Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3. JAARVERANTWOORDING VAN HET BATEN-LASTENAGENTSCHAP DIENST UITVOERING ONDERWIJS (DUO) PER 31 DECEMBER 2015

Inleiding

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden. Onderdeel van DUO is de Shared Service Organisatie Noord waarbinnen het inkoopcentrum en het Overheidsdatacenter zijn ondergebracht, welke dienstverlening verricht onder meer voor het concern OCW en haar buitendiensten, het CJIB en andere overheidsorganen.

Tabel 1 Staat van baten-lastenagentschap DUO (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Baten

       

Omzet moederdepartement

236.953

273.502

36.549

257.007

Omzet overige departementen

18.980

26.730

7.750

21.304

Omzet derden

8.050

12.988

4.938

11.137

Rentebaten

0

2

2

77

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

263.983

313.222

49.239

289.525

         

Lasten

       

Apparaatskosten

257.938

303.432

45.494

278.896

 

Personele kosten

147.173

155.261

8.088

152.745

   

Waarvan eigen personeel

131.092

121.465

– 9.627

122.833

   

Waarvan externe inhuur

16.081

24.898

8.817

23.116

   

Waarvan overige personele kosten

0

8.899

8.899

6.796

 

Materiele kosten

110.765

148.171

37.406

126.151

   

Waarvan apparaat ICT

18.000

20.586

2.586

19.787

   

Waarvan bijdrage aan SSO’s

0

12.218

12.218

12.554

   

Waarvan overige materiële kosten

92.765

115.367

22.602

93.810

Rentelasten

45

24

– 21

36

Afschrijvingskosten

6.000

7.768

1.768

7.008

 

Materieel

6.000

7.138

1.138

7.008

   

Waarvan apparaat ICT

5.000

6.223

1.223

5.414

 

Immaterieel

0

630

630

0

Overige kosten

0

1.800

1.800

3.074

 

Dotaties voorzieningen

0

1.800

1.800

3.074

 

Bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

263.983

313.024

49.041

289.014

Saldo van baten en lasten

0

198

198

511

Toelichting:

DUO heeft een licht positief resultaat van € 0,2 miljoen gerealiseerd mede als gevolg van de vrijval van de reservering vakantie-uren van € 0,9 miljoen. Dit resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Onderstaand wordt dit resultaat nader toegelicht.

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement 2015 is € 36,5 miljoen hoger dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Oorzaak hiervan is enerzijds de financiering van werkzaamheden op projectenbasis welke geen onderdeel vormden van de begroting en anderzijds uitbreiding van de (basis)dienstverlening die nog niet in de begroting is verwerkt. Het betreft onder andere de werkzaamheden voor onder andere de uitvoering van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (€ 13,6 miljoen), projecten voor instandhouding systemen (onderhoud) en compacte rijksdienst trajecten (€ 5,8 miljoen) en uitvoering beleidsopdrachten ad € 1,4 miljoen. Daarnaast betreft het bijstellingen in de (basis)dienstverlening (€ 10,1 miljoen), zoals uitvoering onvindbare debiteuren, werkzaamheden ten behoeve van Maatwerk Uitvoering Onderwijs, uitvoering digitalisering examens (FACET) en dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord (€ 5,6 miljoen).

Omzet overige departementen

Onder de omzet overige departementen vallen onder meer de werkzaamheden in het kader van de inburgeringstaak (€ 8,8 miljoen), het Landelijk Register Kinderopvang (€ 6,2 miljoen) en het programma Directe Financiering Kinderopvang (€ 1,1 miljoen), allen voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de activiteiten voor de Wft-examens (€ 4,1 miljoen) ten behoeve van het Ministerie van Financiën, de print en couverteerwerkzaamheden die DUO uitvoert voor het Centraal Justitieel Incasso Bureau (€ 1,2 miljoen) ten behoeve van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord voor diverse ministeries (€ 3,9 miljoen), detacheringen binnen de Rijksoverheid (€ 0,6 miljoen) en een aantal taken ten behoeve van andere departementen (€ 0,8 miljoen).

De omzet overige departementen stijgt met € 7,6 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Het betreft hier uitbreiding van werkzaamheden ten behoeve van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Inburgeringstaak en beheer Landelijk Register Kinderopvang € 0,2 miljoen, projectmatige werkzaamheden ten behoeve van Bekostiging Kinderopvang € 1,1 miljoen, dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord € 3,9 miljoen ten behoeve van meerdere opdrachtgevers, extra werkzaamheden voor examens Wet Financieel Toezicht (Wft) ten behoeve van het Ministerie van Financiën € 2,0 miljoen en overige bijstellingen optellend tot € 0,6 miljoen.

