Base description which applies to whole site

3.1 Logius

Inleiding

Missie Logius

De missie van Logius luidt: «Logius, de dienst digitale overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, biedt publieke dienstverleners een samenhangende ICT-infrastructuur, zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel, groen en gemakkelijk elektronisch zaken met hen kunnen doen.» Logius levert daartoe producten en diensten op het gebied van toegang, gegevensuitwisseling, informatiebeveiliging en standaardisatie.

Algemeen

De omzet 2014 ad € 115 mln. is ten opzichte van de omzet 2013 ad € 100 mln. gegroeid. Dit is een toename van 15%. De toename wordt veroorzaakt door extra orders die Logius gedurende het jaar ontvangt van de beleidsopdrachtgevers, door intensiever gebruik en meer klanten die gebruik maken van de Logius producten en diensten. De voorzieningen die hieraan hebben bijgedragen zijn onder andere DigiD en DigiD Machtigen, Standard Business Reporting (SBR) en MijnOverheid met de Berichtenbox. Nederlanders hebben in 2014 gezamenlijk meer dan 150 mln. keer hun persoonlijke DigiD gebruikt. Dat is meer dan 40 mln. keer meer dan in geheel 2013, een stijging van 35%.

Eind 2014 is MijnOverheid een solide voorziening die de afgelopen twee jaar is opgeschaald en geschikt is voor 10 mln. gebruikers en 850.000 berichten per dag. Infrastructuur, beveiliging, architectuur, applicatie, externe besturing en interne organisatie zijn verbeterd. MijnOverheid heeft eind 2014 ruim 1,4 mln. geregistreerde gebruikers. Er zijn 4 grote uitvoeringsorganisaties en ruim 40 gemeentelijke overheden aangesloten op de Berichtenbox.

Daarmee is de basis gelegd voor de brede implementatie van MijnOverheid in 2015. De informatiestromen die via SBR kunnen worden verstuurd zijn in 2014 fors gegroeid. Aangifte voor de Omzetbelasting en Opgave Intracommunautaire Prestaties zijn verplichte stromen geworden en berichten voor Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto (UZGB) kunnen worden aangeleverd bij de Belastingdienst. Daarnaast levert de Belastingdienst via SBR informatie terug als Serviceberichten Aanslag. Digitaal deponeren van de jaarrekening bij de KvK is mogelijk via SBR evenals aanlevering door ondernemers bij het CBS van Opgaven Productiestatistieken, Investeringsstatistieken en Omzetstatistieken.

Bedrijfsvoering

De groei van de omzet gaat tegelijkertijd gepaard met een groei van de formatie. In 2014 is de formatie door verambtelijking met 30 fte gegroeid naar 194 fte. Bij deze groei is de focus geweest op een kwalitatief hoogstaande organisatie.

Vanaf medio maart 2014 is Logius gaan werken volgens haar nieuwe organisatiestructuur. Hiervoor is vooraf een verbouwingsagenda opgesteld, onderverdeeld in verschillende thema’s: structuur, klant centraal, opdrachtgever- & opdrachtnemerschap en werkwijze & samenwerking.

Doelmatigheidsverbetering en kostenefficiëntie

De producten en diensten van Logius leveren een door de klant meetbare bijdrage aan hun positieve businesscase; de bijdrage kan zowel kwantitatief als kwalitatief zijn. Een voorbeeld is het digitaal aanleveren van de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting voor ondernemers in een standaard format. Verdere winst komt van het steeds meer gebruik maken van voorzieningen (bijv. meer aansluitingen en meer authenticaties) van Logius. Ook in 2014 heeft dit wederom geleid tot verdere verlaging van de kosten van voorzieningen, zoals DigiD en Digipoort OTP. Dit vertaalt zich door in de gunstigere doelmatigheidsindicatoren van betreffende voorzieningen.

