Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: INHUUR EXTERN

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Verslagjaar 2016 (Bedragen x € 1.000)

 

Programma- en apparaatskosten

1. Interim-management

284

2. Organisatie- en Formatieadvies

343

3. Beleidsadvies

234

4. Communicatieadvisering

1.083

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

1.944

   

5. Juridisch Advies

236

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

0

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

158

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

394

   

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

9.600

Ondersteuning bedrijfsvoering

9.600

   

Totaal uitgaven inhuur externen

11.938

   
   

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

2016

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Toelichting:

n.v.t.

   
   

Toelichting

 

Uitgaven ambtelijk personeel

247.035

Uitgaven externe inhuur

11.938

Totaal van de personele uitgaven

258.973

   

percentage inhuur

4,61%

Licence