Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4: AFKORTINGEN

AAB

Algemeen ambtsbericht

AC

Audit Committee

ADR

Auditdienst Rijk

AIV

Adviesraad Internationale Vraagstukken

AR

Algemene Rekenkamer

AVVN

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

BHOS

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

BIV

Budget Internationale Veiligheid

BNI

Bruto Nationale Inkomen

BNP

Bruto Nationaal Product

BSO

Business Support Organisation

BSOD

Business Support Organisation Development

BVA

Beveiligingsambtenaar

BZ

Buitenlandse Zaken

CBI

Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden

CIO

Chief Information Officer

CISO

Chief Information Security Officer

COP21

2015 United Nations Climate Change Conference

CPB

Centraal Planbureau

CTT

Crisistelefoonteam

CVE

Countering violent extremism

DAB

Draft Amending budget

DBV

Directie Bedrijfsvoering

DDFA

Dutch Design Fashion Architecture

DG

Directeuren-Generaal

DGBEB

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

ECB

Europese Centrale Bank

ECT

Energy Charter Treaty

EDEO

Europese Dienst voor Extern Optreden

EOF

Europees Ontwikkelingsfonds

EU

Europese Unie

EUCAP/ NESTOR

European Union Regional Maritime Capacity Building Mission in the Horn of Africa and the Western Indian Ocean

EUBAM Rafah

European Union Border Assistance Mission at the Rafah Crossing Point

EUFOR

European Union Force

EULEX

European Union Rule of Law Mission in Kosovo

EUTM

European Training Mission in Mali

EUPOL COPPS

EU Co-ordinating Office for Palestinian Police Support

EVA

Europese Vrijhandelsassociatie

FEZ

Financieel-Economische Zaken

FFM

Fact finding-missie

FOC

Freedom Online Coalitie

FTF

Foreign Terrorist Fighters

GCCS

Global Conference on Cyber Space

GCTF

Global Counter Terrorisme Forum

GFCE

Global Forum on Cyber Expertise

GVDB

Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

IAB

Individueel ambtsbericht

IAEA

Internationaal Atoomenergieagentschap

IB

Informatiebeveliging

IBB

Informatie Beveiligingsberaad

IBO

Integraal Beveiligingsoverleg

IC

Interne Controle

ICAO

International Civil Aviation Organisation

ICB

Internationaal Cultuurbeleid

ICT

Informatie- & Comunnicatietechnologie

IEA

Internationale Energieagentschap

IED

Improvised explosive devices

IIA

Inter-institutioneel akkoord

IOB

Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

IPA

Instrument voor pre-accessiesteun

ISIS

Islamitische Staat in Irak en Syrië

IT

Informatietechnologie

IV

Informatievoorziening

JIT

Joint Investigation Team

KFOR

Kosovo Force

KMar

Koninklijke Marechaussee

KOBB

Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen

LHBTI

Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders en mensen met interseksconditie

LOFTA

Law and Order Trust Fund for Afghanistan

M&O

Misbruik en oneigenlijk gebruik

MAC

Managementactiepuntenlijst

MFK

Meerjarig Financieel kader

MINUSMA

United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali

MONUSCO

Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en république démocratique du Congo

MRR

Mensenrechtenraad

MVRUIM

Multilateraal Verdrag betreffende Rechtshulp en Uitlevering bij Internationale Misdaden

MVV's

Machtigingen voorlopig verblijf

NAP

Nederlands Arabisch Partnerschap

NAVO

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

NCTV

Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NFRP

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen

NGO

Niet-gouvernementele organisatie

NPDI

Non-Proliferation and Disarmament Initiative

NPV

Non-proliferatieverdrag

NSS

Nuclear Security Summit

NUFFIC

Netherlands Universities» Foundation for International Cooperation

OEWG

Open Ended Working Group

OP

Oostelijk partnerschap

OPCW

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

OVSE

Organisatie voor Vrede en Samenwerking Europa

OVV

Onderzoeksraad voor Veiligheid

PoC

Protection of Civilians

REMIS

Real Estate Management Informatie Systeem

REFIT

Regulatory Fitness and performance programme

RSO

Regionale Service Organisatie

RToP

Responsibility to Protect

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SG/DG-Beraad

Beraad tussen Secretaris-Generaal en Directeuren-Generaal

SGO5

Programma Herinrichting Governance Bedrijfsvoering Rijk

SGP

Stabiliteits- en Groeipact

SSO

Shared Service Organisatie

TPM

Third Party Mededelingen

UNDOF

The United Nations Disengagement Observer Force

UNMAS

United Nations Mine Action Service

UNMISS

United Nation Mission in South Sudan

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

VCI

Directie Veiligheid, Coördinatie en Integriteit

VGB

Verklaring van Geen Bezwaar

VN

Verenigde Naties

VNVR

Verenigde Naties Veiligheidsraad

VS

Verenigde Staten van Amerika

Wbp

Wet bescherming persoonsgegevens

WNT

Wet Normering Topinkomens

Licence