Base description which applies to whole site

11. DEPARTEMENTALE SALDIBALANS

De saldibalans per 31 december 2015 geeft de financiële posten weer die bij de afsluiting van de begrotingsboekhouding aan het einde van 2015 bestonden en meegenomen worden naar volgende begrotingsjaren.

Tabel 11.1 Saldibalans (x € 1.000)
 

Activa

     

Passiva

   
   

31-12-2015

31-12-2014

   

31-12-2015

31-12-2014

1

Uitgaven ten laste van de begroting

12.718.103

12.624.885

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

1.377.078

1.444.147

3

Liquide middelen

164

260

       

4

Rekening-courant RHB

   

4a

Rekening-courant RHB

10.804.386

10.711.700

5

Rekening-courant RHB begrotingsreserve

804.074

284.374

5a

Begrotingsreserves

804.074

284.374

6

Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

21.592

19.881

7

Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra-comptabele schulden)

558.395

489.179

 

Subtotaal

13.543.933

12.929.400

 

Subtotaal

13.543.933

12.929.400

               

9

Openstaande rechten

0

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10

Extra-comptabele vorderingen

1.328.030

1.285.650

10a

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

1.328.030

1.285.650

11a

Tegenrekening extra-comptabele schulden

0

0

11

Extra-comptabele schulden

0

0

12

Voorschotten

7.346.310

7.255.213

12a

Tegenrekening voorschotten

7.346.310

7.255.213

13a

Tegenrekening garantie- verplichtingen

2.710.129

2.197.910

13

Garantieverplichtingen

2.710.129

2.197.910

14a

Tegenrekening openstaande verplichtingen

879.878

751.185

14

Openstaande verplichtingen

879.878

751.185

15

Deelnemingen

0

0

15a

Tegenrekening deelnemingen

0

0

 

Subtotaal

12.264.347

11.489.958

 

Subtotaal

12.264.347

11.489.958

               
 

Totaal

25.808.280

24.419.358

 

Totaal

25.808.280

24.419.358

Hieronder worden de onderdelen van de saldibalans nader toegelicht. De cijfers die tussen haken achter de tabeltitels staan, verwijzen naar de betreffende post op de saldibalans.

Tabel 11.2 begrotingsuitgaven (1) (x € 1.000)
 

2015

2014

Uitgaven ten laste van de begroting 2014

0

12.624.885

Uitgaven ten laste van de begroting 2015

12.718.103

0

Totaal

12.718.103

12.624.885

Tabel 11.3 begrotingsontvangsten (2) (x € 1.000)
 

2015

2014

Ontvangsten ten gunste van de begroting 2014

0

1.444.147

Ontvangsten ten gunste van de begroting 2015

1.377.078

0

Totaal

1.377.078

1.444.147

Onder de post uitgaven en ontvangsten ten laste van de begroting zijn de gerealiseerde begrotingsuitgaven en -ontvangsten van het jaar 2015 opgenomen, met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd. De verschillen met de departementale verantwoordingsstaat 2015 betreffen afrondingsverschillen.

Tabel 11.4 Liquide middelen (3) (x € 1.000)
 

2015

2014

Kas

164

251

Buitenlandse Bank

0

9

Saldo liquide middelen

164

260

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken (gebaseerd op het laatste dagafschrift van het jaar 2015) en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders. De belangrijkste kassen zijn: Griffie (€ 91.000), Openbaar Ministerie (€ 50.000) en Dienst Terugkeer & Vertrek (€ 17.000). De kas bij Griffie betreft contante betalingen van cliënten voor rechtszaken.

De buitenlandse bank is opgeheven in 2015.

Tabel 11.5 Rekening Courant Rijkshoofdboekhouding (4 en 4a) (x € 1.000)
 

2015

2014

RC RHB

10.804.386

10.711.700

Totaal

10.804.386

10.711.700

Het saldo van deze post geeft de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weer. Het saldo, € 10.804.386, sluit aan bij het Rekening-courant overzicht van de afdeling Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën.

Tabel 11.6 Rekening Courant Rijkshoofdboekhouding begrotingsreserve (5 en 5a) (x € 1.000)
 

2015

2014

Begrotingsreserve Asiel

804.074

284.374

Totaal

804.074

284.374

Voor onderbouwing en nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op artikel 37, paragraaf asielreserve.

