Base description which applies to whole site

Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

A Algemene doelstelling

Houdbare overheidsfinanciën door uitvoering van de rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft), op basis waarvan de staatsschuld van de landen van het Koninkrijk wordt beheerst en afspraken rond schuldsanering 10-10-2010 worden uitgevoerd. Nieuwe schulden zijn mogelijk indien aan de voorwaarden van de Rft wordt voldaan. De Staat der Nederlanden heeft een verplicht lopende inschrijving indien naar het oordeel van het Cft aan de eisen van de Rft is voldaan.

B Rol en verantwoordelijkheid

Het financieel toezicht wordt uitgeoefend door de RMR. De Minister van BZK is verantwoordelijk voor het ordelijk en tijdig verlenen van de opdracht tot inschrijving op leningen van Curaçao en Sint Maarten aan het Agentschap van het Ministerie van Financiën, wanneer is voldaan aan de voorwaarden uit de Rft. De Minister van BZK is verantwoordelijk voor het monitoren van tijdige rentebetalingen en aflossingen op verleende leningen door de betreffende landen, en eventuele escalatie daarop.

C Beleidsconclusies

Het op dit artikel uitgevoerde beleid en de bijbehorende resultaten waren het afgelopen jaar conform de verwachtingen. De effecten van de wisselkoers tussen euro en dollar heeft een positief effect op de renteontvangsten. Deze meerontvangsten zijn bij najaarsnota gebruikt om de wisselkoersreserve op artikel 7 van deze begroting aan te vullen.

D Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

Realisatie

2016

Vastgestelde

begroting

2016

Verschil

2016

Verplichtingen:

       

29.702

0

29.702

 

Uitgaven:

0

0

0

0

179.631

149.929

29.702

 

5.1

Schuldsanering landen Curaçao en Sint Maarten

0

0

0

0

149.929

149.929

0

Leningen

0

0

0

0

149.929

149.929

0

Schuldsanering

0

0

0

0

149.929

149.929

0

 

5.2

Leningen en/of garanties landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

0

0

0

0

29.702

0

29.702

Leningen

0

0

0

0

29.702

0

29.702

Lopende inschrijving Curaçao en St Maarten

0

0

0

0

29.702

0

29.702

 

Ontvangsten:

0

0

0

0

42.245

28.405

13.840

E Toelichting op de financiële instrumenten

Schuldsanering

Betreft de sanering in 2016 van de schuldomvang van het Land en de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten.

Lopende inschrijving

Curaçao is op 6 juni 2016 een lening aangegaan van € 29,7 mln. middels de lopende inschrijving bij Nederland. De lening is ten behoeve van de financiering van onder andere wegeninfrastructuur en de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.

Op 12 oktober 2016 zou een lening aan Sint Maarten verlopen. Nederland en Sint Maarten zijn overeengekomen om de lening, tegen aangescherpte voorwaarden, te verlengen.

Ontvangsten

De reguliere rente en aflossingen op leningen aan Curaçao en Sint Maarten worden hier verantwoord. Bij slotwet zijn de meerontvangsten als gevolg van de huidige koers van de euro ten op zichten van de dollar ingezet ter dekking van de wisselkoersverliezen elders in de begroting.

Licence