Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. DE SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2015 van Koninkrijksrelaties (IV) (bedragen x € 1.000)

Activa

31–12-’15

31–12-’14

 

Passiva

31–12-’15

31–12-’14

1)

Uitgaven ten laste van de begroting 2015

409.890

434.957

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting 2015

55.781

45.490

                 

3)

Liquide middelen

24.212

8.178

         
                 

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

0

 

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

381.954

402.491

                 

5)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

0

 

5a)

Begrotingsreserves

0

0

                 
                 

6)

Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)

4.400

4.859

 

7)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

767

13

                 

8)

Kas-transverschillen

0

0

         
                 
 

Subtotaal

438.502

447.994

     

438.502

447.994

                 

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

                 

10)

Extra-comptabele vorderingen

1.161.552

1.021.063

 

10a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

1.161.552

1.021.063

                 

11a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

0

0

 

11)

Extra-comptabele schulden

0

0

                 

12)

Voorschotten

390.190

378.866

 

12a)

Tegenrekening

390.190

378.866

           

voorschotten

   
                 

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

7.451

69.713

 

13)

Garantieverplichtingen

7.451

69.713

                 

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

848.490

1.057.361

 

14)

Openstaande verplichtingen

848.490

1.057.361

                 

15)

Deelnemingen

2.152

2.152

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

2.152

2.152

                 
 

TOTAAL

2.848.337

2.977.149

   

TOTAAL

2.848.337

2.977.149

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS per 31 december 2015

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2015 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders. Het bedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

a) Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint maarten

948.805

b) College Financieel Toezicht

231.462

c) Bank lopende inschrijving

23.030.891

Totaal

24.211.158

Ad a) Deze post wordt voor een deel bepaald door de storting van de Stichting Antilliaanse Medefinanciering Organisatie in verband met de subsidievaststelling 2007–2013.

Ad 4a. Rekening-courant RHB

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen zijn de bedragen conform Rekening-courant afschriften en het saldobiljet van genoemd departement. De volgende Rekening-courantverhoudingen zijn opgenomen in de balans:

(Bedragen in €)

a) Rekening-courant FIN/RHB

367.555.992

b) Rekening-courant FIN/RHB CFT Bonaire

9.087.954

c) Rekening-courant FIN/RHB CFT Saba

1.522.176

d) Rekening-courant FIN/RHB CFT Sint Eustatius

3.787.395

Totaal

381.953.517

Ad 6. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)

Het bedrag aan uitgaven buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

a) Vorderingen Kasbeheerders Rijksdiensten

253.814

b) Intra-comptabele voorschotten

649.873

c) Intra-comptabele debiteuren

3.342.904

d) Overige vorderingen

152.824

Totaal

4.399.415

Ad a) Vorderingen Kasbeheerders Rijksdiensten

De vorderingen van de Vertegenwoordiging van Nederland op Aruba, Curaçao en Sint Maarten en het Cft bestaan uit diverse vorderingen op ministeries en derden.

Ad b) Intra-comptabele voorschotten

Het saldo heeft betrekking op voorschotten salaris, verhuis- en studiekosten verstrekt aan uitgezonden personeel. De posten worden verrekend met het te betalen salaris.

Ad c) Intra-comptabele debiteuren

Deze post betreft voornamelijk de saldi op de bankrekeningen in beheer bij het College Financieel Toezicht. Deze zijn in 2012 overgeboekt naar de bankrekeningen van de openbare lichamen en zijn opgenomen als vorderingen.

Het openstaande bedrag bedraagt momenteel € 3,3 mln.

Ad d) Overige vorderingen

Deze post bestaat uit te verrekenen salariskosten i.v.m. uitzending naar St. Maarten. Dit betreft uitzendingen in het kader van het project Sint Maarten ONLY waarvoor bij Voorjaarsnota budget is aangevraagd.

Ad 7. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

Het bedrag aan ontvangsten buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

a) Schulden Kasbeheerders Rijksdienst

29.712

b) Te betalen aan Ministeries en derden

737.070

Totaal

766.782

Ad a) Schulden Kasbeheerders Rijksdienst

De schulden van de Vertegenwoordiging van Nederland op Aruba, Curaçao en St. Maarten bestaan uit diverse af te dragen belastingen.

Ad b) Te betalen aan Ministeries en derden

Het bedrag bestaat voornamelijk uit schulden aan andere begrotingshoofdstukken die ook in administratief beheer zijn bij het Ministerie van BZK (€ 0,7 mln.).