Daarnaast zijn er benchmarkonderzoeken uitgevoerd naar de zgn. «energie-footprint» van de ICT systemen die Logius bij haar leveranciers afneemt. Met dat inzicht kan de gebruikte capaciteit tegen de benodigde capaciteit worden afgezet en kosten worden bespaard door bijvoorbeeld afstoting/reductie van onnodig overbodige of overgedimensioneerde systemen. In 2014 zijn tevens organisatiebreed de grondslagen gelegd voor een nieuw Logius DienstenPortfolio, dat in 2015 Europees wordt aanbesteed. Ook daarin zullen componenten zoals voornoemd worden opgenomen die mogelijk maken dat voor de middellange termijn in contracten en uitvragen een bijdrage aan doelmatigheidsverbetering en kostenefficiëntie kan worden geleverd.

Voorts is inhuur van externen in 2014 beperkt verminderd. 30 fte zijn in dienst genomen. Door de toename aan orders is extra externe inhuur noodzakelijk gebleken. Per saldo heeft dit beperkt geleid tot meer productieve uren tegen lagere personele kosten.

Klanttevredenheid

Elk jaar wordt een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd. Het doel van het KTO is het meten van de klanttevredenheid in het algemeen en van de afgenomen producten. De centrale vraag in het onderzoek is: «Hoe tevreden zijn klanten van Logius over de producten en de dienstverlening van Logius?» Uit het onderzoek blijkt dat de klanten, de informatievoorziening, de technische ondersteuning en het Servicecentrum de drie belangrijkste aspecten van de dienstverlening van Logius vinden. De uitkomsten van het onderzoek zijn meegenomen in de verdere verbetering van de organisatie, met extra focus op deze drie belangrijkste aspecten van de klant.

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap Logius

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2014

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2013

Baten

       

Omzet moederdepartement

34.977

58.071

23.094

40.590

Omzet overige departementen

45.408

51.829

6.421

52.406

Omzet derden

10.885

5.039

– 5.846

7.035

Bijzondere baten

0

828

828

33

Totaal baten

91.270

115.767

24.497

100.064

         

Lasten

       

Apparaatskosten

91.064

115.654

24.590

96.650

– personele kosten

28.230

40.997

12.767

33.222

waarvan eigen personeel

15.527

16.202

675

13.716

waarvan externe inhuur

12.704

24.795

12.091

19.506

– materiële kosten

62.834

74.657

11.823

63.428

waarvan ICT

2.000

44.018

42.018

41.145

waarvan bijdrage SSO's

2.000

3.009

1.009

2.117

Rentelasten

25

5

– 20

76

Afschrijvingskosten

1.381

1.251

– 130

1.298

– materieel

1.381

1.251

– 130

1.298

waarvan apparaat ICT

1.381

1.251

– 130

1.298

Totaal lasten

92.470

116.910

24.440

98.024

         

Saldo van baten en lasten

– 1.200

– 1.143

57

2.040

Toelichting

Algemeen omzet

Voor alle producten beheer & exploitatie en voor de projectmatige werkzaamheden zoals (door)ontwikkelingen, in beheernames, werk in opdracht en de overige producten, geldt dat de omzet bestaat uit de in rekening gebrachte werkelijke (project) kosten. Dit betekent dat voor projecten die over de jaargrens van 2014 gaan, het resultaat aan het einde van het project wordt vastgesteld.

Omzet moederdepartement

De opbrengsten van het moederdepartement ad € 58,1 mln. hebben betrekking op de omzet van de producten waarvan BZK beleidsopdrachtgever is. Het betreft de omzet voor: DigiD en DigiD Machtigen € 23,6 mln., Stelselvoorzieningen € 10,0 mln., Digipoort OTP € 6,6 mln., DigiInkoop € 5,7 mln., eID-stelsel € 3,4 mln., MijnOverheid € 2,7 mln., Managed services € 1,8 mln., PKI Overheid € 1,2 mln. en overige projecten € 3,1 mln. Dit betreft zowel beheer & exploitatie als doorontwikkeling. De toename van € 23,0 mln. ten opzichte van de begroting wordt voor € 3,3 mln. veroorzaakt door de hogere kosten in verband met niet geplande volumegroei. Daarnaast zijn er de volgende nieuwe projecten bijgekomen: eFactureren € 1,8 mln., generieke kosten managed services € 1,8 mln. en beheer B&I voorzieningen € 3,2 mln. Als laatste is er vanuit 2013 onderhanden werk doorgeschoven naar 2014. Dit betreffen de volgende projecten: DigiInkoop € 4,4 mln., Stelselvoorzieningen € 3,9 mln., eID-stelsel € 1,4 mln. en overige projecten € 3,2 mln.

