijze op de financiering van aanschaf van het zaaksysteem van directe invloed op de realisatie (€ 1,7 mln)

In de begroting voor bijdrage SSO’s was nog rekening gehouden met een bijdrage voor de huisvesting Amersfoort ad € 1,2 mln. Die (her)huisvesting is niet doorgegaan. De begroting exclusief huisvesting was circa € 4,0 mln. De realisatie is € 1,0 mln hoger. Dit wordt vooral veroorzaakt door de overschrijding van het budget voor ICT dienstverlening.

Overige lasten

Dotaties voorzieningen

De dotaties voorzieningen zijn ten opzichte van de vastgestelde begroting hoger. Dit wordt veroorzaakt door een dotatie op dubieuze debiteuren van € 185k als gevolg van noodzakelijke afboeking van enkele oninbare vorderingen en een dotatie op de voorziening ambtsjubilea ad € 75k als gevolg van aanscherping van de berekeningsmethodiek en bijstelling van de percentages voor de werkgeverslasten en voor de berekening van de contante waarde.

Correctie kosten GAMMA

Volgens afspraak zijn de in 2014 gemaakte ontwikkelkosten GAMMA ad € 0,9 mln in mindering gebracht op de kosten en rechtstreeks ten laste gebracht van de post Te verrekenen met vergunninghouders. Hierdoor wordt het resultaat € 0,9 mln hoger.

Saldo van baten en lasten

Het saldo baten en lasten is ten opzichte van de vastgestelde begroting hoger. Dit is in voorgaande teksten toegelicht.

Balans per 31 december 2014

Bedragen x € 1.000
 

Balans 2014

Balans 2013

Activa

   

Immateriële vaste activa

186

299

Materiële vaste activa

   

– grond en gebouwen

   

– installaties en inventarissen

559

886

– overige materiële vaste activa

4.947

4.078

Voorraden

   

Debiteuren

1.489

2.776

Nog te ontvangen

1.021

355

Liquide middelen

8.886

10.378

Totaal activa:

17.088

18.772

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

   

– exploitatiereserve

1.620

1.620

– onverdeeld resultaat

1.081

803

Voorzieningen

513

510

Leningen bij het MvF

506

704

Crediteuren

559

381

Te verrekenen met vergunninghouders c.a.

6.746

7.162

Te verrekenen met Caribisch Nederland

1.491

1.669

Nog te betalen

4.572

5.923

Totaal passiva

17.088

18.772

Eigen vermogen (inclusief onverdeeld resultaat)

Bedragen x € 1.000
 

2012

2013

2014

Omzet, excl. rente- en bijzondere baten

32.839

32.636

32.203

Gemiddelde omzet over 3 jaar

32.900

32.407

32.559

       

Toegestane exploitatiereserve

1.625

1.620

1.620

Resultaat

2.554

803

1.081

Eigen vermogen

4.179

2.423

2.701

Inclusief het resultaat over 2014 bedraagt het saldo van de exploitatiereserve € 2,7 mln en ligt daarmee boven het toegestane maximum. Bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet zal worden aangegeven hoe dit wordt hersteld.

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000
 

Boekwaarde

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Boekwaarde

 

1/1/2014

     

31/12/2014

Wachtgeld en FLO

77

7

43

0

41

Ambtsjubilea

433

75

36

0

472

 

510

82

79

0

513

Te verrekenen met vergunninghouders c.a.

De post «te verrekenen met vergunninghouders» geeft de schuld aan de vergunninghouders c.a. van Agentschap Telecom weer. Deze post zal de komende jaren substantieel worden afgebouwd door de middelen aan te wenden voor de ontwikkeling van een nieuw vergunningverleningssysteem (GAMMA).

Te verrekenen met Caribisch Nederland

Deze post is vergelijkbaar met de post «te verrekenen met vergunninghouders c.a.», maar dan specifiek voor de vergunninghouders in CN. Door een nieuwe wijze van vaststelling van de werkelijke verplichting aan CN neemt de hoogte af. Waar voorheen alle in voorgaande jaren ingestelde vorderingen in de verplichting werden meegenomen wordt nu uitgegaan van de werkelijk ontvangen bedragen. Hierdoor loopt de post minder snel op, maar zal uiteindelijk, als alle gevorderde bedragen ontvangen worden, dezelfde hoogte bereiken. De wijziging heeft tevens tot gevolg dat het resultaat over 2013 herverdeeld wordt.

Aandeel moederdepartement en overige departementen en agentschappen in vorderingen en schulden

Bedragen x € 1.000

moederdepartement

overige departementen en agentschappen

Debiteuren

210

59

Nog te ontvangen

147

31

Liquide middelen

0

8.886

Totaal vorderingen

357

8.976

Crediteuren

25

227

Nog te betalen

857

678

Totaal schulden

882

905

Agentschap Telecom heeft per saldo een schuld aan het moederdepartement van € 0,5 mln. Deze bestaat met name uit vooruit ontvangen opbrengsten en uit een nog af te dragen deel van het resultaat 2013 naar aanleiding van de hiervoor vermelde herverdeling van het resultaat 2013. Op overige departementen en agentschappen heeft het agentschap per saldo een vordering van € 8,1 mln. Deze bestaat met name uit een vordering op het Ministerie van Financiën betreffende het saldo rekening-courant enerzijds en nog te betalen kosten aan SSO’s anderzijds.

Kasstroomoverzicht over 2014

Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014 + stand depositorekeningen

9.280

10.378

1.098

2.

Totaal operationele kasstroom

25

820

795

 

Totaal investeringen (–/–)

– 3.625

– 2.041

1.584

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 3.625

– 2.041

1.584

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 271

– 271

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.125

0

– 2.125

4.

