Base description which applies to whole site

10.5 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

Justis is de screeningsautoriteit op het gebied van integriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Integriteit is een maatstaf om betrouwbaarheid en kwaliteit van het functioneren van personen en organisaties te beoordelen. Justis toetst of personen relevante antecedenten hebben die het uitoefenen van een bepaald beroep of werk in de weg staan. Daarnaast toetst Justis of partijen die bepaalde verklaringen, vergunningen en subsidies aanvragen, aan de benodigde integriteitseisen voldoen. Deze screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico's en draagt zo bij aan een meer integere en veiligere samenleving.

Tabel 10.5.1 Gespecificeerde Staat van baten en lasten per 31 december 2015 bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

Oorspronkelijke begroting

(2)

Realisatie 2015

(3)=(2)-(1)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2014

Baten

Omzet moederdepartement

13.105

14.469

1.364

15.269

Omzet overige departementen

211

560

349

1.404

Omzet derden

16.228

22.098

5.870

19.738

Rentebaten

     

13

Bijzondere baten

       

Totaal baten

29.544

37.126

7.583

36.424

 

Lasten

Apparaatskosten

29.544

34.727

5.183

36.435

– Personele kosten

18.155

19.003

848

20.995

waarvan eigen personeel

15.293

14.480

– 813

14.871

waarvan externe inhuur

2.216

4.566

2.350

6.063

waarvan overige personele kosten

646

– 43

– 689

61

– Materiële kosten

11.389

15.724

4.335

15.440

waarvan apparaat ICT

3.311

5.475

2.164

4.241

waarvan bijdrage aan SSO's

7.571

9.807

2.236

10.442

waarvan overige materiele kosten

507

442

– 65

757

Totaal lasten

29.544

34.727

5.183

36.435

Saldo baten en lasten

0

2.399

2.399

– 12

Baten

Tabel 10.5.2 Omzet moederdepartement bedragen x € 1.000

Product

(1)

Oorspronkelijke begroting

(2)

Realisatie

(3)=(2)-(1)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2014

         

Gratie

928

928

0

803

GSR

464

464

0

769

TRACK

4.509

4.509

0

4.484

BIBOB

3.639

3.639

0

5.338

WPBR, BOA en WWM

2.405

2.405

0

3.275

Overige (o.a. extra bijdrage moederdepartement)

1.160

2.524

1.364

600

Totaal

13.105

14.469

1.364

15.269

Omzet moederdepartement

In de jaarafspraken 2015 tussen moederdepartement en Justis zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid en kwaliteit van de te leveren producten en de kostprijzen. Van de producten waar geen tarieven voor worden gevraagd of waar de tariefopbrengst onvoldoende is, wordt een bijdrage van het moederdepartement ontvangen. De gerealiseerde omzet moederdepartement is hoger dan de begroting 2015. In 2015 heeft Justis een extra bijdrage ontvangen voor de kosten van het programma Toezicht op Rechtspersonen.

Tabel 10.5.3 Omzet overige departementen bedragen x € 1.000

Opdrachtgever

(1)

Oorspronkelijke begroting

(2)

Realisatie

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2014

Ministerie van I&M

168

179

11

202

Ministerie van SZW

42

381

339

87

Ministerie van EZ

   

0

1.115

Totaal

210

560

350

1.404

Bijdrage overige departementen

Justis ontvangt vanuit het Ministerie van I&M een bijdrage voor de continue screening in de taxibranche en vanuit het Ministerie van SZW een bijdrage voor de continue screening in de kinderopvang. In 2015 zijn door Justis werkzaamheden verricht om de koppeling met het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (verificatie van de VOG) mogelijk te maken. De door Justis gemaakte incidentele kosten zijn door het Ministerie van SZW vergoed waardoor de bijdrage van SZW hoger was dan begroot.

Tabel 10.5.4 Omzet derden 2015 bedragen x € 1.000

Product

(1)

Oorspronkelijke begroting

(2)

Realisatie

(3)=(2)-(1)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2014

Naamswijziging

1.086

1.043

– 43

1.138

BIBOB

135

122

– 13

111

Verklaring omtrent gedrag (VOG NP, VOG RP, GVA)

14.588

20.523

5.935

18.021

Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherche-

376

376

0

406

bureaus

       

Wet wapen munitie (WWM)

14

19

6

19

Bestuurlijke boetes

30

15

– 15

43

Totaal

16.228

22.098

5.870

19.738

Omzet derden

De productie van het product Verklaring omtrent het gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP) was in 2015 aanzienlijk hoger (863.483 stuks) dan begroot (580.000 stuks) waardoor Justis meer baten realiseerde. Dit geldt ook voor VOG Rechtspersonen en Gedragsverklaring aanbesteding.