Ad 10. Extra-comptabele vorderingen

Ad 10a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

Het saldo per 31 december 2015 kan als volgt worden gespecificeerd:

(Bedragen in €)

Artikel

Omschrijving

Bedrag

Artikel 2

Ontvangsten bevord. Autonomie

1.161.551.923

Totaal

 

1.161.551.923

(Bedragen in €)

Ontstaansjaar

 

t/m 2011

809.673.474

2013

25.661.723

2014

176.552.233

2015

149.664.493

Totaal

1.161.551.923

Naar de mate van liquiditeit:

(Bedragen in €)
 

Korte Termijn (< 1 jaar)

Lange Termijn (>1 jaar)

Totaal bedrag

a) Algemeen

2.522.633

0

2.522.633

b) Leningen

0

1.159.029.290

1.159.029.290

Totaal

2.522.633

1.159.029.290

1.161.551.923

Ad a) Algemeen

Dit betreft onder andere een vordering op de Nederlandse Participatie Maatschappij voor de Nederlandse Antillen (NPMNA), die pas kan worden afgewikkeld als de verkoop van de laatste deelneming is afgerond, zijnde het deel wat nog open staat inzake de verkoop van een deelneming (€ 0,4 mln.).

Daarnaast bevat dit saldo een vordering op Sona van € 1,9 mln. De afrekening van de subsidie Sona en de afwikkeling van deze vordering vindt begin 2016 plaats.

Ad b) Leningen

(Bedragen in €)
 

Gehanteerde koersen

Valuta

Euro

a) Begrotingssteun Aruba

in €

 

5.445.362,66

b) Lening OBNA

in €

 

1.340.104,58

c) Maatregel Tussenbalans

in €

 

7.703.285,00

d) Water- en Energiebedrijf (akte 263-JZ/1995)

AFL 0,42

15.889.727,00

5.992.914,69

e) Leningen lopende inschrijving Curaçao

in €

 

933.540.795,06

f) Leningen lopende inschrijving Sint Maarten

in €

 

205.006.827,54

Totaal

   

1.159.029.289,53

Ad a) Begrotingssteun Aruba

In 1985 tot 1988 is aan Aruba een begrotingssteun verleend in de vorm van een lening van € 45,4 mln. met een jaarlijkse rente van 2,5%. Vanaf eind 1994 vindt aflossing plaats in 25 jaarlijkse termijnen van € 1,8 mln. Eind 2018 zal de laatste aflossing plaatsvinden.

Ad b) Lening OBNA

De Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen (OBNA) heeft in 2001 een aanvullende lening ontvangen ten behoeve van de financiering van een krediettranche inzake de ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en de Nederlandse Antillen. De lening heeft een looptijd van 30 jaar en eindigt op 31 december 2030.

Het rentepercentage bedraagt 2,5% en is de eerste acht jaar vrij van aflossing en rente geweest.

Ad c) Maatregel Tussenbalans

In het kader van de maatregel Tussenbalans zijn met ingang van 1991 begrotingsleningen verstrekt aan Aruba ter financiering van projecten, waarvan een bepaald rendement verwacht mag worden. De leningen hebben een looptijd van 30 jaar, waarvan de eerste acht jaar vrij van aflossing zijn. Het jaarlijkse rentepercentage is 2,5%. In 2025 zullen de laatste aflossingen plaatsvinden.

Ad d) Water- en Energiebedrijf Aruba (akte 263-JZ/1995)

Het betreft een begrotingslening ten behoeve van het Water- en Energiebedrijf NV gevestigd te Aruba. De lening is verstrekt voor het aldaar verrichten van een groot aantal investeringen voor de renovatie en uitbreiding van het Water- en Energiebedrijf. Deze leningsovereenkomst is opgesteld in Arubaanse valuta ad AFL 28 mln. (€ 10,9 mln.). Inmiddels is er op deze lening een bedrag van € 4,0 mln. afgelost. De lening heeft een looptijd tot 30 juni 2026 waarvan de eerste acht jaar vrij van aflossing zijn. Het jaarlijkse rentepercentage is 2,5%.

Ad e) Leningen lopende inschrijving Curaçao

Op 15 oktober 2010 heeft de Nederlandse Staat vijf leningen verstrekt aan het land Curaçao. De maximale looptijd van de langstlopende lening is 30 jaar.

Op 16 september 2013 heeft de Nederlandse Staat een lening van ANG 60 mln. verstrekt aan het land Curaçao. Deze lening heeft een looptijd van 30 jaar.

