Base description which applies to whole site

15 Deelnemingen (debet 156.617 x EUR 1.000)

De post deelnemingen bestaat uit aandelen in internationale instellingen.

Voor het niet volgestorte deel (callable capital) is een garantieverplichting verstrekt die onder 13. Garantie-verplichtingen is opgenomen.

De deelnemingen kunnen als volgt gespecificeerd worden. In de laatste kolom van het overzicht is het deelnemingspercentage ultimo 2015 vermeld.

Specificatie x 1.000 EUR

31 december 2015

31 december 2014

Aandeel in %

Asian Development Bank

69.696

62.073

1,03

African Development Bank

41.536

33.607

0,87

Inter American Development Bank

13.462

10.804

0,24

Inter American Investment Corporation

9.853

7.925

1,52

Council of Europe Development Bank

22.070

22.070

3,63

Totaal

156.617

136.479

 

De waarde van de deelneming in de African Development Bank is in 2015 voor een bedrag van EUR 3,4 miljoen toegenomen door een aanvullende kapitaalstorting (in valuta SDR) en met een bedrag van EUR 4,5 miljoen als gevolg van koerswijziging.

De waarde van de deelnemingen in de Asian Development Bank (in SDR), Inter American Development Bank (in USD) en de Inter-American Investment Corporation (in USD) is toegenomen als gevolg van koerswijzigingen.

Correctie beginbalans

In 2015 is gebleken dat een aantal deelnemingen niet (correct) gewaardeerd stonden op de saldibalans per 31 december 2014.

Specificatie x 1.000 EUR

Gecorrigeerde balans per 31 december 2014

Ongecorrigeerde balans per 31 december 2014

Asian Development Bank

62.073

28.968

African Development Bank

33.607

17.972

Inter American Development Bank

10.804

10.828

Inter American Investment Corporation

7.925

7.925

Council of Europe Development Bank

22.070

0

Totaal

136.479

65.693

De correctie bij de Asian Development Bank en de African Development Bank is het gevolg van vóór 2015 aangekochte aandelen en koersveranderingen.

De waarde van de deelneming in de Council of Europe Development Bank is per abuis niet eerder opgenomen in de saldibalans.

Niet uit de saldibalans blijkende verplichtingen:

Verdragsmiddelen Suriname

Het restant van de verplichting uit hoofde van de Verdragsmiddelen Suriname Schenkingen bedraagt per 31 december 2015 EUR 1,0 miljoen.

WNT verantwoording 2015 Ministerie van Buitenlandse Zaken

De jaarrekening voor topinkomens staat in het jaarverslag van het moederdepartement, de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V).

Licence