Base description which applies to whole site

4.3 Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 (bedragen x € 1.000)
 

Balans

Balans

 

31-12-2015

31-12-2014

Activa

   

Immateriële activa

0

0

Materiële activa

 

• Grond en gebouwen

0

0

• Installaties en inventarissen

0

0

• Overige materiële vaste activa

0

0

Voorraden

0

0

Debiteuren

4.470

5.381

Nog te ontvangen

1.566

1.702

Liquide middelen

19.171

21.308

Totaal activa

25.207

28.391

Passiva

   

Eigen vermogen

   

• Exploitatiereserve

3.851

3.675

• Onverdeeld resultaat

780

741

Voorzieningen

190

503

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Crediteuren

1.282

2.236

Nog te betalen

19.104

21.236

Totaal passiva

25.207

28.391

Toelichting

Specificatie debiteuren/nog te ontvangen

Debiteuren/nog te ontvangen (bedragen x € 1.000)
 

Debiteuren

Nog te ontvangen

Media-inkoop1

4.383

0

Algemene Zaken (kerndepartement)

0

0

Overige departementen

75

17

Overige agentschappen

0

9

Derden

12

1.540

Totaal

4.470

1.566

1

niet onder te verdelen

Liquide middelen

Het betreft hier uitsluitend de rekening-courant Rijkshoofdboekhouding met het Ministerie van Financiën.

Eigen vermogen

Met een gemiddelde omzet van € 87,9 miljoen over de laatste drie jaar mag het eigen vermogen maximaal € 4,395 miljoen bedragen. Omdat in 2014 het eigen vermogen de norm had overschreden heeft er in 2015 een uitkering aan het moederdepartement plaatsgevonden (van € 0,301 miljoen). Daarnaast heeft er een directe vermogensmutatie plaatsgevonden (van € 0,264 miljoen) doordat er in de jaren 2011 tot en met 2013 bedragen zijn toegevoegd aan het resultaat terwijl deze betrekking hebben op de nog te ontvangen facturen, dat is thans gecorrigeerd. Inclusief deze mutaties en rekening houdend met het onverdeeld resultaat (van € 0,78 miljoen) bedraagt het eigen vermogen € 4,632 miljoen. Daarmee komt het eigen vermogen € 0,237 miljoen boven het maximum. DPC zal bij de eerste suppletoire begroting 2016 aangeven hoe dit te herstellen.

Voorzieningen

Voorzieningen bij DPC worden getroffen voor juridische of feitelijke verplichtingen die hun oorzaak vinden op of voor de balansdatum, waarbij voor afwikkeling van de verplichting een uitstroom van middelen zal gaan plaatsvinden waarvan de omvang nog niet vaststaat, maar die wel op betrouwbare wijze kan worden geschat. In het kader van de invulling van de taakstellingen en reorganisaties is een voorziening getroffen voor de herplaatsingsperiode (VWNW). In navolgende tabel wordt het verloop van deze voorziening weergegeven. Vanwege de resterende looptijd van de voorziening is deze verlaagd.

Ontwikkeling voorziening

Ontwikkeling voorziening (bedragen x € 1.000)
 

2015

2014

Stand per 1 januari

503

611

– /– Onttrekkingen

289

499

– /– Vrijval

376

320

+/+ Dotaties

352

712

Stand per 31 december

190

503

Specificatie crediteuren/nog te betalen

Crediteuren/nog te betalen (bedragen x € 1.000)
 

Crediteuren

Nog te betalen

Media-inkoop1

751

15.215

VORA (opdrachtgever)1

0

375

Algemene Zaken (kerndepartement)

0

0

Overige departementen

2

1.797

Overige agentschappen

0

0

Derden

529

1.101

Personeel DPC

0

616

Totaal

1.282

19.104

1

niet onder te verdelen

Licence