Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 97 Algemeen departement

Algemene doelstelling

Op dit artikel worden de IenM brede programma uitgaven verantwoord.

Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 97 Algemeen departement (bedragen x € 1.000)

97

Algemeen Departement

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 
   

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

 

Verplichtingen

27.276

42.119

63.614

50.181

47.952

44.730

3.222

1)

Uitgaven

23.222

25.740

55.677

50.901

59.524

45.738

13.786

 

97.01

IenM-brede programmamiddelen

23.222

25.740

55.677

50.901

59.524

45.738

13.786

 

97.01.01

Opdrachten

14.906

18.057

30.159

30.907

28.770

26.667

2.103

 
 

– Onderzoeken ANVS

 

0

0

3.217

3.162

4.032

– 870

 
 

– Regeringsvliegtuig

7.405

6.190

10.044

8.692

8.731

6.644

2.087

2)

 

– Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

2.608

3.704

4.264

4.844

3.902

2.892

1.010

3)

 

– Overige opdrachten

4.893

8.163

15.851

14.154

12.973

13.099

– 126

 

97.01.02

Subsidies

1.800

1.700

1.119

2.167

1.790

1.250

540

 
 

– Subsidies ANVS

0

0

0

1.167

500

0

500

 
 

– Overige subsidies

1.800

0

0

1.000

1.290

1.250

40

 

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

615

606

19.022

12.600

23.837

12.594

11.243

 
 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

606

2.400

0

2.672

0

2.672

4)

 

– waarvan bijdrage aan ILT

0

 

16.000

11.986

12.209

11.985

224

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

615

 

622

614

2.574

609

1.965

5)

 

– waarvan bijdrage aan RIVM

0

     

6.382

0

6.382

6)

97.01.04

Bijdragen aan internationale organisaties

500

0

0

0

0

0

0

 

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

5.400

5.377

5.377

5.227

5.127

5.227

– 100

 
 

– StAB

5.400

5.377

5.377

5.227

5.127

5.227

– 100

 
 

Ontvangsten

2.580

4.271

18.503

3.646

1.259

1.994

– 735

 

Verplichtingen (ad 1)

Toelichting op de financiële instrumenten

De verplichtingen zijn gerelateerd aan de uitgaven. De mutatie in verplichtingen ten opzichte van de kasmutatie vindt met name plaats door beëindiging van het contract met de beheerder van het Regeringsvliegtuig vanwege de uitfasering van de KBX.

97.01 IenM-brede programmamiddelen
97.01.01 Opdrachten

Regeringsvliegtuig (ad 2)

De KBX wordt uitgefaseerd. Omdat de KBX tot medio 2017 operationeel dient te blijven, nemen de kosten van onderhoud en bemanning toe. Daarnaast is ook het gebruik van de KBX toegenomen. Dit leidt tot een verhoging van € 1,3 miljoen ten opzichte van de meerjarig beschikbaar gestelde middelen. Daarnaast zijn er kosten voor marktverkenning en begeleiding vervanging van de KBX gemaakt ter hoogte van € 0,9 miljoen.

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (ad 3)

De hogere uitgaven voor het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) bestaan uit een vermindering aan programmamiddelen van € 1,5 miljoen vanwege het splitsen van programma- en apparaatsbudgetten conform besluitvorming in de ministerraad en regelgeving vanuit het Ministerie van WenR. Daarnaast zijn € 2,5 miljoen extra uitgaven gedaan voor: het programma Opleiden, Trainen en Ontwikkelen, uitgaven voor het crisissysteem ICAWEB, betalingen voor werkzaamheden op het gebied van nucleair en de financiering van de evaluatie Pyrazool in de Maas. Uitgaven voor crisisevaluaties, grote oefeningen en de inzet van noodpompen zijn fluctuerend van aard en worden daarom op ad hoc basis met de opdrachtgever van het DCC verrekend.

97.01.03 Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage aan KNMI (ad 4)

Dit betreft met name de bijdrage aan het KNMI van RWS voor afname van meteorologische producten en diensten met betrekking tot werkzaamheden op het gebied van wegen-, vaarwegen- en waterprojecten. De bijdrage is in 2016 beschikbaar gesteld.

Bijdrage aan RWS (ad 5)

De hogere uitgaven op «bijdrage aan RWS» van € 2,0 miljoen betreft een overheveling van € 1,5 miljoen vanuit het financieel instrument opdrachten naar het financieel instrument bijdrage aan agentschappen waarop de apparaatsuitgaven van DCC worden verantwoord. Daarnaast is er extra apparaatsbudget toegekend voor personele inzet op het gebied van nucleaire crisisbeheersing. Hiermee wordt meer ingezet op samenwerking in de keten, planvorming en internationale samenwerking. Tot slot zijn er kleine verhogende mutaties samenhangende met loon- en prijsbijstelling.

Bijdrage aan RIVM (ad 6)

De opdrachtverlening aan het agentschap RIVM werd in voorgaande jaren op het materiële apparaatartikel van de ANVS verantwoord. De regelgeving stelt dat bijdragen aan agentschappen moeten worden verantwoord op programma. Bij de Miljoenennota 2017 is dit gecorrigeerd.

Ontvangsten

In de begroting van IenM is een structurele ontvangstenreeks opgenomen waar geen ontvangsten op binnen komen. Vermoedelijk is dit ontstaan bij conversies tijdens de fusie van VenW en VROM tot IenM. Deze mutatie betreft de afboeking van de ontvangsten, waarmee de ontvangsten worden gecorrigeerd.

Licence