Base description which applies to whole site

8.1 Saldibalans Nationale Schuld IXA

Saldibalans Nationale Schuld (IXA) per 31 december 2016 (bedragen x € 1.000)

Activa

 

Passiva

 

31-12-2016

31-12-2015

   

31-12-2016

31-12-2015

Intracomptabele posten

     

Intracomptabele posten

   

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

45.348.897

66.983.912

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

49.308.157

64.493.911

3)

Liquide middelen

6

6

         

4)

Rekening-courant RHB

20.645.519

17.581.709

         

6)

Vorderingen buiten

begrotingsverband

3.105.328

3.724.342

 

7)

Schulden buiten

begrotingsverband

30.570.777

33.910.949

                 

8)

Kas-transverschillen

10.779.184

10.114.891

         

Subtotaal intracomptabel

79.878.934

98.404.860

 

Subtotaal intracomptabel

79.878.934

98.404.860

Extracomptabele posten

     

Extracomptabele posten

   
                 

10)

Vorderingen

12.191.534

13.451.473

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

12.191.534

13.451.473

11a)

Tegenrekening

schulden

346.520.979

342.806.603

 

11)

Schulden

346.520.979

342.806.603

12)

Voorschotten

0

0

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

0

0

Subtotaal extracomptabel

358.712.513

356.258.076

 

Subtotaal extracomptabel

358.712.513

356.258.076

Overall totaal

438.591.447

454.662.936

 

Overall totaal

438.591.447

454.662.936

Algemene toelichting

Alle bedragen zijn opgenomen tegen nominale waarden en vermeld in duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven. Relevante posten worden hieronder nader toegelicht. Hierbij is de nummering van de saldibalans aangehouden. Door afronding van bedragen op duizenden euro’s, kunnen totaaltellingen niet aansluiten bij de som der delen.

Specifieke toelichting per saldibalanspost

1. Uitgaven ten laste van de begroting

Deze post bevat de nog niet met het Ministerie van Financiën (Rijkshoofdboekhouding) verrekende begrotingsuitgaven 2016. Verrekening van de begrotingsuitgaven zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

2. Ontvangsten ten gunste van de begroting

Deze post betreft de nog niet met het Ministerie van Financiën (Rijkshoofdboekhouding) verrekende begrotingsontvangsten 2016. Verrekening van de begrotingsontvangsten zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

3. Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit de saldi op bank- en girorekeningen en bij de kasbeheerders aanwezige kasgelden.

4. Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

Deze post geeft de financiële verhouding met de RijksHoofdBoekhouding (RHB) weer. Er zijn drie Rekening-Courant (RC)-verhoudingen: Geïntegreerd MiddelenBeheer (GMB), het Partieel schatkistbankieren en het Agentschap. De bedragen zijn per 31 december 2016 in overeenstemming met de opgaven van de Rijkshoofdboekhouding.

6. Vorderingen buiten begrotingsverband

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd.

 

Ultimo 2016

Ultimo 2015

Te realiseren (dis)agio

0

0

Vooruitbetaalde rente onderhandse leningen

0

0

Te ontvangen rente swaps

3.055.961

3.610.417

Vooruitbetaalde disconto

– 25.078

– 7.272

Te ontvangen rente vlottende schuld

9.504

51.671

CO2-veiling

0

0

Te ontvangen rente m.b.t. GMB

64.941

69.526

Totaal

3.105.328

3.724.342

Te realiseren (dis)agio

Zie voor de toelichting op de post Te realiseren agio (punt 7). Schulden buiten begrotingsverband.

Te ontvangen rente swaps

Er zijn in 2016 geen nieuwe langlopende swaps afgesloten. Doordat de rente laag staat, ontvangt de Staat op de resterende swapportefeuille per saldo rente, omdat hij een vaste rente ontvangt en momenteel een lage variabele rente betaalt.

7. Schulden buiten begrotingsverband

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd.

 

Ultimo 2016

Ultimo 2015

Te realiseren agio

6.712.043

5.367.713

Te betalen rente onderhandse leningen

19.941

26.943

Te betalen rente openbare schuld

5.637.707

5.842.388

Te betalen rente swaps

2.367.461

3.255.462

Te betalen rente vlottende schuld

– 21.480

– 930

Derden van het Agentschap

15.846.438

19.407.415

Te betalen rente m.b.t. GMB

8.667

11.958

Totaal

30.570.777

33.910.949

Te realiseren agio

Het uitstaande saldo (€ 6,7 miljard) heeft betrekking op in het verleden gerealiseerd agio bij de uitgifte van vaste schuld. In 2016 waren de prijzen over het algemeen hoger dan in 2015 waardoor er meer agio is gerealiseerd op nieuwe uitgiftes.