Omzet derden

De omzet derden betreffen de ontvangen examengelden inburgeringkandidaten (€ 6,7 miljoen), kandidaten NT2- en staatsexamen VO (€ 2,1 miljoen), werkzaamheden ten behoeve van het Participatiefonds (€ 1,2 miljoen), vergoedingen voor detacheringen (€ 0,6 miljoen) inkoop- en housingsactiviteiten binnen de Shared Service Organisatie Noord (€ 1,3 miljoen) en overige werkzaamheden voor derden binnen het domein onderwijs voortkomend uit OCW beleidsmaatregelen en bedrijfsvoering DUO (€ 1,1 miljoen). De stijging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting hangt samen met toegenomen leges (€ 1,8 miljoen), niet begrote opbrengsten detachering (€ 0,6 miljoen), werkzaamheden Shared Service Organisatie Noord (€ 1,3 miljoen), en overige bijstellingen (€ 1,3 miljoen).

Rentebaten

De rentevergoeding 2015 bestaat uit vergoeding over de middelen op de aangehouden rekening-courant bij de RHB.

Lasten

De realisatie personele kosten is € 8,1 miljoen hoger dan budget. Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de projectbezetting en inzet op aanvullende taken OCW en overige opdrachtgevers geen deel uit maakt van de begrote reguliere personeelslasten. Deze lasten worden gedekt door middel van project- en aanvullende financiering (incidenteel). In de begroting waren de overige personele kosten nog niet separaat opgenomen.

De realisatie van materiële kosten is € 39,0 miljoen hoger door onder andere de kosten van uitbesteed werk samenhangend met de eerder genoemde additionele werkzaamheden op projectenbasis en aanvullende taken OCW. De overschrijding op de automatiseringskosten (€ 2,6 miljoen) is eveneens het gevolg van projectmatige meerkosten. Onder de bijdrage SSO’s zijn inbegrepen de huisvestingskosten ad € 12,2 miljoen (2014 € 11,0 miljoen) welke in de oorspronkelijke begroting niet als zodanig waren gespecificeerd. Deze post verklaart eveneens de toename ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. De hogere afschrijvingskosten hangt samen met de eerder genoemde aanvullende taken. Op de totale kosten 2015 is een taakstelling gerealiseerd van € 5,2 miljoen als gevolg van doorgevoerde efficiency maatregelen.

Rentelasten

De rentelasten zijn nagenoeg nihil.

Dotaties voorzieningen

De dotatie van € 1,8 miljoen (2014 € 3,1 miljoen) zorgt dat de voorziening overeenkomt met de actuele waarde van de onderliggende lopende verplichtingen en de in 2015 aangegane verplichtingen. Het betreft hier met name verplichtingen voortvloeiend uit regelingen vallend onder Sociaal Beleid Rijk en maatwerkafspraken binnen DUO. Deze voorziening is in 2014 gevormd en hangt samen met de opgelegde taakstellingen en de gewenste mobiliteit binnen DUO voor de komende jaren.

Tabel 2 Balans per 31 december 2015

Omschrijving

2015

2014

Activa

   

Immateriële vaste activa

1.563

1.540

Materiële vaste activa

18.138

14.774

Grond en gebouwen

0

0

Installaties en inventarissen

18.138

14.774

Overige materiële vaste activa

0

0

Voorraden

0

0

Debiteuren

4.617

4.007

Nog te ontvangen

5.567

4.506

Liquide middelen

45.515

49.556

Totaal activa

75.400

74.383

Passiva

   

Eigen Vermogen

6.596

6.398

Exploitatiereserve

6.398

5.887

Onverdeeld resultaat

198

511

Voorzieningen

4.614

4.798

Leningen bij het MvF

314

629

Crediteuren

18.562

17.746

Nog te betalen

45.314

44.812

Totaal passiva

75.400

74.383

Toelichting:

Activa

Materiële vaste activa

De boekwaarde van het materieel vast actief is in 2015 met € 3,4 miljoen toegenomen als gevolg van investeringen in het rekencentrum.

Debiteuren

De stand debiteuren is met € 0,6 miljoen toegenomen. Onder de debiteuren zijn voor € 1,2 miljoen aan vorderingen op andere ministeries opgenomen: Ministerie van Veiligheid en Justitie (inzake couverteerwerkzaamheden die DUO uitvoert voor het Centraal Justitieel Incasso Bureau en dienstverlening Shared Service Organisatie) € 0,4 miljoen, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (dienstverlening Shared Service Organisatie) € 0,3 miljoen, Ministerie van Economische Zaken (eveneens dienstverlening Shared Service Organisatie) € 0,3 miljoen en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (RIVM) € 0,2 miljoen.

