Base description which applies to whole site

7. SALDIBALANS GEMEENTEFONDS PER 31 DECEMBER 2016

Saldibalans per 31 december 2016 van het gemeentefonds (x € 1.000)

Activa

 

Passiva

   

31-12-2016

31-12-2015

     

31-12-2016

31-12-2015

                 
 

Intra-comptabele posten

             

1)

Uitgaven t.l.v. de begroting 2015

0

27.267.184

 

2)

Ontvangsten t.g.v. de begroting 2015

0

27.267.184

 

Uitgaven t.l.v. de begroting 2016

28.124.902

0

   

Ontvangsten t.g.v. de begroting 2016

28.124.902

0

                 
 

Subtotaal intra-comptabel

28.124.902

27.267.184

   

Subtotaal intra-comptabel

28.124.902

27.267.184

                 
 

Extra-comptabele posten

             

12)

Voorschotten

59.781.373

50.234.394

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

59.781.373

50.234.394

                 

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

87.450

69.848

 

14)

Openstaande verplichtingen

87.450

69.848

                 
 

Subtotaal extra-comptabel

59.868.823

50.304.242

   

Subtotaal extra-comptabel

59.868.823

50.304.242

                 
 

Overall Totaal

87.993.725

77.571.426

   

Overall Totaal

87.993.725

77.571.426

Toelichting behorende bij de saldibalans per 31 december 2016 van het gemeentefonds

Hierna worden de saldibalansposten toegelicht. De nummering van de toelichting komt overeen met die van de saldibalansposten.

Ad 1. Uitgaven ten laste van de begroting

Ad 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten voor 2016 zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2016 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 12. Voorschotten

Hieronder zijn de betaalde voorschotten opgenomen voor nog niet definitief vastgestelde uitkeringen aan gemeenten, evenals het voorschot op de bijdrage in de kosten van de Waarderingskamer. De gemeenten ontvangen, als gevolg van de wet, voorschotten tot het bedrag waar ze vermoedelijk recht op hebben. Uitkeringen aan de gemeenten worden na afloop van het uitkeringsjaar via beschikkingen definitief vastgesteld. Het totaalbedrag van de betaalde voorschotten bestaat bijna volledig uit voorschotten aan gemeenten op de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen. Het bedrag is in bijlage 1 bij de saldibalans gespecificeerd.

Ad 14. Openstaande verplichtingen

Onder deze post zijn de openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de integratie- en decentralisatie-uitkeringen, en openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van onderzoek en bijdragen organisaties opgenomen. Het bedrag is in bijlage 2 bij de saldibalans gespecificeerd.

Licence