Base description which applies to whole site

13 Garantieverplichtingen (credit 2.752.829 x EUR 1.000)

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd

Specificatie x 1.000 EUR

31 december 2015

31 december 2014

Asian Development Bank

1.323.994

1.179.182

Inter American Development Bank

299.589

240.974

African Development Bank

673.101

593.906

Council of Europe Development Bank

176.743

176.743

Fonds Opkomende Markten

78.432

85.809

Dutch Good Growth Fund

16.593

2.554

NIO

184.377

223.630

Totaal

2.752.829

2.502.798

De garantieverplichting die uitstaat bij de regionale ontwikkelingsbanken (Asian Development Bank, Inter American Development Bank, African Development Bank en de Council of Europe Development Bank) betreft de niet volgestorte aandelen. Alleen bij de African Development Bank is sprake van een toename van de nominale garantstelling in 2015. Deze bedroeg EUR 5,6 miljoen. De resterende toename is veroorzaakt door koersverschillen. Slechts indien de banken in ernstige financiële problemen komen, kan om storting (vol- of bijstorting) van het garantiekapitaal worden gevraagd.

De garantie bij het Fonds Opkomende Markten betreft een garantie aan de Financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (FMO) voor financieringen aan lokale dochterondernemingen of joint-ventures van Nederlandse bedrijven terwijl de garantie in het kader van het Dutch Good Growth Fund betrekking heeft op ontwikkelingsrelevante en risicodragende investeringen en exporttransacties. Voor beide regelingen is een begrotingsreserve gevormd.

De garantieverplichting NIO betreffen door de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingssamenwerking (NIO) onder staatsgarantie verstrekte kapitaalmarktleningen aan ontwikkelingslanden. Door gewijzigde financieringsstructuur is bij de NIO in 2013 een tijdelijke garantie van EUR 30 miljoen verstrekt. In 2015 is deze verlaagd naar EUR 12,5 miljoen.

Correctie beginbalans

In 2015 is gebleken dat een aantal mutaties uit 2014 en eerdere jaren niet correct zijn verwerkt in de saldibalans.

Specificatie x 1.000 EUR

Gecorrigeerde balans per 31 december 2014

Ongecorrigeerde balans per 31 december 2014

Asian Development Bank

1.179.182

1.005.948

IDB Inter American Development Bank

240.974

240.974

African Development Bank

593.906

568.120

Council of Europe Development Bank

176.743

176.743

Fonds Opkomende Markten

85.809

0

NIO / NIO Indonesië

223.630

223.630

Dutch Good Growth Fund

2.554

0

Totaal

2.502.798

2.215.415

De correctie van de garantieverplichting bij de Asian Development Bank en de African Development Bank is het gevolg van vóór 2015 aangekochte aandelen die niet zijn volgestort en koersveranderingen.

Het Fonds Opkomende Markten valt sinds de overgang van het Directoraat-Generaal Buitenlands Economisch Beleid van het Ministerie van Economische Zaken naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken beleidsmatig en financieel onder begrotingshoofdstuk XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Per abuis zijn destijds afgegeven garanties niet als garantieverplichting geboekt.

Het Dutch Good Growth Fund, in 2014 van start gegaan, heeft in dat jaar voor het eerst garanties verstrekt. Deze waren echter nog niet verwerkt in de saldibalans per 31 december 2014.

Licence