Nog te ontvangen

Bij de post nog te ontvangen gaat het om werkzaamheden verricht in 2015 waarvoor nog geen middelen zijn verstrekt door OCW (€ 0,5 miljoen) en om bedragen, voor het merendeel ten behoeve van softwarelicenties en onderhoudscontracten, die in 2015 voor een geheel jaar vooruit zijn betaald (€ 5,0 miljoen). Daarnaast is onder de post Nog te ontvangen een vordering van € 0,1 miljoen op het Ministerie van Veiligheid en Justitie opgenomen.

Liquide middelen

De stand liquide middelen is in 2015 met € 4,0 miljoen afgenomen. Dit als gevolg van de positieve operationele kasstroom van € 7,4 miljoen, minus de gepleegde investeringen van € 11,1 miljoen en aflossing op lening van € 0,3 miljoen. Zie ook verklaring bij het kasstroomoverzicht.

Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen DUO bedraagt na toevoeging van het exploitatieresultaat 2015 € 6,6 miljoen. Het eigen vermogen bedraagt 2% van de gemiddelde omzet in de laatste drie jaar. Dit is onder het plafond van 5% van de gemiddelde omzet in de afgelopen drie jaar (€ 14,8 miljoen).

Voorzieningen

De voorzieningen bestaan uit voorzieningen in het kader van personeel (FPU en wachtgelden) € 1,6 miljoen en overige € 3,0 miljoen. Onder de overige voorzieningen zijn opgenomen de verplichtingen voortvloeiend uit afspraken in het kader van Sociaal Beleid Rijk en maatwerkafspraken binnen DUO. Uit de voorzieningen is € 2,0 miljoen onttrokken ten behoeve van de uitkeringen in 2015. Aan de voorziening is € 1,8 miljoen gedoteerd met name als gevolg van de eerder genoemde taakstelling en gewenste mobiliteit.

Voorzieningen
         

(x € 1.000)

 

31-12-2014

Onttrekkingen

Dotaties

Vrijval

31-12-2015

Wachtgeld

1.878

– 351

47

1.574

FPU

1

– 1

Overige

2.919

– 1.631

1.753

3.041

Totaal voorzieningen

4.798

– 1.983

1.800

– 

4.615

Leningen bij het MvF

DUO heeft in 2015 geen leenaanvraag ingediend bij het Ministerie van Financiën. Er is € 0,3 miljoen afgelost op bestaande leningen.

Crediteuren

De crediteuren ultimo 2015 bestaan uit openstaande facturen bij leveranciers en nog te ontvangen facturen. Onder de crediteuren is € 0,7 miljoen aan schulden opgenomen aan het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Nog te betalen

De balanspost Nog te betalen van € 45,3 miljoen bevat voor € 33,5 miljoen aan vooruit ontvangen middelen van OCW. Het betreft middelen die DUO in het boekjaar 2015 en voorgaande jaren al heeft ontvangen, maar waarvoor in het boekjaar nog geen prestatie is verricht. Op het moment dat de prestatie is geleverd, worden de ontvangsten geboekt als baten. Het betreft hier doorlopende werkzaamheden welke in 2016 zullen worden uitgevoerd. Hiervan heeft € 27,2 miljoen betrekking op diverse (doorlopende) projectwerkzaamheden waaronder Programma Vernieuwing Studiefinanciering en Programma Dienstverlening Instellingen, € 4,2 miljoen op werkzaamheden basisdienstverlening en € 2,1 miljoen op middelen Sociaal Flankerend Beleid.

Daarnaast gaat het om de opgebouwde rechten aan vakantiegeld, eindejaarsuitkering en verlofrechten ultimo 2015 van het personeel in loondienst (€ 7,2 miljoen) en schulden met afdrachtverplichtingen (€ 0,3 miljoen), overige te betalen bedragen (€ 0,9 miljoen). Tenslotte zijn onder deze post de investeringsspecifieke financiële bijdragen van de ministeries verantwoord. Het betreft bijdragen die de financiering van uitbreidingsinvesteringen mogelijk maken. De onttrekking volgt het afschrijvingspatroon van de betrokken vaste activa en komt ten gunste van de afschrijvingskosten. De ultimo stand bedraagt € 0,9 miljoen waarvan € 0,8 miljoen een looptijd heeft van langer dan één jaar.

Onder de post Nog te betalen is € 0,8 miljoen vooruit ontvangen middelen van een ander ministerie opgenomen te weten; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (werkzaamheden Inburgering en Bekostiging Kinderopvang).

Tabel 3 Kasstroomoverzicht over 2015 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2015 + depositorekeningen

47.069

49.441

2.372

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

6.000

322.332

316.332

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

0

– 314.480

– 314.480

2.

Totaal operationele kasstroom

6.000

7.852

1.852

 

Totaal investeringen (-/-)

– 6.000

– 11.672

– 5.672

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

119

119

3.

Totaal investeringskasstroom

– 6.000

– 11.553

– 5.553

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalig storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 314

– 314

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 314

– 314

0

5.