Omzet overige departementen

De omzet van de overige departementen ad € 51,8 mln. bestaat uit de volgende voorzieningen: Standard Business Reporting (SBR) € 18,8 mln., MijnOverheid inclusief berichtenbox € 13,1 mln., DigiInkoop € 4,6 mln., Haagsche Ring € 3,7 mln., DigiD en DigiD machtigen € 3,0 mln., Bureau Forum Standaardisatie € 2,1 mln., eHerkenning € 1,9 mln., Maritiem Single Windows € 1,5 mln. en overige projecten € 3,1 mln. Dit betreft zowel beheer & exploitatie als doorontwikkeling.

Omzet derden

De omzet derden ad € 5 mln. bestaat uit Standard Business Reporting (SBR) € 3,6 mln., MijnOverheid inclusief berichtenbox € 0,9 mln. en overige projecten € 0,5 mln. Dit betreft zowel Beheer & exploitatie als doorontwikkeling.

Personele kosten

Tot de personele kosten zijn gerekend de lonen en salarissen van eigen personeel en de kosten van inhuur voor de capaciteit die vereist is voor het kunnen uitvoeren van alle activiteiten. De forse stijging van de orderportefeuille leidt ook tot een forse stijging van de personele kosten, vooral de externe inhuur. De extra orders die Logius gedurende het jaar ontvangt van de beleidsopdrachtgevers leiden voornamelijk tot personele kosten en minder tot materiële kosten. Dit heeft tot veel externe inhuur in 2014 geleid.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn toegenomen, door de toename in de orderportefeuille.

Afschrijvingen

De lagere afschrijvingskosten dan begroot worden veroorzaakt door de verkoop van inventaris.

Rentelasten

De rentelasten vallen lager uit dan begroot.

Resultaat

Logius heeft bij de inrichting van de nieuwe organisatie een afdeling ingericht die generieke infrastructuur en services verzorgt voor de andere afdelingen en voorzieningen. Dit is zo opgezet dat op het gebied van veiligheid alle maatregelen zijn genomen die nodig zijn. Niet alle kosten hiervan waren voorzien in de opdrachtbrieven. Logius heeft de kosten hiervan voor eigen rekening genomen. Vanaf 2015 worden deze kosten ten laste van de betreffende voorzieningen gebracht en zal dit niet meer tot kosten voor Logius leiden. Het saldo van baten lasten voor Logius over 2014 komt hiermee op een verlies van € 1,1 mln. Het resultaat wordt ten laste van het Eigen vermogen gebracht. Het Eigen vermogen komt hiermee op € 3,1 mln.

Balans per 31 december 2014 Logius

Bedragen x € 1.000
 

Balans 2014

Balans 2013

Activa

   

Immateriële activa

0

0

Materiële activa

3.447

4.109

– grond en gebouwen

19

32

– installaties en inventarissen

17

76

– overige materiële vaste activa

3.411

4.001

Voorraden

0

0

Debiteuren

2.294

3.987

Nog te ontvangen

6.573

2.679

Liquide middelen

43.841

59.020

Totaal activa

56.155

69.795

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

3.141

9.142

– exploitatiereserve

4.284

7.102

– onverdeeld resultaat

– 1.143

2.040

Voorzieningen

0

0

Leningen bij het Ministerie van Financiën

2.987

3.715

Crediteuren

8.769

6.099

Nog te betalen

41.258

50.839

Totaal passiva

56.155

69.795

Toelichting

Materiële activa

Het grootste deel van de materiële vaste activa heeft betrekking op specifieke hard- en software ten behoeve van MijnOverheid Berichtenbox, Opschaling MijnOverheid en Migratie Digipoort OTP. In 2014 is het grootste deel van de inventaris verkocht.

