Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

12. TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN

Artikel

Algemene doelstelling

De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten zorgt ervoor dat (ouders van) leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo), deelnemers in de beroepsopleidende leerweg (bol) en studenten aan een lerarenopleiding de financiële mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.

Financieren: De Minister financiert het stelsel waarbij de financiële toegankelijkheid is gewaarborgd. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun minderjarige kind onderwijs volgt. De overheid financiert een tegemoetkoming indien ouders, gezien hun inkomen, niet draagkrachtig genoeg zijn om de kosten van hun schoolgaande minderjarige kinderen (middelbaar beroepsonderwijs) alleen te dragen. Hiermee borgt de overheid de toegankelijkheid van het onderwijs. Vanaf 18 jaar ligt de verantwoordelijkheid voor het volgen van onderwijs primair bij de leerling (voortgezet onderwijs) of student (lerarenopleiding) zelf. Hij/zij kan dan zelf in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bestaande uit een maandelijkse basistoelage en een eventuele bijdrage in de schoolkosten.

Indicatoren/kengetallen

Voor indicatoren over onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt verwezen naar Trends in Beeld.

Beleidsconclusies

Op dit artikel hebben zich qua uitvoering en resultaten in 2015 geen bijzonderheden voorgedaan.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

Verplichtingen

111.158

107.389

105.925

102.472

93.696

89.214

4.482

Uitgaven

111.158

107.389

105.925

102.472

93.696

89.214

4.482

               

Inkomensoverdracht

97.029

93.325

88.242

85.476

75.881

71.644

4.237

TS 17-

23.142

20.866

16.476

15.888

6.661

0

6.661

 

Minderjarige deelnemers bol (R)

23.142

20.866

16.476

15.888

6.661

0

6.661

TS 18+

6.752

6.248

6.063

5.900

5.506

6.064

– 558

 

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

6.097

4.833

4.575

3.955

3.634

4.576

– 942

 

Deeltijd vo (R)

655

1.415

1.488

1.945

1.872

1.488

384

VO 18+

67.134

66.210

65.703

63.688

63.713

65.580

– 1.867

 

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

6.480

6.729

5.983

5.882

6.295

6.031

264

 

Meerderjarige scholieren vo (R)

54.989

52.947

53.058

51.245

51.019

53.342

– 2.323

 

Meerderjarige scholieren vso (R)

3.807

5.224

5.408

5.613

5.519

4.954

565

 

STOEB/ALR (NR)

1.859

1.310

1.253

948

880

1.253

– 373

                   

Bijdrage aan agentschappen

14.129

14.065

17.683

16.996

17.815

17.570

245

 

Dienst Uitvoering Onderwijs (R)

14.129

14.065

17.683

16.996

17.815

17.570

245

Ontvangsten

16.273

4.644

4.709

3.645

3.444

3.709

– 265

 

TS 17- (R)

2.539

1.110

941

693

542

269

273

 

TS 18+ (R)

935

574

703

96

75

703

– 628

VO 18 + (R)

12.799

2.960

3.065

2.856

2.827

2.737

90

N.B.: Verschillen in de optellingen van (sub)totalen worden veroorzaakt door afrondingsverschillen.

Inkomensoverdrachten

Toelichting op de financiële instrumenten

De uitgaven bij de diverse WTOS-regelingen zijn in 2015 per saldo € 4,2 miljoen hoger dan begroot.

Deze overschrijding ligt voornamelijk bij de betalingen WTOS 17-. In de raming werd er nog van uitgegaan dat deze WTOS-regeling per begin 2015 onderdeel van de kindregelingen van het Ministerie van SZW zou worden. Dit is pas met ingang van schooljaar 2015–2016 geëffectueerd. In 2015 drukten nog 1.859 gebruikers van de WTOS 17- regeling op de onderwijsbegroting, voor een totaal bedrag van € 6,7 miljoen. Bij de vermelding van de aantallen werd in de begroting 2015 ten onrechte nog geen rekening gehouden met de overgang van de regeling naar SZW. (tabel 12.2).

Bij de TS18+ -regeling is het verschil tussen begroting en realisatie 2015 – € 0,6 miljoen. Bij de VO18+ -regeling is dit verschil – € 1,9 miljoen. Dit laatste vooral door minder uitgaven dan begroot bij de meerderjarige scholieren in het voortgezet onderwijs.

Deze lagere uitgaven bij zowel de regeling TS18+ als VO18+ liggen in lijn met het lager aantal gebruikers in 2015 dan was begroot.

Tabel 12.2 Aantal gebruikers per regeling
         

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

Aantal gebruikers TS 17-

42.294

36.032

27.721

26.800

1.859

29.700

– 27.841

Aantal gebruikers TS 18+

6.585

6.331

6.037

6.676

5.470

6.000

– 530

Aantal gebruikers VO 18+

35.943

35.758

35.596

34.328

33.261

34.000

– 739

Bron: realisatiegegevens DUO

Bijdrage aan agentschappen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op terugbetalingen van teveel of onterecht verstrekte WTOS-uitkeringen. Het verschil hier tussen de raming en realisatie 2015 bij de diverse onderdelen van de WTOS is totaal – € 0,3 miljoen.

Artikel

Licence