Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Onder dit artikel worden rechtspositionele uitgaven aan leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede hun nagelaten betrekkingen, geschaard.

De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de Wet schadeloosstelling, zorg voor de uitgaven ten behoeve van:

  • de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer;

  • de wachtgelden van oud-leden van de Tweede Kamer.

Tabel 4 Aantal deelgerechtigden pensioenen en wachtgelden oud-leden
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Pensioenen oud-leden

442

430

432

451

448

470

Wachtgelden oud-leden

62

54

14

58

48

103

Totaal

504

484

446

509

496

573

Tabel 5 Gemiddelde uitgaven per Kamerzetel (x 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Schadeloosstelling

23.461

24.416

24.393

23.515

25.054

26.461

Gemiddeld per lid Tweede Kamer

156

163

163

157

167

176

Pensioenen en wachtgelden

10.943

9.463

9.468

11.918

10.275

12.372

Totaal

34.404

33.879

33.861

35.433

35.329

38.833

Gemiddeld per lid Tweede Kamer

229

226

226

236

236

259

Schadeloosstelling leden Europarlement

117

45

0

0

0

0

Gemiddeld per lid Europees Parlement

117

45

0

0

0

0

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in de Comptabiliteitswet 2016 (artikel 4.4, lid 4) afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Voor wat betreft de uitvoering en de beoogde resultaten deden zich geen bijzonderheden voor.

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Verplichtingen

33.924

34.411

34.885

36.903

41.088

34.771

6.317

        

Uitgaven

33.924

33.862

35.434

35.329

38.833

34.771

4.062

        

Institutionele inrichting

       

Schadeloosstelling

24.416

24.394

23.516

25.054

26.461

23.553

2.908

Personele uitgaven

       

Pensioenen en wachtgelden

9.463

9.468

11.918

10.275

12.372

11.218

1.154

Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

45

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

30

29

46

43

48

86

‒ 38

Uitgaven

Institutionele inrichting

Schadeloosstelling

Op dit artikel is sprake van een overschrijding als gevolg van de betaalde eindheffing in 2023 over het jaar 2022 voor de werkkostenregeling. Ten opzichte van de stand bij tweede suppletoire begroting gaat het om een overschrijding van € 1,5 mln.

Personele uitgaven

Pensioenen en wachtgelden

Ten opzichte van 2022 is het aantal politieke pensioenen toegenomen van 448 naar 470 eind 2023.

Dit is een stijging van 22. Het aantal wachtgeldgerechtigden is gestegen van 48 naar 103 eind 2023. Dit is een stijging van 55 gerechtigden en heeft te maken met de verkiezingen die in november 2023 zijn gehouden. De stijging in aantal politieke pensioen en wachtgeldgerechtigden heeft geresulteerd in hogere uitgaven ten opzichte van het jaar 2022.

Tabel 7 Pensioenen en wachtgelden (x 1.000)
 

Uitgaven 2022

Uitgaven 2023

Verschil

Pensioenen

6.562

8.178

1.616

Wachtgelden

3.059

3.579

520

Outplacement

275

172

‒ 103

Uitvoeringskosten

379

443

64

Totaal

10.275

12.372

2.097

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op de verrekening van neveninkomsten van de leden.

Licence