Totaal financieringskasstroom

1.854

– 271

– 2.125

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

7.534

8.886

1.352

De operationele kasstroom is vooral hoger doordat het resultaat hoger is dan begroot.

De investeringen zijn € 1,6 mln lager dan begroot. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste is het project Gamma vertraagd, waardoor er in 2014 minder in geïnvesteerd is. Verder zijn de geplande investeringen in huisvesting en meubilair uitgesteld in afwachting van de geplande verhuizing.

Het verschil op de financieringskasstroom is ontstaan doordat bij nader inzien geen gebruik is gemaakt van de leenfaciliteit. Hiermee wordt getracht de rentelasten zo laag mogelijk te houden.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2014

   

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Begroting 2014

Inputindicatoren

           

Kernindicatoren

           

Verhouding direct/indirect (in fte)

 

175,5 / 94,5

186,6 / 70,0

174,9 / 74,9

177,4 / 82,8

174,4 / 67,8

Verklarende/ achtterliggende variabelen

           

Personeelskosten per fte

 

€ 71.111

€ 69.853

€ 70.395

€ 70.931

€ 70.881

Totaal aantal fte's (excl externe inhuur)

 

246,0

256,6

237,3

248,4

230,1

Kosten inhuur externen (PAO-definitie; x € 1.000)

 

€ 1.570

€ 1.113

€ 947

€ 568

€ 953

Outputindicatoren

           

Uurtarief (wijziging in reële termen)

 

0,00%

– 0,45%

– 1,47%

– 0,66%

0%

Aantal declarabele uren (per fte en totaal)

 

1.453/1.667

1.453 / 1.667

1.450/ 1.660

1.450/ 1.660

1.453 / 1.667

Aantal werkbare /beschikbare uren:

           

– werkbare uren

 

1.836

1.836

1.829

1.829

1.836

– bruto beschikbare uren

 

1.667

1.667

1.660

1.660

1.667

– netto beschikbare uren

 

1.588

1.588

1.585

1.585

1.588

Verklarende/ achterliggende variabelen

           

Bedrijfsresultaat (x € 1.000)

 

1.255

2.554

803

1.081

– 1.641

Omzet

 

32.294

33.455

33.101

32.526

31.303

Kwaliteitsindicatoren

           

Kernindicatoren

           

Klanttevredenheid:

     

3,9

   

• doelgroep hoog belang

 

niet in 2011

niet in 2012

 

niet in 2014

>7

• doelgroep midden belang

 

niet in 2011

niet in 2012

 

niet in 2014

>7

• doelgroep laag belang

 

niet in 2011

niet in 2012

 

niet in 2014

>7

Doorlooptijd primaire processen:

           

Vergunningaanvragen 95% binnen

8 weken

96%

98%

99%

89%

95%

 

6 weken

86%

85%

 

4 weken

79%

60%

 

2 weken

70%

35%

             

Reactietijd storingsklachten

norm

         

Klachten van levensbelang ≤ 4 uur

100%

98%

100%

100%

100%

100%

Klachten van maatschappelijk belang ≤ 12 uur

98%

95%

91%

97%

75%

98%

Klachten van individueel belang ≤ 3 werkdagen

80%

99%

80%

95%

85%

90%

             

Gegrond verklaarde bezwaarschriften aantal

norm

21

19

9

11

 

≤ 5%

11,3%

9,0%

2,4%

5,6%

<5%

Aantal klachten

 

7

2

3

3

<7

Medewerkertevredenheid

 

niet in 2011

niet in 2012

7,0

niet in 2014

>7

Verklarende/ achterliggende variabelen

           

Ziekteverzuim

≤ 4,3%

4,6%

5,4%

4,2%

3,0%

< 4,1%

Externe inhuur

De totale kosten van externe inhuur bedragen 60% van de hiervoor vastgestelde begroting. Zoals uit de toelichting op de personele kosten blijkt is de realisatie op de vastgestelde formatie van het agentschap 104%. Dit houdt in dat de onder uitputting op het budget externe inhuur niet wordt verklaard door openstaande vacatures.

Uurtarief

Mede als gevolg van de taakstelling Rutte heeft Agentschap Telecom het kostenbewustzijn verder doorontwikkeld. Het resultaat is dat voor 2014 het agentschap voor de tarieven conform aanschrijving geen gebruik maakt van de toegestane loon- en prijsbijstelling. Daardoor dalen de tarieven nominaal en reëel met 0,66%. Het gewogen gemiddelde uurtarief Agentschap Telecom bedraagt € 107,28.

Vergunningen

Het gerealiseerde percentage binnen 8 weken bedraagt 89%. Dit wordt vooral veroorzaakt door de point-point straalverbindingen in de categorie vaste verbindingen. Als gevolg van de 4G veiling heeft de markt in 2014 sterk geïnvesteerd in het upgraden van netwerken. Voor Agentschap Telecom heeft dit geleid tot een toename van de omzet, maar ook tot druk op de realisatie van de doorlooptijden op de vergunningen.

Storingsklachten

AT is in gesprek met de veroorzakers van de toename in meldingen. Dit zodat de dienstverlening kan worden verbeterd, maar ook de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de melding en de behandeling. In 2014 zijn verder stappen ondernomen om de kennis op dit werkveld breder te beleggen binnen de organisatie.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bij AT zit gemiddeld genomen op of net onder de Verbaannorm. Ook in 2015 is bij AT het sturen op verzuim een blijvend punt van aandacht.

Bezetting in fte

De gemiddelde bezetting in fte’s (exclusief externe inhuur) bedraagt in 2014 248,4 fte. Het aantal fte werkzaam bij het agentschap ultimo 2014 (exclusief externe inhuur) bedraagt 247,2 fte.

Omzet

Het saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten bedraagt 3,3% in 2014 ten opzichte van 2,4% in 2013.

Licence