Base description which applies to whole site

9. WNT-VERANTWOORDING 2016 – MINISTERIE VAN FINANCIËN

Inleiding

De Wet Normering Topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkeringen (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden, indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen buiten de reikwijdte van de wet.

Voor Financiën heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep (TMG) zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wettelijk bezoldigingsmaximum bedraagt in 2016 € 179.000.

In artikel 10b van de Beleidsregels WNT 2016 (Staatscourant 2016, nr. 13373) is bepaald dat er geen toezicht of handhaving zal plaatsvinden op de naleving van de publicatieplicht van uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband, aan niet-topfunctionarissen voortvloeiend uit contractovername door een mobiliteitsbureau. In 2016 is namelijk gebleken dat voor deze categorie de volledige uitvoering van de wettelijke bepalingen bij een aantal instellingen op korte termijn niet mogelijk is. Accountants hoeven in dat geval op dit onderdeel van de financiële verslagen ook geen controle uit te voeren (niet op volledigheid en niet op juistheid). Het inventariseren van de contractovernames en de daarmee gemoeide uitkeringen aan niet-topfunctionarissen in 2016 is om die reden achterwege gelaten.

Bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen

Naam instelling

Naam

(gewezen)

topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Omvang dienstverband (fte)

Op externe inhuurbasis (nee; ≤ 12 mnd.; > 12 mnd.)

Beloning

Onkosten vergoedingen (belast)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2016

Persoonlijk WNT- maximum

Motivering

(indien overschrijding)

CEA

Drs. L.E.H. Vredevoogd

Voorzitter

1-1-2016

31-12-2016

0,22

>12 mnd.

€ 33.112

€ 262

– 

€ 33.374

€ 39.380

Niet van

toepassing

CEA

H. Moesbergen AA

Vice- voorzitter

1-1-2016

30-09-2016

0,07

>12 mnd.

€ 5.638

€ 81

– 

€ 5.719

€ 9.372

Niet van

toepassing

CEA

J.P.M.J.

Leerentveld RA RE

Secretaris

1-1-2016

31-12-2016

0,9036

> 12 mnd.

€ 99.224

€ 4.448

€ 13.057

€ 116.729

€ 161.744

Niet van

toepassing

CEA

A.M. Janssen

AA MFSME

Commissielid

1-1-2016

31-12-2016

0,08

> 12 mnd.

€ 8.838

€ 227

– 

€ 9.065

€ 14.320

Niet van

toepassing

CEA

M. Koestering AA

Commissielid

1-1-2016

31-12-2016

0,05

> 12 mnd.

€ 4.876

€ 124

– 

€ 5.000

€ 8.950

Niet van

toepassing

CEA

H.D. Rijkse AA

Commissielid

1-10-2016

31-12-2016

0,08

< 12 mnd.

€ 1.981

€ 121

– 

€ 2.102

€ 3.609

Niet van

toepassing

CEA

Prof.dr. E.H.J.

Vaassen RA

Commissielid

1-1-2016

31-12-2016

0,09

> 12 mnd.

€ 9.447

€ 111

– 

€ 9.558

€ 16.110

Niet van

toepassing

CEA

Prof.dr. R.G.A.

Vergoossen RA

Commissielid

1-1-2016

31-12-2016

0,07

> 12 mnd.

€ 7.314

€ 141

– 

€ 7.455

€ 12.530

Niet van

toepassing

CEA

Drs. E. van

Caspel RA

Commissielid

1-1-2016

31-12-2016

0,07

>12 mnd.

€ 5.667

€ 104

€ 5.771

€ 12.530

Niet van

toepassing

Er zijn geen topfunctionarissen met een bezoldiging boven het wettelijk bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het WNT-maximum

Naam

instelling

Functie

Datum aanvang dienstverband

(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband

(indien van toepassing)

Omvang dienstverband

(fte)

Beloning

Onkostenvergoeding- en (belast)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging in 2016

Persoonlijk WNT- maximum

Motivering

(indien overschrijding)

Er zijn geen niet-topfunctionarissen met een bezoldiging boven het wettelijk bezoldigingsmaximum.

Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

Bezoldiging over een periode waarin een topfunctionaris – vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband – geen taken meer vervult, wordt aangemerkt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. De publicatieplicht heeft betrekking op de onderstaande topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen.

Uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam

instelling

Naam (gewezen) topfunctionaris

Laatste functie

Eerdere functie(s)

Datum beëindiging dienstverband

Op externe inhuurbasis

(nee; ≤ 12 mnd.; > 12 mnd.)

Betaalde uitkeringen in 2016

Persoonlijk WNT-maximum

Motivering (indien overschrijding)

Er zijn geen topfunctionarissen met een bezoldiging boven het wettelijk bezoldigingsmaximum.

Uitkeringen boven het WNT-maximum aan niet-topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam instelling

Laatste functie

Eerdere functie(s)

Datum beëindiging dienstverband

Betaalde uitkeringen in 2016

Persoonlijk WNT-maximum

Motivering

Er zijn geen niet-topfunctionarissen met een bezoldiging boven het wettelijk bezoldigingsmaximum.

Licence