Tabel 11.7 Uitgaven buiten begrotingsverband (6) (x € 1.000)
 

2015

2014

Door te belasten uitgaven

19.145

16.375

Salarisvoorschotten

2.447

3.506

Totaal

21.592

19.881

De uitgaven buiten begrotingsverband worden als volgt gespecificeerd:

Door te belasten uitgaven: de belangrijkste posten betreffen:

 • Het product schadevergoedingsmaatregelen van het CJIB (Wet Terwee) (€ 14,8 mln.). Er is een lichte daling ten opzichte van 2014 bij deze vergoeding.

 • Het saldo van de nader te verrekenen door de griffier voorgeschoten deskundigenkosten (€ 2,8 mln.) is gestegen ten opzichte van voorgaand boekjaar.

De post overig zoals gepresenteerd in de saldibalans 2014 is opgenomen onder door te belasten uitgaven.

Salarisvoorschotten: Op deze rekeningen worden de salarisvoorschotten verantwoord die door de decentrale diensten zijn verstrekt na goedkeuring van de salarisadministratie. Het verstrekte voorschot wordt vervolgens op het salaris van de medewerker ingehouden. Eind 2014 zijn er door VenJ acties ondernomen om de voorschotten correct en sneller af te laten rekenen. Deze actie is in 2015 voortgezet en heeft geleid tot een lagere stand van de salarisvoorschotten (31% daling). In 2016 zullen deze acties worden voortgezet.

Tabel 11.8 Ontvangsten buiten begrotingsverband (7) (x € 1.000)
 

2015

2014

Afdracht sociale lasten

52.978

52.643

EU subsidies

30.263

15.607

Inningen voor bestuursorganen / agentschap CJIB

172.541

157.093

Af te wikkelen proceskosten OM

704

497

Af te wikkelen OM/Griffie

111.436

91.313

Conservatoir In Beslaggenomen Gelden

151.925

126.849

Gedeponeerde geldsommen

6.536

6.634

Door te belasten agentschappen/Raad voor de Rechtspraak (via RHB MvF)

29.431

33.104

Overig

2.581

5.439

Totaal

558.395

489.179

 • Afdrachten sociale lasten: Dit betreft de afdrachten aan de belastingdienst, UWV en Loyalis over de maand december 2015. Deze zijn voldaan in februari 2016.

 • EU subsidies: De stijging van de EU subsidies betreft onder andere de VA (Verenigde Autoriteit) voorheen PEF- Fondsen) (€ 1,0 mln.), Dienst Terugkeer & Vertrek (Immigratie-en migratiefondsen) (€ 10,6 mln.) en NCTV (voor bestrijding zware criminaliteit en terrorisme (€ 3,0 mln.).

 • Inningen voor bestuursorganen/agentschap CJIB: Het saldo betreft voornamelijk ontvangen betalingen op vorderingen die het CJIB voor bestuursorganen onder andere Zorginstituut Nederland (ZiN) en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid incasseert en nog moet worden doorgestort. De post geïnde zaken voor bestuursorganen is toegenomen doordat de afdracht aan het bestuursorgaan plaats vindt nadat de zaak volledig is geïnd. De ZiN zaken betreffen ongeveer 95% van de inningen voor bestuursorganen. Ondanks een dalende instroom aan ZiN zaken is er nog steeds sprake van een stijging van de post nog af te dragen gelden. Dit komt doordat er veelal sprake is van deelbetalingen bij ZiN zaken als gevolg van beslag op zorgtoeslag. De stijging is minder hard dan voorgaand jaar doordat er relatief veel zaken definitief zijn geworden als gevolg van de zogenaamde tweede gang deurwaarder.

 • Af te wikkelen proceskosten OM: Deze rekening geeft het saldo weer van de proceskosten die nog met partijen moet worden afgerekend.

 • Af te wikkelen OM/Griffie: Bedragen die in het kader van het «vrijlaten op borgtocht» van een verdachte zijn ontvangen, worden op deze rekening verantwoord. Daarnaast wordt deze rekening gecrediteerd voor de gelden die in beslag genomen zijn. De uiteindelijke bestemming van de gelden wordt bepaald door een uitspraak van de rechter in de desbetreffende zaak of door het Openbaar Ministerie. Een dergelijke beslissing kan leiden tot geheel of gedeeltelijke teruggave of verbeurdverklaring van het in beslag genomen geld.

 • Conservatoir In Beslaggenomen Gelden (IBG): Het creditsaldo op deze rekening wordt gevormd door de gelden waarop in het kader van ontnemingsmaatregelen conservatoir beslag is gelegd.

  Schikkingen en transacties van het Openbaar Ministerie worden met ingang van het boekjaar 2014 verantwoord op het moment van ontvangst van het kasbedrag en niet meer tijdelijk verantwoord als ontvangsten buiten begrotingsverband als conservatoir in beslag genomen gelden (IBG).