Lasten

Tabel 10.5.5 Personele kosten bedragen x € 1.000

Product

(1)

Oorspronkelijke begroting

(2)

Realisatie

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2014

Eigen personeel

gemiddelde loonsom

62

63

1

61

aantal fte's

236

230

– 6

238

Totaal loonsom ambtelijk personeel

14.533

14.437

– 96

14.518

Personele kosten

Eigen personeel

Door de nieuwe CAO voor Rijksambtenaren is de gemiddelde loonsom in 2015 gestegen. Justis was in 2015 niet volledig op formatie waardoor er daling is in het aantal fte’s en personele kosten.

Externe inhuur

De hogere productie van de Verklaring omtrent het gedrag is opgevangen door de inzet van uitzendkrachten. Daarnaast worden meer externen ingezet in verband met van de programma’s Toezicht op Rechtspersonen en Scherp & Efficiënt. Justis is wel met de uitgaven voor externen onder de norm van € 5 mln. gebleven.

Materiële kosten

ICT uitgaven

Bij de uitvoering van de programma’s zijn meer ICT uitgaven gemaakt dan begroot. Daarnaast heeft Justis werkzaamheden verricht om de koppeling met het personenregister kinderopvang te realiseren. Tot slot zijn de kosten van bevragingen bij de Kamer van Koophandel hoger uitgevallen dan oorspronkelijk gedacht bij het opstellen van de begroting.

SSO’s

De kosten van de SSO ICT voor beheer en onderhoud en het Dienstencentrum ter facilitering van Justis zijn hoger uitgevallen dan oorspronkelijk is gedacht bij het opstellen van de begroting.

Tabel 10.5.6 Balans per 31 december 2015 bedragen x € 1.000
 

Balans 2015

Balans 2014

Activa

   

Debiteuren

1.785

1.675

Nog te ontvangen

163

1.932

Liquide middelen

6.756

8.159

Totaal activa

8.705

11.767

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

3.226

1.428

– exploitatiereserve

827

1.440

– onverdeeld resultaat

2.399

– 12

Crediteuren

1.046

2.922

Nog te betalen

4.433

7.416

Totaal passiva

8.705

11.767

Activa

Van de posten Debiteuren en Nog te ontvangen heeft € 0,088 mln. betrekking op het moederdepartement en € 0,095 mln. betrekking op overige departementen. De vermindering van Liquide middelen op de balans per 31-12-2015 heeft te maken met de verlaging van de post crediteuren en post nog te betalen.

Passiva

Op grond van de gemiddelde omzet over de jaren 2013, 2014 en 2015 bedraagt de maximaal toegestane stand van het eigen vermogen € 1,870 mln. De berekening van de maximale toegestane stand van het eigen vermogen is gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet berekend over de laatste drie jaar (artikel 27 lid 4 c van de Regeling agentschappen). De exploitatiereserve ultimo 2015 bedroeg € 0,827 mln., dit is circa 2% van de gemiddelde omzet. Ultimo 2013 en 2014 bedroeg de exploitatiereserve respectievelijk € 1,279 mln. en € 1,440 mln.

Het onverdeelde positieve resultaat 2015 bedraagt € 2,399 mln. Dit is het financieringsresultaat op de producten van Justis en behoort toe aan de opdrachtgevers en vloeit daarom terug naar de opdrachtgevers.

De niet opgenomen verlofdagen van € 0,318 mln. zijn onderdeel van «nog te betalen» op de balans.

Van de posten Crediteuren en Nog te betalen heeft € 1,409 mln. betrekking op het moederdepartement en € 1,287 mln. betrekking op overige departementen.

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het eigen vermogen in relatie tot het plafond van 5% van de gemiddelde omzet in de afgelopen drie jaar opgenomen.

Tabel 10.5.7Ontwikkeling Eigen Vermogen

jaar

Omzet (x € 1.000)

Exploitatiereserve (x € 1.000)

%

2015

37.126

827

2

2014

36.424

1.440

4

2013

38.656

1.279

3

Tabel 10.5.8 Kastroomoverzicht per 31-12-2015 x € 1.000
   

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Realisatie

(3) = (2)-(1)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2015 + stand depositorekeningen

6.721

8.159

1.438

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+)

 

41.466

41.466

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

 

– 42.269

– 42.269

2.

