Base description which applies to whole site

2. LEESWIJZER

Algemeen

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Wonen en Rijksdienst.

Vanaf 2014 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naast de begroting van BZK een begroting voor Wonen en Rijksdienst. Als gevolg hiervan wordt er vanaf 2014 ook een afzonderlijk jaarverslag opgesteld.

Het jaarverslag voor Wonen en Rijksdienst heeft de volgende vier beleidsartikelen: Woningmarkt; Woonomgeving en bouw; Kwaliteit Rijksdienst en Uitvoering rijksvastgoedbeleid.

De begroting voor Wonen en Rijksdienst is een programmabegroting en heeft geen apart apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn opgenomen onder het centraal apparaatsartikel van de begroting van BZK (VII).

Het jaarverslag 2014 is als volgt opgebouwd:

  • A. een algemeen deel met de dechargeverlening.

  • B. het beleidsverslag met de prioriteiten en de beleidsartikelen.

tevens wordt onder B de bedrijfsvoeringsparagraaf opgenomen.

  • C. de jaarrekening bestaat uit de verantwoordingsstaat van Wonen en Rijksdienst en de verantwoordingsstaat van de baten-lastenagentschappen en de saldibalans.

  • D. de bijlagen:

    Overzicht van de toezichtrelaties en ZBO’s/RWT’s;

    Afgerond evaluatie en overig onderzoek;

    Extra-comptabel overzicht stedenbeleid 2014;

Groeiparagraaf

Er zijn dit jaar geen nieuwe ontwikkelingen voor de groeiparagraaf te melden.

Beleidsverslag

In het beleidsverslag wordt teruggekeken op de belangrijkste resultaten die bereikt zijn in 2014.

Het beleidsverslag wordt afgesloten met een realisatie van de beleidsdoorlichtingen en een overzicht garanties en achterborgstellingen

Beleidsartikel

Budgettaire gevolgen van beleid

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid zijn de verschillen tussen de begroting en de realisatie 2014 opgenomen en toegelicht voor zover deze niet in de eerste of tweede suppletoire begroting is opgenomen. Waar nodig is een verwijziging gemaakt.

Jaarrekening

Jaarverantwoording agentschappen

Het jaarverslag 2014 voor Wonen en Rijksdienst kent de volgende 9 baten-lastenagentschappen: Logius; P-Direkt; Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR); FMHaaglanden; Shared Service Centrum ICT Haaglanden (SSC ICT Haaglanden); Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI); Rijksgebouwendienst (RGD); Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en de Dienst van de Huurcommissie (DHC).

In de jaarrekening zijn de financiële verantwoordingen van deze baten-lastenagenschappen opgenomen.

Topinkomens

Het jaarverslag van Wonen en Rijksdienst heeft geen WNT-overzicht (Wet Normering Topinkomens) opgenomen. Voor wat betreft de topinkomens wordt verwezen naar het jaarverslag van BZK (VII).

Bijlagen

Bijlage externe inhuur

Het jaarverslag van Wonen en Rijksdienst heeft geen bijlage inhuur externen. Voor wat betreft deze bijlage wordt verwezen naar het jaarverslag van BZK (VII).

Licence