Op 2 juni 2014 heeft de Nederlandse Staat een lening van ANG 250 mln. verstrekt aan het land Curaçao. Deze lening heeft een looptijd van 30 jaar.

Op 20 februari 2015 heeft de Nederlandse Staat een lening van ANG 267,1 mln. verstrekt aan het land Curaçao. Deze lening heeft een looptijd van 30 jaar

Op 31 december 2015 heeft de Nederlandse Staat een lening van ANG 35 mln. (€ 18 mln.) verstrekt aan het land Curaçao. Deze lening heeft een looptijd van 30 jaar.

De Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën voert het beheer over deze leningen, de belasting vindt evenwel plaats op dit hoofdstuk.

Ad f) Leningen lopende inschrijving Sint Maarten

Op 21 oktober 2010 heeft de Nederlandse Staat een vijftal leningen verstrekt aan het land Sint Maarten. De maximale looptijd van de langstlopende lening is 30 jaar. Op 12 oktober 2012 heeft de Nederlandse Staat een volgende lening verstrekt. De maximale looptijd van deze lening is 5 jaar.

Op 2 juni 2014 heeft de Nederlandse Staat drie leningen aan Sint Maarten verstrekt voor een bedrag van ANG 150 mln. Aan Sint Maarten is op 21 november 2014 eveneens een lening verstrekt van ANG 30,2 mln. De maximale looptijd van deze leningen is 30 jaar. De meeste leningen worden afgesloten volgens het principe dat de gehele lening bij einddatum wordt afgelost. Sint Maarten heeft echter bij één lening aangegeven jaarlijks af te lossen.

De Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën voert het beheer over deze leningen, de belasting vindt evenwel plaats op dit hoofdstuk.

Ad 12. Voorschotten

Ad. 12a. Tegenrekening voorschotten

De saldi van de per 31 december 2015 openstaande voorschotten en van de in 2015 afgerekende voorschotten worden hieronder per jaar gespecificeerd:

(Bedragen in €)

Ontstaansjaar

stand 1-1-2015

verstrekt 2015

afgerekend 2015

stand 31-12-2015

t/m2011

210.160.636

0

– 6.649.746

203.510.890

2012

76.652.400

0

– 6.618.177

70.034.223

2013

27.064.435

0

– 1.707.939

25.356.496

2014

64.987.952

0

– 644.683

64.343.269

2015

0

47.200.492

– 20.255.460

26.945.032

Totaal

378.865.423

47.200.492

– 35.876.005

390.189.910

De saldi van der per 31 december 2015 openstaande voorschotten worden hieronder per artikel gespecificeerd:

Bedragen in €

Artikel

Omschrijving artikel

Bedrag

1

Waarborgfunctie

82.617.501

2

Bevorderen autonomie Koninkrijk partners

307.572.409

 

Totaal openstaande voorschotten

390.189.910

Toelichting:

Artikel 1: Waarborgfunctie

De openstaande voorschotten op dit artikel betreffen voornamelijk de voorschotten aan het Ministerie van Defensie voor de inzet van de Kustwacht in het Caribisch gebied (€ 35,1 mln.) en de Flexpool KMar (€ 12,2 mln.) voor het ter beschikking stellen van rechercheurs en algemeen opsporingsambtenaren van de Koninklijke Marechaussee.

Daarnaast zijn er voorschotten verstrekt aan het Korps Landelijke Politiediensten ten behoeve van de inzet van het Recherchesamenwerkingsteam (€ 25,5 mln.). De voorschotten worden in 2016 en volgende jaren afgewikkeld na ontvangst van de in de Rijksministerraad goedgekeurde jaarrekening, jaarverslag en verklaring van de externe accountant.

Artikel 2: Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Een groot deel van de openstaande voorschotten op dit artikel betreft de voorschotten aan de Stichting SONA (€ 179,1 mln.) ten behoeve van de uitvoering van projecten. De laatste stortingen voor de stichting SONA zijn eind 2012/begin 2013 gedaan. Ook zijn er in het kader van de «Arubadeal» voorschotten verstrekt aan de Centrale Bank van Aruba (€ 91,1 mln.). Dit betreft de samenwerkingsmiddelen die onder verantwoordelijkheid van de stichting Fondo Desaroyo Aruba (FDA) worden besteed. In januari 2013 is het laatste Nederlandse voorschot voor FDA gestort. Om de afsluiting van de samenwerkingsprogramma’s in goede banen te leiden zijn de landen en stichtingen in juli 2014 schriftelijk geïnformeerd over de afspraken die hierover eerder gemaakt zijn. In september 2015 is dit herhaald. SONA heeft een aanvraag subsidievaststelling 2004–2015 ingediend.