Totaal operationele kasstroom

 

– 803

– 803

 

Totaal investeringen (–/–)

     
 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

     

3.

Totaal investeringskasstroom

     
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

 

– 613

– 613

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

 

12

12

 

Aflossing op leningen (–/–)

     
 

Beroep op leenfaciliteit (+)

     

4.

Totaal financieringskasstroom

 

– 601

– 601

5.

Rekening Courant RHB 31 december 2015 + stand depositorekeningen (= 1+2+3+4),

de maximale roodstand € 0,5 miljoen

6.721

6.755

34

Activa

De eindstand kasstroom ultimo 2015 komt nagenoeg overeen met de begroting. De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft een afboeking van een vordering uit het jaar 2014.

Tabel 10.5.9 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2015
 

Realisatie

Begroting

Verschil

2012

2013

2014

2015

2015

2015

Risicomeldingen

           

Volume

822

1.342

2.093

1.346

860

486

Kostprijs (x € 1)

3.726

2.554

2.017

3.236

5.130

– 1.893

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

3.063

3.428

4.221

3.607

3.606

1

 

TIV

           

Volume

490

817

1.110

958

700

258

Kostprijs (x € 1)

2.236

1.577

1.115

1.107

1.882

– 775

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

1.096

1.289

1.238

902

903

– 1

Doorlooptijd: % verstrekking A binnen 3 dagen

 

87%

78%

64%

65%

– 1%

Doorlooptijd: % verstrekking B binnen 4 weken

 

59%

62%

77%

75%

2%

Doorlooptijd: % verstrekking C binnen 6 weken en 4

maanden

 

74%

99%

99%

   
 

GSR

           

Volume

690

748

774

954

700

254

Kostprijs (x € 1)

759

785

994

911

1.102

– 191

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

524

587

770

464

464

0

Doorlooptijd: % negatieve beslissing binnen 4 w.

84%

83%

77%

75%

95%

– 20%

Doorlooptijd: % negatieve beslissing binnen 8 w.

100%

61%

80%

78%

95%

– 17%

 

BIBOB

           

Volume

280

285

267

314

300

14

Kostprijs (x € 1)

17.443

18.522

20.418

16.943

17.241

– 298

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

4.884

5.279

5.452

3.761

3.774

– 13

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

45%

33%

63%

25%

60%

– 35%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken

 

57%

89%

56%

90%

– 34%

 

Gratie

           

Volume

2.228

1.704

1.545

1.404

1.800

– 396

Kostprijs (x € 1)

514

577

519

478

414

64

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

1.146

983

803

928

928

0

Doorlooptijd: % binnen 6 maanden

77%

86%

90%

89%

95%

– 6%

 

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG NP)

           

Volume

557.184

739.544

702.294

863.483

580.000

283.483

Kostprijs (x € 1)

16

13

14

13

17

– 3

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

9.112

9.896

10.115

18.837

13.399

5.438

Doorlooptijd: % binnen 4 weken

100%

99%

100%

100%

95%

5%

Doorlooptijd: % binnen 8 weken na VTW

64%

67%

79%

26%

90%

– 64%

 

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP)

           

Volume

9.084

5.749

5.387

5.705

4.800

905

Kostprijs (x € 1)

90

46

84

77

83

– 7

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

815

265

454

818

708

110

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

100%

97%

100%

100%

95%

5%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken na VTW

100%

100%

50%

N.v.t.

95%

 
 

GVA

           

Volume

 

4.000

5.938

6.007

4.000

2.007

Kostprijs (x €  )

 

120

70

49

68

– 19

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

 

478

416

634

480

154

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

 

99%

99%

100%

95%

5%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken na VTW

 

50%

N.v.t.

N.v.t.

