Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2: OVERZICHT NIET-FINANCIELE INFORMATIE OVER INKOOP VAN ADVISEURS EN TIJDELIJK PERSONEEL (INHUUR EXTERNEN)

   

Programma- en apparaatkosten

(x € 1.000)

1.

Interim-management

16

2.

Organisatie- en formatieadvies

120

3.

Beleidsadvies

3.012

4.

Communicatieadvisering

865

 

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

4.013

     

5.

Juridisch advies/ondersteuning

271

6.

Advisering opdrachtgevers automatisering

147.491

7.

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

5.719

 

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

153.481

     

8.

Uitzendkrachten (formatie en piek)

114.689

 

Ondersteuning bedrijfsvoering

114.689

     
 

Totaal uitgaven inhuur externen

272.183

De inhuur als percentage van de totale apparaatuitgaven is voor Financiën in 2016 uitgekomen op 10,4%, waarmee de Roemer-norm van 10% licht is overschreden. Deze hogere uitgaven voor externe inhuur houden met name verband met de noodzakelijke inzet van externe krachten op innovatieve projecten in het kader van de Investeringsagenda van de Belastingdienst. Aanvullend heeft de Belastingdienst uitzendkrachten voor de afhandeling van bezwaren en inning in het primaire proces aangetrokken. Dit om onder andere ongewenste achterstanden te voorkomen/reduceren.

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

2016

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

In 2016 is geen sprake geweest van inhuur – buiten de raamovereenkomsten – waarbij het maximumtarief van € 225 per uur (exclusief Btw) is overschreden (motie De Pater).

Licence