Base description which applies to whole site

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2011

2012

2013

2014

Realisatie 2015

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

2015

Verschil 2015

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

10.554

– 10.554

                 

Uitgaven:

0

0

0

0

0

10.554

– 10.554

                 

13.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

13.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

13.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

10.554

– 10.554

E. Toelichting op de financiële instrumenten

13.3 Onvoorzien

Bij Voorjaarsnota 2015 zijn de middelen op nominaal en onvoorzien aangewend voor Rijksdienst Identiteitsgegevens (RvIG), operatie Basisregistratie Personen (BRP) en Bureau ICT Toetsing (BIT). Voor het doorvoeren van aanpassingen op diverse systemen die het RvIG beheert en voor het investeren in de ICT infrastructuur worden middelen uit 2015 en 2016 uit nominaal en onvoorzien aangewend. Tevens wordt, conform afspraken uit 2013 naar aanleiding van de herijking operatie BRP, bijgedragen voor operatie BRP. Tot slot heeft het kabinet besloten om de aanbevelingen van de tijdelijke commissie ICT-projecten (Elias) over te nemen. De belangrijkste maatregel ziet toe op de inrichting van een bureau ICT-toetsing (BIT). De kosten voor de genomen maatregelen worden verdeeld over de Ministeries. Het BZK-aandeel in de kosten bedraagt € 0,6 mln.

Licence