Base description which applies to whole site

Artikel 1 Raad van State

De Raad van State besteedt op een gestructureerde wijze aandacht aan het primair proces, aan de ondersteunende processen en aan de hiermee samenhangende beheerstaken. De Raad beschikt over een planning en controlcyclus, die voorziet in momenten waarop (financiële) managementinformatie wordt beoordeeld.

Paragraaf 1 Uitzonderingsrapportage

Vanuit de bij BZK bekende informatie zijn er geen fouten en onzekerheden op de artikelen van hoofdstuk IIB Overige Hoge Colleges van Staat en kabinetten die gerapporteerd moeten worden.

In 2016 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden.

Paragraaf 2 – Rijksbrede bedrijfsonderwerpen
 • 1. Misbruik en oneigenlijk gebruik

  De Raad van State heeft geen regelingen die vallen binnen het kader van misbruik en oneigenlijk gebruik.

 • 2. Grote lopende ICT-projecten

  De Raad van State is geen ministerie en valt derhalve niet onder de rapportageplicht voor grote ICT-projecten.

  De Raad van State kent geen projecten met een kasbeslag in 2016 dat de € 5 mln. overstijgt.

 • 3. Gebruik open standaarden en open source software

  In 2016 zijn geen nieuwe projecten gestart die hieronder vallen, vandaar niet van toepassing.

 • 4. Betaalgedrag

  In 2016 wordt gemiddeld 96,4% van de facturen binnen dertig dagen betaald.

  De onderdeel is derhalve niet van toepassing voor de Raad van State.

 • 5. Audit Comittees

  Dit punt is niet van toepassing aangezien de Raad van State geen Audit Comittee kent.

Paragraaf 3 – Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Geen bijzonderheden.

Licence