Deze is in behandeling en zal worden afgerond nadat de review van de AuditDienst Rijk van de verklaringen van de externe accountant is ingediend. De stichting FDA zal per ultimo 2015 een aanvraag tot subsidievaststelling 2000–2015 indienen waarna de afrekening in stappen zal plaatsvinden.

Daarnaast zijn er nog voorschotten verstrekt ingevolge de Regeling Vaste Verrekenkoers (€ 23,6 mln.), ook wel toeslagen pensioenen genoemd. Deze worden vastgesteld aan de hand van de jaaroverzichten die door de uitvoerende pensioenfondsen worden opgesteld. Met het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao wordt naar aanleiding van een rapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau overleg gevoerd over verbetering van de uitvoering van de regeling.

Ad 13. Garantieverplichtingen

Ad 13a. Tegenrekening garantieverplichtingen

(Bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

 

69.712.175

 

Aangegane verplichtingen in 2015

 

4.226.227

+/+

   

73.938.401

 
       

Tot betaling gekomen in 2015

0

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

66.488.154

   
   

66.488.154

-/-

       

Garantieverplichtingen binnen begrotingsverband

 

7.450.248

 

De openstaande garantieverplichtingen zijn als volgt opgebouwd:

  • 1. Garantie Atradius

    De garantieverplichting op de leningen die door Atradius (€ 3,3 mln.) verstrekt zijn, hebben betrekking op een overeenkomst van het Rijk voor het garant staan van Nederland voor de aflossing en rente van deze leningen door het Land Aruba. Tot op heden is er geen beroep gedaan op deze garantstelling. Aruba betaalt consequent en de garantie loopt contractueel in 2019 af.

  • 2. Bankgarantie Europese Commissie ten behoeve van Bonaire

    De bankgarantie ten behoeve van de voorschotten aan Bonaire verstrekt door de Europese Commissie (€ 43,6 mln.) hebben betrekking op het Sociaal Infrastructuur-programma en het Bonaire riolerings- en waterzuiveringsprogramma. De projecten zijn in een afrondende fase. Met de Europese Commissie is overeenstemming bereikt om de garanties met ingang van juli 2015 te verlagen en te verlengen tot en met 30 juni 2017. Het bedrag van de garantie is verlaagd naar € 4,23 mln.

  • 3. Bankgarantie Europese Commissie ten behoeve van 10e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)

    De bankgarantie ten behoeve van de voorschotten aan Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden (€ 21,0 mln.) verstrekt door de Europese Commissie hebben betrekking op het 10e EOF-programma en is opgebouwd uit projecten ten behoeve van de infrastructuur, ontwikkeling haven en woningbouw. De garantieverplichting heeft betrekking op het uitvoeren van diverse projecten in het kader van subsidieverstrekking van de EU. De landen/openbare lichamen dienen garant te staan voor de uitvoering. In geval van de BES-eilanden staat Nederland garant, in geval van Curaçao en Sint Maarten staat Nederland garant tegenover de EU, maar is van beide landen een volledige garantie (€ 16 mln.) gekregen. De onder deze garantie vallende projecten zijn in 2015 afgerond, de garantie is in juli 2015 opgeheven.

Ad 14. Openstaande verplichtingen

Ad 14a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

(Bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

 

1.057.360.357

 

Aangegane verplichtingen in 2015

 

201.962.403

+/+

   

1.259.322.760

 
       

Tot betaling gekomen in 2015

409.889.828

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

943.543

   
   

410.833.371

-/-

       

Verplichtingen Binnen Begrotingsverband

 

848.489.389

 

Ad 15. Deelnemingen

Ad 15a. Tegenrekening deelnemingen

(Bedragen in €)
 

Bedrag

Koers

Bedrag

Arubaanse Investeringsbank (AIB)

NAF 5.123.424,00

0,42

2.151.838

Financiering Deelnemingen en Participaties

Het verwerven van aandelen door de staat in privaatrechtelijke ondernemingen wordt conform het gestelde in de Regeling Departementale Begrotingsadministratie, tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd. In bovenstaande tabel wordt inzicht verkregen in de deelnemingen in de Arubaanse Investmentbank (AIB) via de Nederlandse Participatie Maatschappij voor de Nederlandse Antillen (NPMNA). De Nederlandse staat is geen juridisch eigenaar van de deelneming, maar staat wel garant en draagt daarom het risico.

Licence