Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

A Algemene doelstelling

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer de Staten-Generaal. De voorzitter van de Eerste Kamer is tevens voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal.

De kerntaken van de Eerste Kamer liggen in het, als sluitstuk van de wetgevingsketen, toetsen van voorgenomen wetgeving en het controleren van de regering. De Eerste Kamer besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de beoordeling van de wetgevingskwaliteit. Voorts heeft de Eerste Kamer taken op het terrein van de Europese wetgeving en het Europese beleid. Deze zijn door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in omvang en intensiteit toegenomen.

De algemene doelstelling van de Eerste Kamer ligt op het terrein van een adequate wetgeving en controle, hetgeen verder is te operationaliseren naar een adequate toetsing van de kwaliteit van wet- en regelgeving, een adequate controle van het regeringsbeleid, transparantie over de taken en de uitvoering daarvan, en toereikende voorzieningen in een effectieve en efficiënte organisatie.

Voorts participeert de Eerste Kamer in het kader van internationale samenwerking en parlementaire diplomatie in parlementaire assemblees van internationale organisaties en onderhoudt zij contacten met parlementen en regeringen van andere staten.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheersafspraken) tussen de Minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.1

De Eerste Kamer vormt de voorlaatste schakel in de keten van het wetgevingsproces. Mede-actoren in het proces zijn, voorafgaand aan de bekrachtiging van een aanvaard wetsvoorstel door het Staatshoofd, respectievelijk de ministerraad, de Raad van State en de Tweede Kamer. De controle op het regeringsbeleid voltrekt zich in interactie met de regering. Uit hoofde van het Verdrag van Lissabon is de Eerste Kamer betrokken bij de voorbereiding van Europese wetgevings- en beleidsvoorstellen. De taken van de Eerste- en Tweede Kamer op dit terrein zijn gelijk. Binnen de nationale context voert de Eerste Kamer overleg met de regering over de regeringsinzet bij de voorbereiding van Europese wetgeving.

C Beleidsconclusies

Er zijn in 2016 geen beleidswijzigingen ten aanzien van de aandachtspunten. Voor wat betreft de uitvoering en beoogde resultaten deden zich geen bijzonderheden voor.

Aandachtspunten 2016

Gegeven de algemene doelstelling worden jaarlijks accenten gelegd. Voor 2016 zag de Eerste Kamer de volgende bijzondere aandachtspunten:

  • 1. Voortzetting viering 200 jaar Staten-Generaal/Eerste Kamer

  • 2. Voorzitterschap Europese Unie

  • 3. Verdere ontwikkeling digitaal parlement

  • 4. Beheer gebouwen

Viering 200 jaar Staten-Generaal/Eerste Kamer

Het parlementaire jaar 2015–2016 stond in Nederland mede in het teken van de viering van 200 jaar parlementaire democratie. In 2015 bestonden de Staten-Generaal 200 jaar als bicameraal parlement. Daaraan werd passende aandacht besteed tijdens een Bijzondere Verenigde Vergadering der Staten-Generaal op 16 oktober 2015. Gedurende het gehele parlementaire jaar waren er activiteiten die relateren aan dit jubileum.

Europese samenwerking

Op Europees vlak vindt intensieve samenwerking plaats op het niveau van de Speakers Conference (voorzitters van nationale parlementen en het Europees parlement), de Interparlementaire Conferentie die het Gemeenschappelijke Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) volgt, de interparlementaire samenwerking in het kader van het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie, de Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden (COSAC) en in interparlementaire samenwerking en uitwisseling van informatie op velerlei beleidsterreinen.

In 2016 bekleedde Nederland het voorzitterschap van de Europese Unie, van 1 januari tot 1 juli 2016. Samen met de Tweede Kamer gaf de Eerste Kamer invulling aan de parlementaire dimensie van dit voorzitterschap. Nederland richtte zich vooral op een innovatieve Unie, die zich tot hoofdzaken beperkt en verbindt.