 • Gedeponeerde geldsommen: Betreft ontvangsten van partijen in rechtszaken waarvan de rechter een deskundigenonderzoek heeft gelast. De kosten van het deskundigenonderzoek worden hiermee gefinancierd.

 • Door te belasten agentschappen/Raad voor de rechtspraak (via RHB MvF): Vanwege technische redenen in het administratieve systeem zijn de werkgeverslasten december 2015 aan de agentschappen/Raad voor de rechtspraak opgenomen. Deze zijn in de maand januari 2016 verrekend via de Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën.

Tabel 11.9 Extracomptabele vorderingen (10 en 10a) (x € 1.000)
 

2015

2014

Vorderingen binnen begrotingsverband

1.328.030

1.285.650

Totaal

1.328.030

1.285.650

Tabel 11.10 Extracomptabele vorderingen (10 en 10a) (x € 1.000)

Onderscheiden naar organisatie onderdeel

2015

2014

Bestuursdepartement (incl. DT&V)

20.639

7.999

Kinderbescherming

81

235

Openbaar Ministerie

84.612

116.244

Rechtspleging

26.862

25.393

Schadefonds geweldsmisdrijven

0

16

JustiD

5.114

1.846

CJIB

1.190.722

1.133.917

Totaal

1.328.030

1.285.650

Tabel 11.11 Extra-comptabele vorderingen (10 en 10a) (x € 1.000)

Ingedeeld naar aard

2015

2014

Salarisvorderingen op ex-personeel

1.530

1.388

Sancties in het kader van Wahv

641.356

599.339

Strafrechtelijke boetes (STRABIS)

82.757

87.529

OM-afdoeningen

78.039

83.602

Ontnemingsmaatregelen

383.966

355.211

Trias SBM Offshore

60.194

115.312

Overige debiteuren

80.188

43.269

Totaal

1.328.030

1.285.650

De stijging bij sancties in het kader van Wahv (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) wordt veroorzaakt door:

 • Gemiddelde stijging van het openstaande bedrag met € 10 per sanctie. Het aantal openstaande vorderingen is met ruim 8% toegenomen.

 • Doorwerking van de «vermuldering» van 30-WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen)-zaken vanaf 2011. De 30-WAM zaken hebben betrekking op het onverzekerd besturen van een motorvoertuig. Dit zijn zaken met een relatief hoog bedrag en een veel lager inningspercentage dan de andere Wahv-sancties.

De stijging van ontnemingsmaatregelen wordt veroorzaakt door:

 • De vorderingenstand betreft een openstaand saldo van Ontnemingsmaatregelen, Schikkingen en Confiscatiebeslissingen. In 2015 is er sprake van extra hoge instroom van zaken groter dan € 1 mln./per zaak.

 • Het totaal aantal openstaande zaken is in 2015 toegenomen met 8% (502 zaken). Openstaande zaken met een bedrag kleiner dan € 10.000 zijn juist afgenomen.

De stijging van de vorderingen bij het Bestuursdepartement/ overige debiteuren wordt veroorzaakt door een vordering op de Nationale Politie (€ 15,7 mln.). Deze vordering is voor bijzondere bijdragen die niet meer tot besteding zullen komen.

Een ander deel van de stijging overige debiteuren is ontstaan door een vordering van het Openbaar Ministerie op de Nationale Politie vanwege inzet van personeel (€ 16 mln.).

De daling van Trias SBM offshore wordt veroorzaakt door:

In 2015 is er € 57 mln. betaald door SBM offshore aan V&J (OM) op de nog openstaande vordering over 2015. Deze vordering houdt verband met de getroffen schikking van 12 november 2014 weging omkoping. Voor de openstaande vordering 2016 heeft een herijking plaatsgevonden van € 7 mln. vanwege koersverschillen per 31-12-2015.

Tabel 11.12 Voorschotten (12) (x € 1.000)
 

2015

2014

Voorschotten

7.346.310

7.255.213

Totaal voorschotten

7.346.310

7.255.213

Tabel 11.13 Ouderdom van voorschotten (12) (x € 1.000)

Ontstaansjaar

Stand 1-1-2015

Correctie ontstaansjaar

Verstrekt 2015

Afgerekend 2015

Stand 2015

< 2010

4.062

0

0

4.002

60

2010

8.271

– 42

0

4.697

3.532

2011

17.007

– 2

0

9.877

7.128

2012

46.506

184

0

44.905

1.785

2013

781.175

– 53.894

0

706.748

20.533

2014

6.398.192

53.747

0

5.783.069

668.870

2015

0

0

6.649.887

5.486

6.644.401

Totaal

7.255.213

– 6

6.649.887

6.558.784

7.346.310

De beginstand per 2015 voorschotten is gewijzigd (kolom correctie ontstaansjaar) vanwege foutieve toerekening van voorschotten aan een verkeerd ontstaansjaar in 2014. Daarnaast is de stand voorschotten € 7 lager omdat er een voorschot dubbel was opgenomen in 2014.

