Base description which applies to whole site

Bijlage 1 bij Saldibalans 31 december 2016

Specificatie voorschotten (x € 1.000)
   

31-12-2016

 

31-12-2015

 

Art. 1.1. Onderzoek en bijdragen organisaties1

       

2015

 

50

 

2.034

 

2016

 

2.340

 

0

 
     

2.390

 

2.034

           

Art. 1.2.1. Algemene uitkering gemeentefonds2

       

2014

 

0

 

15.600.151

 

2015

 

14.751.728

 

14.692.367

 

2016

 

15.631.815

 

0

 
     

30.383.543

 

30.292.518

           

Art. 1.2.2. / 1.2.3. Integratie-uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen3

       

2012

 

0

 

2.177.971

 

2013

 

2.244.857

 

2.244.857

 

2014

 

2.395.969

 

3.073.614

 

2015

 

12.423.930

 

12.443.400

 

2016

 

12.330.684

 

0

 
     

29.395.440

 

19.939.842

           

TOTAAL

   

59.781.373

 

50.234.394

1

Betreft de Kosten Waarderingskamer en enkele posten van Kosten Financiële-verhoudingswet. Omdat voor Budget A+O-fonds, Bijdrage aan VNG en Bijdrage gemeenten inzake KING de beschikkingen reeds zijn opgemaakt, zijn de voorschotten daar gelijk aan € 0.

2

Dit onderdeel van de tabel vergelijkt de voorschotten per 31 december 2016 waarvoor per uitkeringsjaar de beschikking nog niet definitief is opgemaakt (en de daarbij behorende omvang van de voorlopige beschikking) met de voorschotten waarvoor geldt dat de definitieve beschikking voor het betreffende uitkeringsjaar per 31 december 2015 nog niet was opgemaakt.

3

De voorschotten voor de integratie- en decentralisatie-uitkeringen op de saldibalans van het gemeentefonds hebben veelal een bijzonder karakter. Bij een beperkt aantal uitkeringen staat de hoogte van de uitkering niet vooraf vast of dient over de betaling nog een afrekening plaats te vinden. Bij een groot deel van deze uitkeringen wordt echter vooraf door het beleidsdepartement precies bepaald welke bedragen aan welke begunstigden worden uitbetaald. De begunstigden hoeven ook geen verantwoording af te leggen over de (wijze van) besteding van de uitkering. Het gemeentefonds is hierbij slechts een loket waarlangs de verstrekkingen lopen. Desondanks worden alle betalingen uit hoofde van deze uitkeringen op de saldibalans van het gemeentefonds als voorschot verantwoord tot het moment waarop de verdeling over medeoverheden definitief wordt vastgesteld door middel van een AMVB.

Mutatieoverzicht voorschotten gemeentefonds (x € 1.000)

voorschotten per 01-01-2016

50.234.394

ontstaan in 2016

28.024.200

afgerekend in 2016

18.477.221

voorschotten per 31-12-2016

59.781.373

Licence