Base description which applies to whole site

Artikel 2, 3 en 4. Tweede Kamer

Paragraaf 1 – Uitzonderingsrapportage

1. Rechtmatigheid

In 2016 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden. Het rapport van de Auditdienst Rijk geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

2. Totstandkoming beleidsinformatie

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. De Tweede Kamer heeft voor de totstandkoming van de niet-financiële informatie de procedure gevolgd.

3. Financieel en materieelbeheer

De Auditdienst Rijk constateert dat de bevindingen uit 2015 rond de fractiekosten zijn opgelost.

Het financieel en materieelbeheer in 2016 geven aanleiding tot opmerkingen van de ADR. Bij de Tweede Kamer zijn verbeteringen noodzakelijk in de bijsturing van de informatiebeveiliging en het beheer van het financiële informatiesysteem Oracle en de onderliggende database.

De Tweede Kamer heeft inmiddels belangrijke stappen gezet richting de verbetering van de informatiebeveiliging en beheer van het financiële informatiesysteem. In 2016 is een Informatiebeveiligingsplan opgesteld, waarin risico's en te nemen maatregelen zijn uitgewerkt. Daarnaast is In overleg met de andere Hoge Colleges van Staat een model ontwikkeld voor een beheerrapportage. De volgende stap daarin is het periodiek opstellen en bespreken van de deze beheerrapportages. De door de ADR geadviseerde intensivering en versnelling zal ter hand worden genomen.

4. Overige aspecten van bedrijfsvoering.

De aanbevelingen van de Auditdienst Rijk uit 2015 zijn ingevoerd. Een punt van aandacht voor 2017 is nog het implementeren van de maatregelen genoemd in het informatiebeveiligingsplan financieel informatiesysteem en de maatregelen ter versterking van het databasebeheer van het Oracle platform waarop dit informatiesysteem draait.

Paragraaf 2 – Rijksbrede bedrijfsonderwerpen
 • 1. MenO beleid en MenO-risico’s

  Er zijn geen bijzonderheden te melden.

 • 2. Grote lopende ICT-projecten

  Er zijn geen bijzonderheden te melden.

 • 3. Gebruik open standaarden en open source software

  Er zijn geen bijzonderheden te melden.

 • 4. Betaalgedrag

  Het betaalgedrag is binnen de normen.

 • 5. Audit Comittees

  Het Audit Committee is in 2016 tweemaal onder de nieuwe ambtelijke leiding van de Tweede Kamer bijeengekomen en heeft op basis van de in 2015 opgestelde evaluatie, een nieuwe koers besproken.

Paragraaf 3 – Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Licence