Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Algemene doelstelling

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met uitzondering van de agentschappen Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en de Nederlandse Emissieautoriteit. Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel, inhuur externen en materieel voor het kerndepartement.

Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement (bedragen x € 1.000)

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 
   

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

 

Verplichtingen

327.162

336.847

292.085

325.007

339.812

332.770

7.042

1)

Uitgaven

372.668

336.238

303.576

326.186

328.743

340.148

– 11.405

 

98.01

Personele uitgaven

238.046

221.509

207.098

218.813

226.918

218.672

8.246

 
 

– waarvan eigen personeel

224.133

206.492

186.627

197.627

196.323

192.130

4.193

2)

 

– waarvan externe inhuur

13.913

15.017

9.699

12.071

20.962

15.929

5.033

3)

 

– waarvan overige personele uitgaven

   

10.772

9.115

9.633

10.613

– 980

 

98.02

Materiele uitgaven

134.622

114.729

96.478

107.373

101.825

121.476

– 19.651

 
 

– waarvan ICT

53.908

48.548

43.910

25.542

21.454

23.248

– 1.794

4)

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

54.509

46.859

37.950

60.839

60.872

51.024

9.848

5)

 

– waarvan overige materiële uitgaven

   

14.618

20.992

19.499

47.204

– 27.705

6)

 

Ontvangsten

9.732

13.138

14.203

37.258

19.323

3.530

15.793

7)

Verplichtingen (ad 1)

De toename is voornamelijk het gevolg van het (eerder) aangaan van contracten voor externe inhuur en huur van kantoorruimte, met name voor de projecten ERTMS en Eenvoudig Beter. Een deel van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf vanuit BZK is overgeboekt naar IenM als klant van de oud-RVB. Tevens heeft (met instemming van WenR) een correctie plaatsgevonden vanuit programmabudgetten, naar aanleiding van de controle Auditdienst Rijk.

98.01 Personele uitgaven (ad 2, ad 3)

De hogere kosten Eigen personeel zijn overwegend het gevolg van de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2016 en de structurele verwerking van het Loonruimteakkoord (Kamerstukken II 2015–2016 34 300 nr. 9) en extra pensioenpremie om de financiële positie van het Pensioenfonds ABP te verbeteren.

Met instemming van WenR heeft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds plaatsgevonden ten behoeve van extra benodigd budget voor externe inhuur voor het project ERTMS. Daarnaast is, middels de toebedeling van de eindejaarsmarge voor overlopende kas/verplichtingen uit 2015, aanvullend budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de invoering van de Stelselherziening Omgevingswet en heeft een correctie plaatsgevonden vanuit programmabudgetten, naar aanleiding van de controle Auditdienst Rijk.

98.02 Materiële uitgaven (ad 4, ad 5, ad 6)

De uitgaven ICT zijn lager dan begroot. Dit betreft een optische verlaging omdat dit het gevolg is van de overboeking van de budgetten ten behoeve van ICT naar Bijdrage aan SSO’s.

De hogere Bijdrage aan SSO’s is deels optisch als gevolg van de overboeking van budgetten vanuit ICT en Materieel van de bijdragen aan SSO SSC-ITC. Daarnaast zijn, als gevolg van de uitgestelde verhuizing naar de Rijnstraat, de gereserveerde kosten hiervoor doorgeschoven naar 2017 en is een deel van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf (fusie van de voormalige RVB, RVOB en DVD per 1-1-2016) als eindafrekening overgeboekt naar IenM. Tot slot werden uitgaven voor ICT- en facilitaire dienstverlening aan de baten-lasten agentschappen van IenM gedaan waarvan de vergoeding hiervoor van de baten-lasten agentschappen niet meer in 2016 is ontvangen.

De lagere materiële uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van de uitgestelde verhuizing naar de Rijnstraat, de gereserveerde kosten hiervoor zijn doorgeschoven naar 2017, de correctie van het materieel budget naar bijdragen aan SSO's. Daarnaast hebben correcties plaatsgevonden vanuit het materiële budget van ANVS. Hierop stonden gebudgetteerde (programma) uitgaven voor de agentschappen RIVM en KNMI (in het kader van Verantwoord Begroten moeten deze worden verantwoord als agentschapsbijdrage en gesplitst naar programma en apparaat) en was sprake van een extra bijdrage aan BZK, ten behoeve van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), voor de periode 2017–2018.

Ontvangsten (ad 7)

Dit betreft hogere ontvangsten als gevolg van de ontvangen vergoeding van baten-lasten agentschappen voor centraal betaalde dienstverlening ten behoeve van die diensten.

Apparaatskosten agentschappen en ZBO’s en RWT’s

Extracomptabele verwijzingen

IenM is verantwoordelijk voor vier agentschappen: de Inspectie Leefomgeving en Transport, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de Nederlandse Emissieautoriteit en Rijkswaterstaat. De apparaatskosten en ontvangsten worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagrafen.

IenM verstrekt bijdragen aan drie begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s: Prorail, Kadaster en StAB. Zie voor meer informatie over de ZBO’s en RWT’s van IenM de bijlage ZBO’s en RWT’s van dit Jaarverslag (Bijlage 1).

De apparaatskosten van de Staf van de Deltacommissaris worden in lijn met de Waterwet op het Deltafonds begroot en verantwoord (zie artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven van het Jaarverslag van het Deltafonds).

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

372.668

336.238

303.576

326.186

328.743

340.148

– 11.405

Kerndepartement

372.668

336.238

303.576

326.186

328.743

340.148

– 11.405

Totaal apparaatskosten batenlastendiensten

1.248.880

1.043.312

1.243.847

1.200.851

1.200.686

1.175.079

25.607

ILT

136.672

140.220

147.032

141.572

148.136

144.014

4.122

KNMI

58.487

53.890

44.598

50.376

54.581

50.788

3.793

NEa

6.485

6.351

5.675

7.085

6.681

6.491

190

RWS

1.047.236

842.851

1.046.542

1.001.818

991.288

973.786

17.502

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT's

590.300

593.400

585.805

652.991

599.814

606.227

– 6.413

ProRail

415.000

422.000

412.000

483.000

426.000

436.000

– 10.000

Kadaster

170.000

166.000

169.000

165.000

169.000

165.000

4.000

StAB

5.300

5.400

4.805

4.991

4.814

5.227

– 413

Licence