Base description which applies to whole site

1. Rechtmatigheid (en getrouwheid)

• Tolerantiegrenzen

In 2015 zijn de volgende tolerantiegrenzen overschreden:

  • Artikel 35 (Jeugd): € 21.000,– aan getrouwheidsonzekerheden en € 17.409.000,– aan rechtmatigheidsonzekerheden (i.c. objectieve leverancierskeuze; bij het onderdeel «financieel en materieel beheer» is dit bij «inkoop» nader toegelicht). In totaal € 17.430.000,– aan onzekerheden. Daarmee is de tolerantiegrens van € 15.000.000,– met € 2.430.000,– (16,2%) overschreden.

  • Artikel 91 (Apparaatskosten): € 8.000,– aan getrouwheidsonzekerheden en € 15.975.000,– aan rechtmatigheidsonzekerheden (waarvan € 14.213.000,– objectieve leverancierskeuze; bij het onderdeel «financieel en materieel beheer» is dit bij «inkoop» nader toegelicht). Het totaal aan onzekerheden bedraagt € 15.983.000,–. Daarmee is de tolerantiegrens van € 15.859.000,– met € 124.000,– (0,78%) overschreden.

  • Agentschappen: de rapporteringstolerantie van agentschappen is overschreden. Het totaal aan getrouwheids- en onrechtmatigeheidsonzekerheden bedroeg € 90.701.431,– Daarmee is de tolerantiegrens voor onzekerheden van € 89.014.800 met € 1.686.631 (1,89%) overschreden. Dit is veroorzaakt door getrouwheids- en onrechtmatigheidsonzekerheden bij de DJI.

• Fraudegevallen

In 2015 zijn 7 gevallen van fraude geconstateerd: zes interne en één externe fraude. In 2014 waren er 3 fraudegevallen en in 2013 zijn 7 gevallen van fraude geconstateerd. In die zin wijkt het beeld niet af van voorgaande jaren. Van de externe fraude, een vervalste factuur die tijdig is ontdekt en niet tot uitbetaling is gekomen, is aangifte gedaan, evenals van twee interne gevallen van fraude, waaronder een fraude van € 0,5 miljoen. Bij de overige vier gevallen van interne fraude was sprake van misbruik van bedrijfsmiddelen en overtreding van interne regels. Hierop zijn disciplinaire maatregelen gevolgd: ontslag of interne maatregelen. Tevens zijn bovenop bestaande interne beheersmaatregelen aanvullende maatregelen getroffen voor functiescheiding en extra systeemcontroles.

Licence