Base description which applies to whole site

Opgelegde sancties

In totaal zijn 2 sancties in de vorm van een betaalstop opgelegd aan contractpartijen in 2014. Eén sanctie is na ontvangst van de vereiste accountantsverklaring inmiddels opgeheven. Sancties worden opgelegd indien contractueel overeengekomen rapportages ondanks herhaaldelijk rappel niet zijn ontvangen, prestaties niet geleverd zijn of de beschikbare middelen anders zijn gebruikt dan contractueel is overeengekomen. Sancties kunnen permanent of tijdelijk van aard zijn. Tijdelijke sancties kunnen bestaan uit het aanhouden van betalingen of het tijdelijk uitsluiten van organisaties tot aan de verplichtingen is voldaan. Permanente sancties bestaan uit het terugvorderen van voorschotten en eventuele juridische stappen tegen een organisatie.

In overeenstemming met de afspraak met de Tweede Kamer1 worden sancties toegelicht, indien er sprake is van één of meerdere van onderstaande punten:

  • 1. uitsluiting van een organisatie;

  • 2. meerdere meldingen ten aanzien van een organisatie;

  • 3. vorderingen van EUR 500.000 of meer.

De in 2014 opgelegde sancties voldoen niet aan deze criteria.

Ontheffing sanctiebeleid

Indien een contractpartij niet tijdig een gevraagde rapportage inlevert is het ministerie verplicht na het versturen van 2 rappellen een sanctie op te leggen. Het kan echter voorkomen dat de organisatie met redenen omkleed aangeeft de deadline niet te kunnen halen maar aannemelijk kan maken dat binnen afzienbare termijn dit wel te kunnen. In een dergelijk geval kan tijdelijke ontheffing verleend worden voor het opleggen van een sanctie. Hiervoor is een besluit van de ambtelijke leiding van de betreffende directoraten-generaal nodig. Nadat het rapport is ontvangen kan de activiteit regulier afgewikkeld worden. Als duidelijk is dat de contractpartij toch in gebreke blijft, wordt alsnog een sanctie opgelegd.

In 2014 is in totaal 2 keer een verzoek gedaan voor tijdelijke ontheffing van het opleggen van een sanctie. In deze gevallen heeft de departementsleiding ingestemd.

De in 2013 verleende ontheffing van het rappel- en sanctiebeleid op openstaande rapportageverplichting van activiteiten die uit de verdragsmiddelen zijn gefinancierd is in 2014 verlengd met 12 maanden. De Surinaamse Autoriteiten voldoen slechts met grote vertraging aan de rapportageverplichtingen die voortvloeien uit de verdragsmiddelen waardoor de afwikkeling van in het verleden verleende voorschotten vrijwel tot stilstand is gekomen. Nederland blijft aandringen op verantwoording over de gelden maar gezien de relatie tussen Suriname en Nederland zal dit een langdurige inspanning vergen.

Licence