In 2015 is er een lichte stijging ten opzichte van 2014 wat grotendeels veroorzaakt wordt door de hogere voorschotten die verstrekt zijn aan COA en het niet kunnen afrekenen van de voorschotten 2014 van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Tabel 11.14 Openstaande voorschotten per artikel (12) (x € 1.000)

Voorschotten

 

31 Nationale Politie

5.303.319

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

904.955

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

29.478

34 Sanctietoepassing

273.803

35 Jeugd

24.442

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

20.740

37 Vreemdelingenzaken

787.092

91 Apparaat kerndepartement

85

93 Geheim

2.396

   

Totaal openstaande voorschotten

7.346.310

Tabel 11.15 Garantieverplichtingen (13 en 13a) (x € 1.000)

Openstaande verplichtingen

2015

2014

Garantieverplichtingen

2.710.129

2.197.910

Totaal

2.710.129

2.197.910

Dit is het totaal van de «Uitstaande garanties 2015» uit tabel 3.3 en de «Uitstaande garanties 2015» en de «rekening courant limiet» uit tabel 3.5. Voor de onderbouwing en nadere toelichting op de garantieverplichtingen wordt verwezen naar deze tabellen 3.3 en 3.5.

Tabel 11.16 Openstaande verplichtingen (14 en 14a) (x € 1.000)

Openstaande verplichtingen

2015

2014

Openstaande verplichtingen

879.878

751.185

Totaal

879.878

751.185

Tabel 11.17 Verloopstaat verplichtingen (14 en 14a) (x € 1.000)

Openstaande verplichtingen

 

Openstaande verplichtingen per 31-12-2014

751.185

Correctie extracomptabele verplichtingen 01/01/2015

15.938

Aangegane verplichtingen in 2015

12.830.858

Tot betaling gekomen in 2015

12.718.103

   

Totaal openstaande verplichtingen 31-12-2015

879.878

Tabel 11.18 Verloopstaat verplichtingen (14 en 14a) (x € 1.000)

Openstaande verplichtingen per artikel

 

31 Nationale Politie

31.002

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

4.258

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

41.955

34 Sanctietoepassing

275.478

35 Jeugd

21.148

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

233.497

37 Vreemdelingenzaken

173.301

91 Apparaat kerndepartement

99.239

93 Geheim

 

Totaal openstaande verplichtingen 31-12-2015

879.878

De stand van de openstaande verplichtingen is ten opzichte van 2014 toegenomen met € 128 mln. De grootste verschillen zijn te verklaren door de volgende artikelen:

 • Artikel 33: Daling met € 65 mln.:

 • In 2015 zijn verplichtingen PV vergoeding CJIB (€ 12 mln.), Stichting Thuiskopie (€ 33 mln.), Project Rups II (€ 4 mln.), project digitale flitspalen (€ 8 mln.) en Leaseplan (€ 11 mln.) tot betaling gekomen.

 • Artikel 34: Stijging met € 19 mln.:

 • De stijging is veroorzaakt aangezien de volgende instanties per 31 december 2015 een hogere verplichtingenstand hebben eind 2015 dan per eind 2014 door beleidsmatige toezeggingen: Reclassering Nederland (€ 8 mln.), Slachtofferhulp Nederland (€ 7 mln.), Verslavingsreclassering GGZ (€ 6 mln.) en Leger des heils (€ 2 mln.). Bij Centrum voor Criminaliteitspreventie is er een daling van € 5 mln.

 • Artikel 35: Stijging met € 13 mln.:

 • De stijging is te verklaren doordat de verplichting voor 2016 voor de Stichting Halt (€ 10 mln.) reeds is aangegaan in 2015 (verplichting voor 2015 in 2015 vastgesteld) en een hogere stand van inkooporders bij de Raad voor de Kinderbescherming (€ 3 mln.)

