Base description which applies to whole site

Artikel 3. De Nationale ombudsman

A. Algemene doelstelling

De burger heeft recht op behoorlijke behandeling door de overheid. Meestal gebeurt dat ook, maar het lukt niet altijd. Dan kan de burger terecht bij de Nationale ombudsman, wiens missie is. Wij geloven dat het perspectief van burgers geborgd moet worden in alles wat de overheid doet.

De doelstelling van de Nationale ombudsman is als onafhankelijk orgaan oplossingen te bieden voor individuele klachten van burgers en een bijdrage te leveren aan de oplossing van structurele problemen in de relatie overheid – burger onder meer door onderzoek op eigen initiatief. Het voorkomen van klachten door onder meer het geven van preventief advies speelt hierbij een belangrijke rol.

De Kinderombudsman en de Veteranenombudsman hebben tot doel te bevorderen dat de rechten van respectievelijk jeugdigen en veteranen worden geëerbiedigd door bestuursorganen en door privaatrechtelijke organisaties. De Kinderombudsman en de Veteranenombudsman zijn ondergebracht bij de Nationale ombudsman.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.3

C. Beleidsconclusies

Het Ombudsplein, is de virtuele en fysieke omgeving voor het verkrijgen van informatie over de relatie tussen burger en overheid, het indienen van klachten en het afgeven van signalen. De ombudsman heeft hiermee de dienstverlening aan de burger verder verbeterd. In 2015 is door een extern bureau een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van burgers over deze dienstverlening van de Nationale ombudsman. De tevredenheid kreeg het eindcijfer 7,6. Om verdere verbeteringen door te kunnen voeren wordt onder andere de organisatorische inbedding van het plein aangepast. Dit krijgt zijn beslag in 2016.

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2011

2012

2013

2014

Realisatie 2015

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015

Verschil 2015

Verplichtingen:

17.130

16.457

15.632

16.676

17.674

15.461

2.213

                 

Uitgaven:

16.619

16.635

16.226

16.361

17.016

15.461

1.555

                 

3.1

Reguliere klachten

14.382

14.393

13.895

13.982

14.472

13.288

1.184

                 

3.2

Klachten van lagere overheden

2.237

2.242

2.331

2.379

2.544

2.173

371

                 

Ontvangsten:

2.320

2.340

2.840

2.765

3.192

2.189

1.003

E. Toelichting op artikelonderdelen

Specificatie apparaatuitgaven

(bedragen x € 1.000)

Apparaat

2015

Personeel

 

Eigen personeel

11.233

Externe inhuur

639

Overig personeel

458

Materieel

Overig materieel

4.686

Totaal apparaat

17.016

3.1 Reguliere klachten

Dit betreft de uitgaven voor klachtbehandeling door de Nationale ombudsman waaronder ook het onderzoek op eigen initiatief. Daarnaast ook uitgaven voor de uitvoering van taken van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman.

Het totale budget van de Nationale ombudsman is na verwerking van de begrotingsmutaties gedurende het jaar overschreden met ongeveer € 140.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het structureel te krappe budget voor de uitvoering van de taken van de Kinderombudsman.

3.2 Klachten van lagere overheden

Dit betreft uitgaven voor de klachtbehandeling voor de decentrale overheden.

Na verwerking van de begrotingsmutaties gedurende het jaar is het budget overschreden met € 240.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het budget voor de lagere overheden vanaf 2015 ook is belast met de telefonische afhandeling van verzoeken.

Tabel 1: Aantal verzoeken naar ontvangst

Klachten

2013

2014

2015

Per post

4.550

3.640

3.750

Digitaal

7.910

7.710

9.420

Totaal schriftelijk

12.460

11.350

13.170

       

Mondeling

25.570

24.920

24.980

Totaal

38.030

36.270

38.150

  • Deze aantallen zijn exclusief de klachtbehandeling door de Kinderombudsman en Veteranenombudsman.

  • Het aantal klachten is afgerond op tientallen.

3

Comptabiliteitswet 2001, artikel 19.

Licence