Verdere ontwikkeling digitaal parlement

De Eerste Kamer is het eerste parlementaire huis ter wereld dat agenda’s en vergaderstukken in beginsel uitsluitend digitaal (via de «Eerste Kamer App») aan haar leden aanbiedt. In het content management systeem en de websites van de Kamer zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd.

Beheer gebouwen

Tijdens de renovatie van het Binnenhof zal de Eerste Kamer verhuizen naar het pand Lange Voorhout 34–36 / Kazernestraat. In dit pand was de Hoge Raad gehuisvest en eerder de Koninklijke Bibliotheek. De Eerste Kamer gaat een begin maken met inrichten van dit project. Rijksvastgoedbedrijf coördineert de renovatie.

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 1 Wetgeving en controle EK
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

Realisatie

2016

Vastgestelde begroting

2016

Verschil

2016

Verplichtingen:

11.632

11.844

9.915

11.047

11.732

13.061

– 1.329

 

Uitgaven:

11.701

11.807

9.938

11.017

11.771

13.061

– 1.290

 

1.1

Apparaat Eerste Kamer

7.504

6.530

6.528

7.086

8.317

9.477

– 1.160

 

1.2

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

4.149

3.304

3.346

3.368

3.360

3.511

– 151

 

1.3

Verenigde vergadering

48

1.973

64

563

94

73

21

 

Ontvangsten:

93

204

101

213

198

79

119

E Toelichting artikelonderdeel

Personeel

In 2016 heeft er geen personeelsuitbreiding plaatsgevonden, en er is aanzienlijk minder uitgeput dan eerder begroot, doordat er tussentijds personeel vertrok en de WKR over 2015 lager uitviel dan begroot.

Materieel

In tegenstelling tot de verwachting is er in 2016 minder uitgeput dan eerder begroot. Dit geldt onder andere voor de volgende posten: Uitbesteding advisering/opdrachtverlening, Porti- en bezorgkosten, EU Voorzitterschap, Websitekosten, Technische- en bedrijfsinstallaties.

Verdere ontwikkeling digitaal parlement

De Eerste Kamer is het eerste parlementaire huis ter wereld dat agenda’s en vergaderstukken in beginsel uitsluitend digitaal (via de «Eerste Kamer App») aan haar Leden aanbiedt. In het content management systeem en de websites van de Kamer zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De digitalisering van de stukkenstroom is, ook buiten het kader van het vergadercircuit, in 2016 verder verfijnd.

Beheer gebouwen

Voor het gehele gebouw van de Eerste Kamer (inclusief het deel dat van de Raad van State is overgenomen) blijft een grootscheepse renovatie (met name ook installatietechnisch) op termijn noodzakelijk. In 2016 is besloten tot een tijdelijke uithuizing van de gehele Eerste Kamer voor de duur van de renovatie van het Binnenhofcomplex.

EU voorzitterschap 1e helft jaar 2016

Van 1 januari 2016 tot 1 juli 2016 vervulde Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Prioriteiten waren: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren.

Tijdens het EU-voorzitterschap zat Nederland de vergaderingen van de Raad voor en werd door Nederland het voortouw genomen bij onderhandelingen tussen de lidstaten onderling. Ook behartigde Nederland de belangen van de lidstaten bij onderhandelingen met de andere Europese instellingen over nieuwe regelgeving.

Nederland nam het stokje over van Luxemburg en gaat nauw samenwerken in een trojka met Slowakije en Malta. Slowakije nam op 1 juli 2016 het voorzitterschap van Nederland over.

Specificatie apparaatsuitgaven

Bedragen x € 1.000

Apparaat

2016

Personeel

4.267

Eigen personeel

3.976

Externe inhuur

182

Overig personeel

109

Materieel

4.050

Overig materieel

4.050

Totaal apparaat

8.317

1

Comptabiliteitswet 2001, artikel 19.

Licence