Base description which applies to whole site

d. Melkquotering

Sinds het quotumjaar 2009/2010 is het melkquotum ieder jaar met 1% verruimd. Voor het laatste quotumjaar 2014/2015 heeft geen verruiming plaatsgevonden. Per 1 april 2015 wordt de melkquotering beëindigd. Evenals in 2013/14 zal in het quotumjaar 2014/2015 in Nederland al sprake zijn van een aanzienlijk hogere melkproductie boven het plafond van het nationale quotum. Naar verwachting zal de overschrijding in het melkquotumjaar 2014/2015 dezelfde orde van grootte zijn als die in het voorlaatste melkquotumjaar, toen Nederland € 132 mln superheffing betaalde. De vroegtijdige productie-uitbreiding volgt op de uitbreidingsinvesteringen die zowel de melkveehouderij als de zuivelindustrie hebben gedaan met het oog op de beëindiging van de melkquotering per 2015.

Behalve Nederland lijken meer lidstaten dan gebruikelijk af te stevenen op quotumoverschrijding in het laatste jaar.

Licence