Te betalen rente swaps

Er zijn geen payerswaps afgesloten in 2016 waardoor er minder rente betaald hoeft te worden op de resterende portefeuille.

Derden van het Agentschap

Het gestalde onderpand is in 2016 afgenomen doordat er voor een aanzienlijk bedrag aan receiverswaps is afgewikkeld.

8. Kas-transverschillen

Op deze rekening zijn de bedragen opgenomen welke zijn verantwoord in de uitgaven en ontvangsten, maar nog niet daadwerkelijk in de kas zijn uitgegeven en ontvangen. Deze verschillen ontstaan doordat rentebaten en rentelasten worden verantwoord op transactiebasis. Hierdoor worden transacties administratief verwerkt op het moment dat ze zich voordoen. Bij het kasstelsel is het moment van betaling en ontvangst leidend. Het verschil dat ontstaat tussen beide verantwoordingsmethoden wordt op deze rekening opgenomen. Met de registratie van rente op transactiebasis wordt aangesloten bij Europese voorschriften. Sinds 2002 wordt deze werkwijze toegepast. Dit bedrag is het saldo van alle posten in de tabellen Vorderingen buiten begrotingsverband en Schulden buiten begrotingsverband van het voorgaande jaar, behalve het gestalde onderpand dat in de post Derden van het Agentschap is opgenomen.

Vorderingen buiten begrotingsverband (bedragen x € 1 mln.)

Te ontvangen rente swaps

3.610

Vooruitbetaalde disconto

– 7

Te ontvangen rente vlottende schuld

52

Te ontvangen rente m.b.t. GMB

70

Subtotaal

3.724

Schulden buiten begrotingsverband (bedragen x € 1 mln.)

Te realiseren agio

5.368

Te betalen rente onderhandse leningen

27

Te betalen rente openbare schuld

5.842

Te betalen rente swaps

3.255

Te betalen rente vlottende schuld

– 1

Te betalen rente m.b.t. GMB

12

Subtotaal

14.504

Totaal kas-transverschillen 2016

10.779

10. Vorderingen

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd.

 

Ultimo 2016

Ultimo 2015

Loans

800.000

1.750.000

Verstrekte leningen Agentschappen

6.315.122

6.748.918

Verstrekte leningen RWT’s en derden

5.076.412

4.952.555

Totaal

12.191.534

13.451.473

Instellingen die deelnemen aan het geïntegreerd middelenbeheer kunnen lenen. De afgesloten leningen zijn vorderingen van de Staat op de deelnemers. De vorderingen bedragen ultimo 2016 € 11,3 miljard. Aan de Agentschappen is € 6,3 miljard uitgeleend, een daling van € 0,4 miljard ten opzichte van de stand ultimo 2015. Aan RWT’s en derden is € 5,1 miljard uitgeleend, een stijging van € 0,1 miljard ten opzichte van 2015. De gewogen gemiddelde looptijd van de leningen bedraagt bij de Agentschappen circa 17,4 jaar en bij RWT’s circa 17,1 jaar. Tenslotte heeft ABN AMRO in 2016 voor € 950 miljoen een lening afgelost.

Opeisbaarheid van de vorderingen

Het volgend overzicht geeft inzicht in de mate van opeisbaarheid van de vorderingen.

Opeisbaarheid1

Bedrag

Direct opeisbare vorderingen

0

Op termijn opeisbare vorderingen

12.191.534

Totaal

12.191.534

1

Zie Regeling departementale begrotingsadministratie 2007.

11. Schulden

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd.

 

Ultimo 2016

Ultimo 2015

Vaste schuld1

   

– Staatsschuld

322.938.879

332.339.903

– Propertize MTN’s

2.350.000

0

     

Vlottende schuld

   

– Dutch treasury certificates

15.290.000

13.290.000

– Deposit borrow

2.604.000

1.108.854

– Sell/Buy backtransacties

43.653

27.038

– ECP

1.315.136

761.085

– Onderhands FRN

3.000.000

3.000.000

– RC agentschappen

2.204.568

2.261.660

– RC RWT’s en derden

4.938.350

3.801.023

– RC decentrale overheden

8.043.858

7.163.342

– RC sociale fondsen

– 17.558.018

– 23.360.582

     

Overige schuld

   

– Deposito’s agentschappen

10.000

72.900

– Deposito’s RWT’s en derden

262.077

1.261.904

– Deposito’s decentrale overheden

1.078.476

1.079.476

Totaal

346.520.979

342.806.603

1

De vaste schuld bestaat uit financiële transacties met een oorspronkelijke looptijd van > 1 jaar.