95%

 
Tabel 10.5.10 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2015
       

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2012

2013

2014

2015

2015

2015

Naamswijziging

           

Volume

2.228

1.757

1.879

1.797

1.900

– 103

Kostprijs (x € 1)

650

736

686

652

604

48

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

1.448

1.294

1.288

1.043

1.089

– 46

Doorlooptijd: % binnen 20 weken

53%

92%

99%

100%

95%

5%

 

WWM beroepen

           

Volume

120

230

117

113

140

– 27

Kostprijs (x € 1)

8.670

4.922

7.122

6.774

6.174

600

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

1.040

1.132

833

722

722

0

Doorlooptijd: % binnen 26 weken

35%

54%

98%

98%

70%

28%

 

WWM ontheffingen

           

Volume

225

350

356

343

300

43

Kostprijs (x € 1)

1.644

691

969

1.223

946

278

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

370

242

345

106

101

5

Doorlooptijd: % binnen 13 weken

73%

76%

90%

97%

95%

2%

 

BOA (Buitengewone opsporingsambtenaren)

           

Volume

7.209

6.965

6.356

6.283

7.560

– 1.277

Kostprijs (x € 1)

139

115

130

101

96

5

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

1.002

798

828

894

894

0

Doorlooptijd: % verzoek art. 142 binnen 16 w.

100%

100%

100%

100%

95%

5%

 

BOD (Bijzondere opsporingsdienst)

           

Volume

220

283

388

449

300

149

Kostprijs (x € 1)

339

142

275

244

229

15

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

75

40

107

19

19

0

Doorlooptijd: % BOD binnen 8 weken

100%

100%

100%

100%

95%

5%

 

WPBR ondernemingen

           

Volume

678

884

940

771

890

– 119

Kostprijs (x € 1)

1.017

792

1.002

1.048

900

147

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

689

700

942

762

672

90

Doorlooptijd: % binnen 13 weken

82%

90%

96%

99%

95%

4%

 

WPBR leidinggevenden

           

Volume

887

1.223

1.159

936

1.000

– 64

Kostprijs (x € 1)

525

291

435

522

455

68

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

466

356

504

312

307

5

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

78%

70%

84%

95%

95%

0%

 

Continue screening

           

Volume

 

5.899

7.757

5.504

6.500

– 996

Kostprijs (x € 1)

 

56

36

100

32

68

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

 

330

280

560

210

350

 

Dienst Justis – totaal

           

FTE- totaal (intern personeel)

233

245

238

230

236

– 6

Saldo baten en lasten in % van totale baten

1,6%

16,9%

0,0%

6,0%

0,0%

6%

Productie

Door onder andere een aantal aanpassingen dat is gedaan in het proces van de zogenaamde nadere analyse die ervoor zorgen dat deze fase efficiënter is ingericht is de productie van het aantal risicomeldingen (RM) hoger uitgevallen.

Het aantal gevraagde Netwerktekeningen (TIV) is hoger dan in de begroting voorzien. Steeds meer organisaties krijgen bekendheid met het product en zien de meerwaarde hiervan voor hun eigen (fraude) onderzoek. De netwerktekeningen zijn daarmee een succesvol product.

De instroom van de Garantstellingsregeling (GSR) is hoger dan begroot. Mogelijke oorzaak van de groei is dat hoewel het aantal faillissementen (recentelijk) is afgenomen er nog wel sprake is van afwikkeling van eerdere faillissementen. Ook neemt de bekendheid van de GSR nog steeds toe.

Bij Gratie is al vanaf 2010 sprake van de afname van de instroom. De laatste twee jaar ligt de oorzaak van de afname waarschijnlijk aan een daling van de bezetting van de gevangenissen en TBS- klinieken.

Er zijn veel meer Verklaring omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG-NP) aangevraagd dan begroot. Een deel van de stijging van de productie kan worden verklaard met de invoering van de gratis VOG voor vrijwilligers. Daarnaast zien steeds meer brancheorganisaties en werkgevers de VOG-NP de afgelopen jaren als een zinvol screeningsinstrument. Dit heeft zich in 2015 verder doorgezet.

Doorlooptijden

De toename van de aanvragen van de Garantstellingsregeling (GSR) en de toegenomen complexiteit van de dossiers hebben invloed gehad op de doorlooptijden.

Bij de VOG-NP was in 2015 sprake van hoge instroom. Vrijwel alle aanvragen konden ruim binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld. Alleen de weigeringen na een voornemen tot afwijzing konden niet met de bestaande bezetting worden opgevangen en zijn geleidelijk verwerkt.

De hoge instroom bij BIBOB kon niet met de bestaande bezetting worden opgevangen, maar is geleidelijk verwerkt. Dit is van invloed geweest op de doorlooptijden.

Licence