Base description which applies to whole site

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

ACBG

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

ACM

Autoriteit Consument en Markt

AFBZ

Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten

ALT

Antonie Leeuwenhoekterrein

AOR

Algemene Ongevallenregeling

Art

Artikel

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Awir

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

BDU

Brede doeluitkering

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BIG

Beroepen Individuele Gezondheidszorg

BIKK

Bijdrage in de kosten van kortingen

BIR

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

BK

Borstkanker

BKZ

Budgettair Kader Zorg

BRV

Bovenregionale gehandicaptenvervoer

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CAOR

Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië

CBRN

Chemische, biologische of radiologische/nucleaire stoffen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CBZ

College Bouw Zorginstellingen

CCE

Centra voor Consultatie en Expertise

CCMO

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

CEP

Centraal Economisch Plan

CIBG

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

Cie

Commissie

CIO

Chief Information Officer

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

CJIB

Centraal Justitieel Incassobureau

CPB

Centraal Plan Bureau

C.q.

Casu quo

CSP

Certification Service Provider

CSZ

College Sanering Zorginstellingen

CVZ

College voor Zorgverzekeringen

DALY

Disability Adjusted Life Year

DBC’s

Diagnosebehandelingcombinaties

DCI

Defence for Children International

DCP’s

Decentrale Procedures

DG

Directoraat Generaal

DKTP

Difterie, kinkhoest, tetanus en poliomyelitis

Efro

Europees fonds voor Regionale ontwikkeling

EJU

Eindejaarsuitkering

EMA

European Medicines Agency

EMGO

Extramuraal Geneeskundig Onderzoek

EMU

Economische en Monetaire Unie

ERAI

Experiment Regelarme Instellingen

ESF

Europees Sociaal Fonds

Etc

Et cetera

EU

Europese Unie

Eurocat

European Registration Of Congenital Anomalies and Twins

EZ

Economische Zaken

EZB

Expertisecentrum Zorgfraude Bestrijding

Farmatec

Farmacie en medische technologie

FBZ

Financieel Beel Zorg

FES

Fonds Economische Structuurversterking

FIOD

Fiscale Inlichtingen – en Opsporingsdienst

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FPKM

Forensische Polikliniek Kindermishandeling

FPU

Flexibel Pensioen en Uittreden

Fte

Fulltime-equivalent

FZO

Fonds Ziekenhuisopleidingen

Gem

Gemiddeld

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

Ggz

Geestelijke gezondheidszorg

Ghz

Gehandicaptenzorg

GIA

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

GMH

Gedragscode medische hulpmiddelen

Go Cure

Garantie Ondernemingsfinanciering Curatieve Zorg

GR

Gezondheidsraad

GVS

Geneesmiddelen Vergoeding Systeem

Harm

Hospital Admissions Related to Medication

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HPV

Humman Papillomavirus

IARC

International Agency or Research on Cancer

IBO

Interdepartementaal beleidsonderzoek

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IenM

Infrastructuur en Milieu

IGZ

Inspectie voor Gezondheidszorg

IJZ

Inspectie Jeugdzorg

IKNL

Integraal Kankercentrum Nederland

IKZ

Integraal Kankercentrum Zuid

IOD

Inkoop, Opslag en Distributie

IPCI

Integrated Primary Care Information

ITB

Individueel Traject Begeleiders

Iva

Immateriële vaste activa

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

JMW

Joods Maatschappelijk Werk

JOGG

Jongeren op Gezond Gewicht

KNHB

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

KNMG

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst

KNMP

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

KNVB

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

LBOP

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

LEBA

Landelijke Evaluatie Bevolkingsonderzoek naar Baarmoederhalskanker

LETB

Landelijk Evaluatieteam bevolkingsonderzoek borstkanker

LIS

Letsel Informatie Systeem

LOC

Landelijke Organisatie Cliëntenraden

Lpo

Loongevoeligheid, prijsgevoeligheid en ongevoeligheid

LSP

Landelijk Schakelpunt

Lvb

Licht verstandelijke beperking

M&O

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Mbi

Macrobeheersinstrument

MEB

Medicines Evaluation Board

MEE

Vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking

METC’s

Medisch Ethische Commissies

MHI

Mental Health Inventory

Mpb

Macroprestatiebedrag

MRP

Mutual Recognition Procedure

NCJ

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

NFU

Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra

NICAM

Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media

Nictiz

Nationaal ICT Instituut in de Zorg

NISB

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen

NISR