 • Artikel 36: Stijging met € 15 mln.:

 • De verplichting voor 2016 van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is reeds aangegaan in 2015 dit in tegenstelling tot 2015 (€ 11 mln.). Daarnaast is er een stijging vanwege verplichtingen aan de grote telecomproviders (€ 6 mln.) in verband met NL-Alert.

 • Artikel 37: Stijging met € 159 mln.:

 • De stichting Nidos heeft voor de betalingen in 2016 een mutatie ten opzichte van 2015 van € 162 mln., te verklaren door de toestroom asielzoekers.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en bestuurlijke verplichtingen

Tabel 11.19 niet uit de balans blijkende verplichtingen en bestuurlijke verplichtingen (x € 1 mln.)

Omschrijving

Inschatting bedrag

Raad voor Rechtsbijstand

272,6

Raad voor Rechtspraak vakantiegelden

21,1

Schikkingen en transacties OM

146

Egalisatie huisvesting

194,7

Arbeidsvoorwaarden sector Politie

138,3

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een vordering van € 272,6 miljoen (stand 31 december 2015) op het Ministerie van VenJ die samenhangt met de verplichting in haar balans voor het deel van de afgegeven toevoegingen dat nog niet is vastgesteld. De vordering loopt de laatste jaren op. De commissie Wolfsen heeft onderzoek gedaan naar het stelsel van de rechtsbijstand en doet aanbevelingen om het stelsel beter beheersbaar en duurzamer te maken. Daarmee wordt het benodigde budget voor de rechtsbijstand zoveel mogelijk voorspelbaar. De kabinetsreactie naar aanleiding van het rapport van de commissie Wolfsen zal uiterlijk in het voorjaar 2016 aan de Kamer worden verstuurd.

Vordering inzake vakantiegelden Raad voor de Rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak heeft sinds het boekjaar 2005 een vordering op het ministerie inzake de financiering van de te betalen vakantiegelden en sociale lasten. Bij het inwerking treden van het baten-lastenstelsel per 1 januari 2005 is overeengekomen dat ter financiering van deze verplichting op de openingsbalans van de RvdR een separate vordering wordt opgenomen en er door het Ministerie van VenJ geen aflossing op deze vordering zal plaatsvinden en ook geen rente wordt vergoed. Het betreft hier louter een boekhoudkundige vordering. De vordering bedraagt € 21,1 miljoen.

Schikkingen en transacties

Schikkingen en transacties van het Openbaar Ministerie worden met ingang van het boekjaar 2014 verantwoord op het moment van ontvangst van het kasbedrag. Mocht in de toekomst blijken dat ofwel in het kader van een artikel 12-procedure het OM over zal moeten gaan tot vervolgen en dat de transactie of schikking terugbetaald moet worden, ofwel naar de mening van het OM voldoende vaststaat dat in rechte afdwingbare rechten van derden voorgaan, zal OM het betreffende bedrag onverwijld terugbetalen. Op 31 december 2015 bedroeg het maximale risico van terugbetalen van schikkingen en transacties een bedrag van € 146 mln.

Egalisatie huisvesting

In de ministerraad van 4 december 2015 is besloten tot fusie van drie huisvestingsorganisaties van het Rijk tot het Rijksvastgoedbedrijf.

In 2016 is een aflossing van de egalisatieschuld vereist voor de specialties (bijzondere panden) van het Rijksvastgoedbedrijf waarvoor op dit moment nog een gebruiksvergoeding volgens SIVR/SEVR wordt betaald. Voor het Rijksvastgoedbedrijf is egalisatie via de balans niet meer toegestaan. Departementen en de betreffende taakorganisaties moeten om die reden voor 1 januari 2017 hun resterende egalisatieschuld voldoen aan het Rijksvastgoedbedrijf. Voor het ministerie VenJ betreft dit een bedrag van € 194,7 over de jaren 2017 en verder. De aflossing over het jaar 2016 is verwerkt in de gebruiksvergoeding voor 2016. De financiering van de schuld zal (merendeels) plaats vinden via een kasschuif. Niet duidelijk is wat het uiteindelijke effect is van de nieuwe prijssystematiek.

Arbeidsvoorwaarden Sector Politie 2015–2017 en Regeling landelijk sociaal statuut in verband met voorzieningen in de voorfase van de reorganisatie Politiewet 2012

Als gevolg van het onderhandelingsresultaat Arbeidsvoorwaarden Sector Politie 2015 – 2017 is er een verplichting aangegaan voor de hoogte van € 83,7 mln. Daarnaast is een verplichting aangegaan voor de hoogte van € 54,6 mln. ten behoeve van de voorfase personele reorganisatie.

Licence