Debiteuren

De debiteuren betreffen alle openstaande verkoopfacturen per 31 december 2014 die betrekking hebben op geleverde prestaties in 2014. Het gaat grotendeels om facturen aan opdrachtgevers over het laatste kwartaal 2014.

Nog te ontvangen

De nog te ontvangen bedragen bestaan voornamelijk uit nog te factureren omzet voor projecten. Hierin is onder andere een vordering opgenomen ad € 3,8 mln. voor MijnOverheid. Dit betreft werkzaamheden die zijn uitgevoerd in 2014 maar nog moeten worden afgerekend met opdrachtgevers.

Liquide middelen

De daling van de liquide middelen ten opzichte van de beginbalans wordt veroorzaakt door de daling in nog te betalen bedragen. Zie verder de toelichtingen bij de post nog te betalen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen blijft na het toevoegen van het resultaat 2014, onder de toegestane maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de gemiddelde omzet over de laatste drie jaar. In 2014 is het surplus eigen vermogen 2013 ad € 4,8 mln., overgeboekt naar de ontvangstenrekening van de eigenaar.

Leningen bij het Ministerie van Financiën

In 2014 is een nieuwe lening opgenomen ten behoeve van de financiering van de migratie Digipoort op KIS. De lening dient ter financiering voor de per 1 januari 2015 in de balans op te nemen activa. In 2014 zijn geen vervroegde aflossingen gedaan. De aflossingen op de leningen voor 2015 bedragen € 1,4 mln. en zijn als kortlopende schuld opgenomen onder de post «nog te betalen».

Crediteuren

De crediteuren betreffen alle nog niet betaalde inkoopfacturen per 31 december 2014.

Nog te betalen

De post nog te betalen bestaat onder andere uit nog te ontvangen facturen ad € 14,3 mln. die betrekking hebben op werkzaamheden, die hoofdzakelijk in het laatste kwartaal van 2014 zijn uitgevoerd. Daarnaast is er sprake van voorruitgefactureerde bedragen ad € 8,5 mln. aan beleidsopdrachtgevers, voor werkzaamheden die in het eerste kwartaal 2015 worden uitgevoerd. Verder is er sprake van vooruit gefactureerde voorschotten projecten ad € 15,8 mln. die enerzijds voorschotten betreffen van werkzaamheden die doorlopen in het eerste kwartaal 2015 en anderzijds teveel ontvangen voorschotten die nog moeten worden afgerekend met de opdrachtgevers. Het kortlopende deel van de leningen Ministerie van Financiën ad € 1,4 mln. is onder deze post opgenomen. Als laatste is een reservering opgenomen voor eindejaarsuitkering, vakantiedagen en vakantietoeslag van € 0,7 mln.

Kasstroomoverzicht over 2014 Logius

Bedragen x € 1.000
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

0

59.020

59.020

2.

Totaal operationele kasstroom

1.381

– 9.144

– 10.525

 

Totaal investeringen (-/-)

– 5.000

– 655

4.345

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

65

65

3.

Totaal investeringskasstroom

– 5.000

– 590

4.410

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

– 4.857

– 4.857

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 1.381

– 1.287

94

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

5.000

699

– 4.301

4.

Totaal financieringskasstroom

3.619

– 5.445

– 9.064

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

0

43.841

43.841

Toelichting

De kasstromen uit operationele activiteiten hebben betrekking op de dagelijkse bedrijfsvoering. Deze kasstroom is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het resultaat € 1,1 mln., de afschrijvingen € 1,2 mln., een toename van de kortlopende vorderingen € 2,2 mln. en een afname van de kortlopende schulden € 7,1 mln. De investeringskasstroom is lager dan verwacht. De kasstroom uit financieringsactiviteiten betreft een aflossing op de langlopende lening bij het Ministerie van Financiën € 1,3 mln., een beroep op de leenfaciliteit € 0,7 mln. en een uitkering aan het moederdepartement € 4,8 mln. vanwege een surplus op het eigen vermogen.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2014

Doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

Omschrijving Generiek Deel

       

Verloop kostprijs (basisjaar 2011 = 100)

73

65

63

64

Verloop tarieven (basisjaar 2011 = 100)

100

96

97

95

Totale omzet per product(groep) of dienst

118

133

91

152

% FTE Primair proces

78

78

78

78

% FTE Overhead

22

22

22

22

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

136

166

171

194

Saldo van baten en lasten (% van de baten)

5,7%

2,0%

– 1,3%

– 1,0%

Klanttevredenheid (KTO)

7

7

7

7

Medewerkerstevredenheid (MTO)

7

7

7

7

Betrouwbaarheid/TPM

ja

ja

ja

ja

Periodieke Benchmark producten Logius

uitgevoerd

uitgevoerd

uitgevoerd

uitgevoerd

Specifiek deel ICT diensten

       

Omzet per productgroep (in %)

       

* Beheer & exploitatie

51%

53%

94%

76%

* In beheername trajecten

1%

3%

1%

3%

* Doorontwikkeling

8%

5%

1%

18%

* Stimulering gebruik

2%

0%

2%

0%

* Projecten

38%

39%

2%

3%

* Kostprijs DigiD

68

50

45

45

* Kostprijs OTP

94

89

82

84

DigiD

       

* Aantal nieuw aangesloten overheidsorganisaties

20

0

22

111

* Aantal burgers met DigiD

9,9 mln.

11,0 mln.

 

11,8 mln.

* Aantal DigiD authenticaties

75,5 mln.

117 mln.

200 mln.

158 mln.

PKI-Overheid

       

* Aantal nieuwe certificaatverstrekkers

0

0

0

0

Digipoort (OTP)

       

* Aantal aangesloten bedrijven

956

1.246

1.200

1.343

* Aantal berichten via digipoort

70,8 mln.

74 mln.

80 mln.

81,1 mln.

Overige indicatoren

       

Vragen/klachten

       

* Aantal vragen/klachten

2

2

2

2

* Snelheid van afhandeling

15 dagen

15 dagen

15 dagen

14 dagen

Tijd tussen verzoek klant en realisatie

       

* Doorlooptijd

100%

100%

100%

100%

* Contract- en leveranciersmanagement

       

* Prijsbenchmark

afgerond

n.v.t.

uitgevoerd

gestart

Toelichting

  • Indexcijfer verloop kostprijs is gebaseerd op het gemiddelde verloop van de volwassen producten DigiD en de Digipoort OTP;

  • Klanttevredenheid: jaarlijks organiseert Logius een onderzoek naar klanttevredenheid met betrekking tot de prestaties betreffende de dienstverlening. De doelstelling is jaarlijks een score van minimaal een 7 te behalen. Dit is vergelijkbaar met de klanttevredenheid zoals deze in de markt is;

  • Ondanks extra kosten voor extra activiteiten in het kader van de structurele fraudebestrijding en maatregelen tegen DDoS aanvallen, is de kostprijs per authenticatie DigiD gedaald;

  • PKI Overheid: dit programma zorgt voor een betrouwbare elektronische communicatie binnen en met de Nederlandse overheid. Met behulp van PKI Overheid-certificaten wordt de informatie beveiligd. Verstrekkers van certificaten moeten voldoen aan wettelijke eisen;

  • Benchmark: elke 2 jaar wordt een van de producten van Logius getoetst op marktconformiteit. Hierbij gaat het om producten die minimaal 2 jaar in beheer zijn. In 2014 is de benchmark gestart. De rapportage is in 2015 beschikbaar;

  • Betrouwbaarheid: om de kwaliteit van de IT-beheerprocessen aan te tonen, laat Logius jaarlijks de IT-beheerorganisatie door een onafhankelijke partij certificeren. Dit certificaat is een Third Party Mededeling (TPM). Het betreft hier producten die twee jaar of langer in beheer zijn;

  • Tijd tussen verzoek klant en realisatie van het verzoek. 100% wil zeggen dat de afgesproken doorlooptijd is gehaald.

Licence