Nederlands Instituut Sinti en Roma

NIVEL

Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

NJi

Nederlands Jeugdinstituut

NJR

Nederlandse Jeugdraad

NKI

Nederlands Kankerinstituut

NMT

Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde

NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

NOC*NSF

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie

NPP

Nationaal Programma Preventie

Nr

Nummer

NRM

Nationaal Rapporteur Mensenhandel

NTS

Nederlandse Transplantatie Stichting

NVI

Nederlands Vaccin Instituut

NVIC

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Nvt

Niet van toepassing

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

NVZ

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

OBiN

Ongevallen en Bewegen in Nederland

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OM

Openbaar Ministerie

OMS

Orde van Medisch Specialisten

ova

Overheidsbijdragen in arbeidsontwikkeling

P&C

Planning & Control

P&M

Personeel & Materiaal

PALGA

Pathologisch anatomisch landelijk geautomatiseerd archief

PaTz

Palliatieve Thuiszorg

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

PD

Programmadirectie

Pgb

Persoonsgebonden budget

PGO

Patiënten-, Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden

PIP

Poly Implant Protheses

Plv

Plaatsvervangend

pNB

Prijs Nationale Bestedingen

Poli

Polikliniek

POLS

Permanent Onderzoek Leefsituatie

pSG

Plaatsvervangend Secretaris-generaal

PSIE

Prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie

PUR

Pensioen en Uitkeringsraad

R&I

Research & Information

RAK

Reserve Aanvaardbare Kosten

RGD

Rijksgebouwendienst

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RIN

Rijks Identificerend Nummer

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMO

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

RTA

Regionaal transitiearrangement

RTE

Regionale toetsingscommissie euthanasie

RVP

Rijksvaccinatieprogramma

RVZ

Raad voor Volksgezondheid en Zorg

RWT’s

Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

SAIP

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

SARSR

Stichting Afwikkeling Rechtsherstel Sinti en Roma

SAV

Stichting Adoptievoorzieningen

SCOPE

Systematisch Cultuur Onderzoek Patiëntveiligheid Eerste lijn

SCP

Sociaal Cultureel Planbureau

SEH

Spoedeisende Hulp

SFB

Sociaal Flankerend Beleid

SGBL

Sport, bewegen en gezonde leefstijl

SIA

Stichting Innovatie Alliantie

SiSa

Single Information, Single Audit

Soa’s

Seksueel overdraagbare aandoeningen

SSO’s

Shared Service Organisaties

STIVORO

Stichting Volksgezondheid en Roken

STW

Stichting voor de Technische Wetenschappen

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tbv

Ten behoeve van

TBU

Tegemoetkoming buitengewone uitgaven

TEZ

Toeslag extreme zorgzwaarte

TK

Tweede Kamer

TKI

Topconsortia voor Kennis en Innovatie

Tlv

Ten laste van

TMG

Topmanagement Groep

TNF

Tumornecrosefactor

TNO

Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TSJ

Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd

TSZ

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

UAZ

Uitvoering AWBZ door Zorgverzekeraars

UMCG

Universitair Medisch Centrum Groningen

UMCU

Universiteit Medisch Centrum Utrecht

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

UZI

Unieke Zorgverlener Identificatie

V&J

Veiligheid en Justitie

V&O

Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

V&v

Verpleging & verzorging

VINEX

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VSK

Naar een veiliger Sportklimaat

VU

Vrije Universiteit

VU

Vakantie-uitkering

VUT

Vervroegde Uittreding

VWNW

Van Werk Naar Werk

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vz

Voorzitter

Wbp

Wet buitengewoon pensioen

Wcz

Wet cliëntenrechten zorg

WFZ

Waarborgfonds voor de Zorgsector

WGBO

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

WGO

Wereldgezondheidsorganisatie

WHO

Word Health Organization

WK

Wereld Kampioenschap

Wkkgz

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Wlz

Wet langdurige zorg

Wmg

Wet marktordening gezondheidszorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WOB

Wet Openbaarheid Bestuur

WOII

Tweede Wereldoorlog

Wpg

Wet publieke gezondheid

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

WTZi

Wet Toelating Zorginstellingen

Wubo

Wet uitkeringen burgers-oorlogsslachtoffers 1940–1045

Wuv

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945

Wvggz

Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg

Wzt

Wet op de zorgtoeslag

ZBC

Zelfstandige behandelcentra

ZBO’s

Zelfstandige Bestuursorganen

ZFW

Ziekenfondswet

ZIN

Zorg in Natura

ZiNL

Zorginstituut Nederland

ZN

Zorgverzekeraars Nederland

ZonMw

Zorg Onderzoek Nederland/Medische Wetenschappen

ZVK

Zorgverzekeringskantoor

ZVW

Zorgverzekeringswet

ZZP

Zorgzwaartepakket

Licence