Base description which applies to whole site

98. Algemeen

Artikel

Op dit artikel worden niet naar beleidsartikelen toe te rekenen budgetten verantwoord.

Budgettaire gevolgen

Tabel 98.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 98 (x € 1.000)

artikelonderdeel

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Begroting 2014

Verschil 2014

Verplichtingen

59.313

42.548

48.804

– 6.256

Uitgaven

44.747

47.615

51.512

60.050

39.442

48.804

– 9.362

               

Subsidies

387

10

8

275

244

0

244

Subsidies

387

10

8

275

244

0

244

               

Opdrachten

18.650

14.084

11.042

18.218

14.271

30.605

– 16.334

Handhaving

2.007

1.117

454

589

851

18.359

– 17.508

Opdrachten overig

16.643

12.967

10.588

17.629

13.420

12.246

1.174

               

Bekostiging

0

3.935

2.490

2.626

2.260

2.400

– 140

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

0

3.935

2.490

2.626

2.260

2.400

– 140

               

Bijdrage aan medeoverheden

3.589

5.005

5.349

5.484

5.633

0

5.633

Verzameluitkering SZW

3.589

5.005

5.349

5.484

5.633

0

5.633

               

Bijdrage aan agentschappen

20.208

22.593

30.822

31.758

15.352

13.599

1.753

Inspectie Werk en Inkomen

11.368

9.652

10.100

9.715

0

0

0

Agentschap SZW

8.431

12.778

20.616

21.934

14.898

13.090

1.808

Agentschap NL

409

163

106

109

454

109

345

Agentschap Dienst Regeling

0

400

– 400

               

Bijdrage aan andere begrotingen

1.913

1.988

1.801

1.689

1.682

2.200

– 518

Bijdrage aan andere begrotingen

1.913

1.988

1.801

1.689

1.682

2.200

– 518

               

Ontvangsten

342

0

2.470

25.812

9.779

0

9.779

A. Subsidies

Toelichting

Het budget voor subsidies is gedurende de begrotingsuitvoering door middel van budgettair neutrale herschikkingen toegevoegd aan artikel 98. De gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op subsidies aan de Stichting van de Arbeid voor voorbereidingskosten sectorpilots vangnetters en aan de VNG voor de Gezamenlijke Backoffice Inkomensvoorzieningen.

B. Opdrachten

B1. Handhaving

Van het handhavingsbudget op artikel 98 (€ 18,4 miljoen) is gedurende de begrotingsuitvoering € 15,7 miljoen naar andere budgetten overgeboekt, namelijk naar handhavingsbudgetten en budgetten voor voorlichting op andere artikelen, de Verzameluitkering SZW, het Inlichtingenbureau, en de apparaatsuitgaven op artikel 96. Daarnaast is € 1,1 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van BZK ten behoeve van het project electronische identiteit. Van het resulterende budget (€ 1,6 miljoen) is € 0,7 miljoen niet uitgegeven.

B2. Opdrachten overig

De realisatie op het budget voor overige opdrachten is € 1,2 miljoen hoger dan begroot. Dit is toe te schrijven aan het door de Hoge Raad verworpen cassatieberoep in de zaak tegen Fabricom (uitvoering programma doelstelling 3 van het ESF).

C. Bekostiging

De gerealiseerde uitgaven van de RCN-unit sociale zaken komen nagenoeg overeen met de begrote uitgaven.

D. Bijdrage aan medeoverheden

De uitgaven hebben betrekking op de Verzameluitkering SZW. Met deze verzameluitkering is een bijdrage ten behoeve van de Regionale Centra Fraudebestrijding en de Landelijke expertisefunctie van de Regionale coördinatiepunten Fraudebestrijding via het Ministerie van BZK aan de betrokken gemeenten overgemaakt. De gerealiseerde uitgaven aan de Verzameluitkering SZW zijn € 5,6 miljoen hoger dan begroot, omdat de uitgaven in de begroting waren opgenomen in het handhavingsbudget. Dit bedrag is gedurende de begrotingsuitvoering naar de Verzameluitkering SZW overgeboekt.

E. Bijdrage aan agentschappen

E1. Agentschap SZW

De uitgaven aan het Agentschap SZW zijn € 1,8 miljoen hoger dan begroot als gevolg van hogere uitvoeringskosten voor de ESF-regelingen.

E2. Agentschap NL en Agentschap Dienst Regelingen

De agentschappen NL en Dienst Regelingen zijn gedurende de begrotingsuitvoering samengevoegd. De gerealiseerde uitgaven op het samengevoegde budget van € 0,509 miljoen zijn € 0,055 miljoen lager dan begroot.

F. Bijdrage aan andere begrotingen

De bijdrage aan het Ministerie van Financiën ten behoeve van controlewerkzaamheden is € 0,5 miljoen lager dan begroot.

Het verschil betreft minder controlekosten ADR van de Auditautoriteiten (€ 0,4 miljoen) en het doorschuiven van voorbereidingskosten van de nieuwe programmaperiode (2014–2020) naar volgend jaar (€ 0,1 miljoen).

G. Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten hebben betrekking op:

  • de financiële afwikkeling van de Inspectie Werk en Inkomen (€ 4,0 miljoen);

  • een ontvangst van vier O&O-fondsen in verband met de afwikkeling van het faillissement van de Stichting Opleidingsfonds Groothandel (€ 3,2 miljoen);

  • door het Agentschap SZW terugbetaalde voorschotten in verband met een afrekening over 2013 van de uitvoering van Europese subsidieregelingen (€ 2,4 miljoen) en

  • diverse overige ontvangsten (€ 0,2 miljoen).

Licence