Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

A Algemene doelstelling

Onder dit artikel worden rechtspositionele uitgaven aan leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede hun nagelaten betrekkingen, evenals de schadeloosstelling aan de Nederlandse leden van het Europees Parlement geraamd.

Zorg dragen voor uitbetalingen i.v.m. wettelijke regelingen

De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer (Stb. 1997, 250), de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 1969, 594) en de Wet schadeloosstelling leden Europees Parlement (Stb. 1979, 379) zorg voor de uitgaven uit hoofde van:

  • schadeloosstelling leden Tweede Kamer (artikel 2.1);

  • reis- en overige kostenvergoedingen leden Tweede Kamer (artikel 2.1);

  • wachtgelden oud-leden Tweede Kamer (artikel 2.2);

  • pensioenen oud-leden en hun nabestaanden (artikel 2.2);

  • schadeloosstelling Nederlandse leden van het Europees Parlement (die niet door het Europees Parlement betaald worden) (artikel 2.3).

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.2

C Beleidswijzigingen

In 2016 zijn voor dit artikel geen beleidswijzigingen voorzien.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 2 Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen:

27.804

29.398

29.396

30.901

29.894

29.391

29.391

                 

Uitgaven:

27.804

29.398

29.396

30.901

29.894

29.391

29.391

                 

2.1

Schadeloosstelling

18.801

19.563

19.561

19.558

19.557

19.557

19.557

                 

2.2

Pensioenen en wachtgelden

8.859

9.735

9.735

11.243

10.237

9.734

9.734

                 

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariers incl teg ziektekosten

144

100

100

100

100

100

100

                 

Ontvangsten:

34

86

86

86

86

86

86

E Toelichting artikelonderdeel

2.1 Schadeloosstelling

Het betreft de uitgaven voor de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer.

2.2 Pensioenen en wachtgelden

De begroting voor pensioenen en wachtgelden is voor de jaren 2017 en 2018 verhoogd met respectievelijk € 1,5 mln. en € 0,5 mln. in verband met een voorzien groter beroep op de pensioen- en wachtgeldregeling als gevolg van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.

Aan de uitgaven binnen artikel 2.2 zijn de volgende kengetallen (aantallen gerechtigden) verbonden:

Tabel: aantallen gerechtigden pensioenen en wachtgelden oud-leden

Aantallen deelgerechtigden

2010

2011

2012

2013

2014

Pensioenen oud-leden

437

423

433

452

455

Wachtgelden oud-leden

90

72

89

66

55

Totaal

527

495

522

518

510

2.3 Schadeloosstelling Europarlementariërs

Het betreft de schadeloosstelling voor de Nederlandse Europarlementariërs, welke zijn herkozen na de verkiezingen voor het Europees parlement in 2014. Voor nieuwgekozen Europarlementariërs, verkozen in 2014 of bij toekomstige verkiezingen, geldt dat deze niet langer worden betaald vanuit de begroting van de Tweede Kamer.

Ontvangsten

De ontvangsten vloeien voort uit eventuele meerinkomsten uit nevenwerkzaamheden.

2

Comptabiliteitswet 2001, artikel 19.

Licence