Base description which applies to whole site

4.2 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC) (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

(4)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2014

Baten

       

Omzet moederdepartement

22.000

25.214

3.214

24.636

Omzet overige departementen

57.520

42.767

– 14.753

46.751

Omzet derden

0

21.919

21.919

20.908

Rentebaten

0

0

0

19

Vrijval uit voorzieningen

0

376

376

320

Bijzondere baten

0

8

8

15

Totaal baten

79.520

90.285

10.765

92.649

Lasten

       

Apparaatskosten

       

– Personele kosten

11.703

12.385

682

12.129

Waarvan eigen personeel

10.703

10.644

– 59

9.804

Waarvan externe inhuur

1.000

1.388

388

1.970

Waarvan overige personele kosten

0

352

352

354

– Materiële kosten

67.817

76.768

8.951

78.978

Waarvan apparaat ICT

4.039

1.552

– 2.487

1.339

Waarvan bijdrage aan SSO’s

0

0

0

0

Waarvan overige materiële kosten

63.778

75.216

11.438

77.639

Afschrijvingskosten

       

– Immaterieel

0

0

0

0

– Materieel

0

0

0

0

Overige lasten

       

– Dotaties aan voorzieningen

0

352

352

712

–  Bijzondere lasten

0

1

1

90

–  Rentelasten

0

0

0

0

Totaal lasten

79.520

89.506

9.986

91.909

Saldo van baten en lasten

0

780

780

741

Toelichting:

Per saldo heeft DPC in 2015 een positief saldo behaald van € 0,78 miljoen.

De winst is bijna geheel in de normale bedrijfsvoering gerealiseerd. Er is sprake van een hogere omzet dan begroot, met daar tegenover hogere materiële kosten. Er is wel sprake van lagere materiële ICT kosten.

De voorziening ten behoeve van wachtgelden voor eigen personeel heeft in 2015 nauwelijks invloed op het resultaat.

Het saldo van baten en lasten zal ten gunste worden gebracht van de exploitatiereserve.

Het eigen vermogen komt hiermee ruim € 0,237 miljoen boven de grens op basis van de Regeling Agentschappen. DPC zal uiterlijk bij de eerste suppletoire begroting 2016 aangeven hoe dit te herstellen.

Omzet moederdepartement

De omzet is hoger dan geraamd door een hogere taakbijdrage, onder meer door een bijdrage van het moederdepartement en een overboeking van het Ministerie van Defensie, beide voor het Platform Rijksoverheid.nl.

Omzet overige departementen en derden

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2015 in 2014 kon geen duidelijke uitsplitsing worden gemaakt tussen de te verwachte media-omzet en overige omzet in de vorm van externe projecten enerzijds en de overige departementen en derden anderzijds. In deze verantwoording is dat wel gedaan. Er zijn meer externe projecten gerealiseerd dan geprognosticeerd. Daarnaast is een hogere media-omzet gerealiseerd.

Vrijval uit voorzieningen

De vrijval van de voorziening over 2015 wordt met name verklaard door uitstroom van medewerkers.

Personele kosten

Er was sprake van een onderbezetting deze ruimte is gecompenseerd door de inzet van externen en uitbesteding, waardoor de totale personele kosten hoger zijn uitgekomen.

Materiele kosten

De materiele kosten bevat tevens de kosten in het kader van de media-omzet. Door hogere media-omzet en meer externe projecten zijn de materiële kosten hoger dan geraamd.

Dotatie aan voorzieningen

Doordat het Van Werk Naar Werk (VWNW)-beleid in 2015 is verlengd is de voorziening opgehoogd met een nieuwe dotatie.

Positief resultaat

Het positieve resultaat van bijna € 0,78 miljoen zal toegevoegd worden aan de exploitatiereserve.

Licence