Base description which applies to whole site

Belangrijkste financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen

Hieronder volgen de belangrijkste financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen per beleidsartikel. Een gedetailleerd overzicht treft u aan in de daaropvolgende financiële toelichting per beleidsartikel.

Hoofdstuk 17 Realisatie begroting op hoofdlijnen (bedragen in miljoenen euro)
   

Realisatie 2013

Ontwerpbegroting 2014

Realisatie 2014

Verschil realisatie – OB

1

Duurzame handel en investeringen

374

418

391

-27

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

666

587

549

-38

3

Sociale vooruitgang

1.116

1.019

1.015

-4

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

527

693

573

-120

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

335

79

285

206

Toaal Begroting BH&OS

3.018

2.796

2.813

17

1. Duurzame handel en investeringen

De lagere realisatie op dit artikel wordt in belangrijke mate veroorzaakt, doordat het budget voor ORIO verder neerwaarts is bijgesteld. Ook zijn de budgetten voor de landenprogramma’s, een aantal bedrijfsleveninstrumenten en de bijdragen aan internationale organisaties verlaagd.

2. Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

De lagere realisatie op artikel 2 is deels het gevolg van de BNP-korting op dit artikelonderdeel. Zo werd het landenbudget voedselzekerheid in bijna alle partnerlanden naar beneden bijgesteld en had de BNP-korting consequenties voor het landenbudget water. Daarnaast wordt de lagere realisatie op klimaat onder andere veroorzaakt doordat er vertraging is opgelopen in de uitvoering van een lopende activiteit in het Grote Meren Programma.

4. Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

De instelling van het Relief Fund leidde enerzijds tot een verhoging van artikel 4. Daartegenover stond een lagere realisatie als gevolg van de overheveling van middelen uit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) naar de begrotingen van het Ministerie van Defensie en van Buitenlandse Zaken.

5. Versterkte kaders voor ontwikkeling

De mutatie op dit artikel is technisch van aard. De BNP-aanpassingen van het ODA-budget worden in de begroting in eerste instantie op dit artikel geparkeerd. Voor 2014 ging het om een BNP-korting van EUR 206,4 miljoen. In de loop van het jaar is deze korting verdeeld over de verschillende thema's in de begroting. In de realisatie is het geparkeerde bedrag op artikel 5 dus weggewerkt, waardoor de stand van het artikel hoger uitvalt.

Licence