De schulden hebben betrekking op in het verleden binnen begrotingsverband geboekte ontvangsten, waarvan op termijn nog verrekening met derden zal plaatsvinden. Deze post betreft voornamelijk de vaste staatsschuld (€ 325,3 miljard) en vlottende staatsschuld (€ 22,3 miljard). Daarnaast bevatten de schulden ook de schulden die betrekking hebben op de verhoudingen tussen het Rijk en de deelnemers aan geïntegreerd middelenbeheer.

Deelnemers aan het geïntegreerd middelenbeheer houden middelen aan op hun rekening-courant bij de schatkist. Deze tegoeden vallen onder de vlottende schuld omdat ze direct opvraagbaar zijn. Deelnemers kunnen echter ook deposito’s plaatsen. De uitstaande deposito’s zijn voor het overgrote deel kortlopend. De agentschappen hielden eind 2016 € 2,2 miljard aan op hun rekeningen-courant en € 10 miljoen in deposito’s. RWT’s en derden hielden € 4,9 miljard aan in rekening-courant en € 0,3 miljard in deposito’s. Het rekening-courantsaldo van de decentrale overheden steeg in 2016 met € 0,8 miljard naar € 8,0 miljard, maar het bedrag aan uitstaande deposito’s bleef grotendeels gelijk op € 1,1 miljard. De gewogen gemiddelde looptijd van de eind 2016 uitstaande deposito’s was voor de agentschappen circa 6,0 jaar. Bij de RWT’s bedroeg de gemiddelde looptijd circa 10,2 jaar en bij decentrale overheden 11,1 jaar.

Sociale fondsen

De saldi van de sociale fondsen lopen sterk uiteen, hetgeen met name toe te schrijven is aan de mate van onder- en overdekking van de desbetreffende premies. Het saldo van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) bedraagt – € 9,33 miljard, het saldo van het SVB (Sociale VerzekeringsBank) + € 5,67 miljard en het saldo van Zorginstituut Nederland – € 13,90 miljard. Gecumuleerd levert dit een saldo van – € 17,56 miljard op. Het saldo eind 2016 is € 5,80 miljard minder negatief dan de stand eind 2015.

Voor een specificatie naar uitgiftejaar van de stand van de vaste schuld per 31 december 2016 wordt verwezen naar onderstaand overzicht.

Specificatie vaste schuld naar jaar van uitgifte1 per 31 december 2016 (bedragen x € 1 mln.)

Jaar van uitgifte

Openbaar

Onderhands

Totaal

Vóór 1998

22.848,12

507,2

23.355,3

1999 t/m 2004

0

0

0

2005

14.848,4

0

14.848,4

2006

4.263,0

0

4.263,0

2007

12.572,0

0

12.572,0

2008

14.709,0

0

14.709,0

2009

14.671,4

0

14.671,4

2010

30.401,5

630,23

31.031,7

2011

27.180,9

0

27.180,9

2012

43.856,1

0

43.856,1

2013

31.147,2

0

31.147,2

2014

53.270,5

0

53.270,5

2015

28.944,2

0

28.944,2

2016

23.089,2

0

23.089,2

Totaal4

321.801,5

1.137,4

322.938,9

1

Jaar van eerste uitgifte betekent dat in het geval van een heropening van een lening, het bedrag wordt opgenomen bij het oorspronkelijke jaar van de eerste uitgifte van de (heropende) lening.

2

GBK: € 12,8 mln., DSL-uitgifte 1993: € 9.806,5 mln., DSL-uitgifte 1998: € 13.028,8 mln.

3

Verplichtingen uit hoofde van schuldtitels uitgegeven door de Nederlandse Antillen en het eilandgebied Curaçao, overgenomen door de Nederlandse Staat per 10 oktober 2010.

4

Door afronding kan de som van de componenten afwijken van het totaal.

Propertize MTN’s

Op 27 september 2016 heeft de Nederlandse Staat de uitstaande staatsgegarandeerde schuld van Propertize overgenomen. Een met de Tweede Kamer gecommuniceerde voorwaarde voor de verkoop van Propertize was dat het risico op de door de Staat afgegeven garantie op de financiering van Propertize af moest nemen of tenminste gelijk moest blijven. Om aan deze voorwaarde te voldoen heeft de Staat de gehele uitstaande schuld van Propertize ter waarde van € 2,35 miljard overgenomen.

In de tabel hieronder wordt de schuld als gevolg van de overname van Propertize gespecificeerd.

Specificatie MTN’s naar jaar van aflossing per 31 december 2016 (bedragen x € 1.000)

Instrument

Aflosdatum

Bedrag

MTN

27 februari 2017

750.000

MTN

10 maart 2017

1.000.000

MTN

18 februari 2019

600.000

Totaal

 

2.350.000

Licence