Rekening courant RHB 31 december 2015 + stand depositorekeningen (1+2+3+4), de maximale roodstand is € 0,5 miljoen.

46.755

45.426

– 1.329

Toelichting:

Naast de rekening-courant bij de RHB heeft DUO ook liquide middelen die buiten het schatkistbankieren blijven. Het betreft hier rekeningen ten behoeve van Europass, Regeling Surinaamse Studenten en Examendiensten waarop in totaal een saldo van € 0,089 miljoen staat (op 31 december 2014 was dit € 0,114 miljoen). De mutatie van deze middelen wordt als onderdeel van de operationele kasstroom gepresenteerd.

De operationele kasstroom (€ 7,8 miljoen) is het saldo ontvangsten moederdepartement (€ 267,0 miljoen), overige departementen (€ 28,0 miljoen), Derden (€ 27,3 miljoen) waar aan uitgaven tegen overstaan aan crediteuren en personeel (€ 314,5 miljoen). De investeringen betreffen voornamelijk investeringen in het rekencentrum.

Doelmatigheid

Basisindicatoren zijn de kostprijs en kwaliteit per product of dienst. Doelmatigheid kan meerjarig worden bereikt door een lagere kostprijs (bij gelijke kwaliteit) of een hogere kwaliteit (bij gelijke kostprijs). Deze kengetallen geven inzicht in de ontwikkeling van de doelmatigheid uitgedrukt in financiële en kwaliteitskengetallen. Inmiddels is vanuit Financiën een richtlijn opgesteld aangaande de verantwoording over doelmatigheid. Voor het generieke deel kan DUO zich verantwoorden conform deze richtlijn. Aan het specifieke gedeelte, waarin de uitvoeringskosten per behandelde aanvraag moet worden weergegeven, kan DUO, gelet op de diversiteit in de dienstverlening, niet voldoen.

Tabel 4 Doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2015

Omschrijving

Realisatie

Vastgestelde begroting

 

2012

2013

2014

2015

2015

Generiek Deel

         

Kostprijzen per product (groep)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tarieven/uur

         

ICT gerelateerd

100

102

104

104

104

Overige uren

72

73

74

74

74

Omzet per produktgroep (pxq)

         

Omzet Bekostiging Instellingen

34

34

32

38

36

Omzet Studiefinanciering

99

99

98

91

86

Omzet Examendiensten

21

21

19

25

23

Omzet Basisregister

19

29

28

26

25

Omzet Informatiediensten

4

5

5

7

6

Totaal omzet basiscontract OCW

176

187

182

186

176

           

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

1.732

1.770

1.773

1.783

1.805

Saldo van baten en lasten (%)

101

101

100

100

100

Kwaliteitsindicatoren

         

Klantcontact digitaal

n.v.t.

n.v.t.

6

6

6

Klantcontact traditioneel

n.v.t.

n.v.t.

7

7

7

Toelichting:

Kostprijs per product (groep): Binnen het basiscontract met OCW wordt niet over kostprijzen gerapporteerd. Mutaties op het basiscontract worden gebaseerd op uren maal tarief.

Omzet per product: DUO aggregeert haar werkzaamheden in de going concern (basiscontract) naar 5 producten. De realisatie 2015 ligt € 4,0 miljoen hoger dan 2014, enerzijds is € 5,5 miljoen taakstelling ingevuld waar € 9,5 miljoen uitbreiding van de (basis)dienstverlening en incidentele werkzaamheden tegen over staat.

FTE totaal: De bezetting van ARAR is licht gestegen ten opzichte van 2014. Invulling taakstelling heeft niet geleid tot een netto uitstroom van ARAR personeel. Vrijgekomen personeel is zoveel mogelijk ingezet op nieuwe taken.

Projecttarief per uur: Het projecttarief is € 104 per uur en onveranderd ten opzichte van 2014.

Meerwerktarief per uur: Het meerwerktarief is € 74 per uur en onveranderd ten opzichte van 2014.

Saldo baten en lasten: DUO begroot met een exploitatiesaldo van nul. Het positieve saldo van baten en lasten 2015 van € 0,2 miljoen bedraagt 0,1% van de baten.

Indicatoren: Er is per 2014 een nieuwe set van indicatoren afgesproken met het Ministerie van OCW te weten: Klanttevredenheid klantcontact digitaal en Klanttevredenheid klantcontact traditioneel.

Klanttevredenheid klantcontact digitaal: Over 2015 heeft deze indicator, gelijk aan 2014, een score van 6 op een schaal van 0 tot 10.

Klanttevredenheid klantcontact traditioneel: Over 2015 heeft deze indicator, gelijk aan 2014, een score van 7 op een schaal van 0 tot 10.

Licence