Base description which applies to whole site

2. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2e pijler (POP): het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Met het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2007–2013 (POP2) streefde Nederland vier doelen na, in lijn met de doelen van verordening 1698/2005. Deze doelen kwamen terug in vier assen:

As 1: het versterken van de landbouwsector;

As 2: het verbeteren van de natuur en het milieu;

As 3: het verhogen van de leefbaarheid op het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie;

As 4: bevorderen van lokale plattelandsontwikkeling via de LEADER-aanpak.

2013 was het laatste jaar van POP2. In verband met de (N+2)-regel die de Europese Commissie hanteert voor de tweede pijler, kunnen lidstaten tot 2 jaar na afloop van het betreffende EU-begrotingsjaar een declaratie indienen over de projecten. De uitgaven voor de programmaperiode 2007–2013 kunnen dus tot uiterlijk 31 december 2015 worden gedaan.

In de tabellen 2 en 3 zijn de beschikbare GLB pijler 2 middelen opgenomen en de realisatie tot en met 2014. In tabel 2 gaat het om het totale POP-2 budget en in tabel 3 om het additionele budget op basis van het Health Check akkoord van 2008.

Tabel 2. Middelen GLB, pijler 2 ten gunste van Nederland voor de periode 2007–2013 en realisatie 2014 per 31 december 2014 inclusief Health Check en Economisch Herstel Plan (bedragen x € 1 mln)
 

Beschikbaar totale periode 2007–2013

Realisatie tot en met 2014

Realisatie

in 2014

Beschikbaar voor 2015

GLB/pijler 2 (POP2) inc. Health Check en Economisch Herstelplan

       

As 1: Versterking concurrentiekracht landbouw en bosbouw

170

138

34

32

As 2: Verbetering van het milieu en het platteland

214

211

39

3

As 3: Leefkwaliteit op het platteland en diversificatie plattelandseconomie

148

132

21

16

As 4: Uitvoering LEADER-aanpak

58

51

7

7

Kosten technische bijstand

3

2,6

0,2

0.4

Totaal

593

534,6

101,2

58,4

De kolommen over het beschikbare budget 2015 en de realisatie in 2014 zijn gebaseerd op kalenderjaren.

Tabel 3. Additionele EU-bijdrage 2009–2013 op basis van Health Check en Economisch Herstel Plan (POP-NU) (x € 1 mln)
 

Beschikbaar tot en met 2013

Realisatie tot en met 2014

As

Overheidsbijdragen totaal

Procentuele ELFPO-bijdrage (%)

Bedrag ELFPO-bijdrage

Overheidsbijdragen totaal

Procentuele ELFPO-bijdrage (%)

Bedrag ELFPO-bijdrage

1. Versterking concurrentiekracht landbouw en bosbouw

74,1

75%

55,6

43,1

75%

32,3

2. Verbetering van het milieu en het platteland

40,9

75%

30,7

37,3

75%

27,9

3. Leefkwaliteit op het platteland en diversificatie plattelandseconomie

15,1

75%

11,3

7,3

75%

1,9

4. Uitvoering LEADER-aanpak

0

n.v.t.

0

0

n.v.t.

0

Kosten technische bijstand

0

n.v.t.

0

0

n.v.t.

0

Totaal

130,1

75%

97,6

87,7

75%

62,1

Ook voor deze tabel geldt dat de lidstaten tot 2 jaar na afloop van het betreffende EU-begrotingsjaar een declaratie kunnen indienen over de projecten.

Het POP3 is op 13 februari 2015 officieel goedgekeurd door de Europese Commissie en momenteel wordt er gewerkt aan de implementatie van het programma. De verwachting is dat eind 2015 de eerste openstellingen zullen zijn onder POP3.

Licence