Base description which applies to whole site

Artikel 12 Waterkwaliteit

In het verlengde van de overheveling van KRW middelen van artikel 12 Waterkwaliteit naar artikel 7 van het Deltafonds, heeft IenM bij Begroting 2015 aangekondigd om bij Begroting 2016 de artikelen 11 Waterkwantiteit en 12 Waterkwaliteit samen te voegen tot één integraal waterartikel, met behoud van het onderscheid tussen waterkwantiteit en waterkwaliteit. Hiertoe wordt de naam en algemene doelstelling van artikel 11 aangepast van «Waterkwantiteit» naar «Integraal waterbeleid». Artikel 12 Waterkwaliteit wordt geschrapt en zal deel uitmaken van het nieuwe artikel 11 Integraal waterbeleid als artikelonderdeel 11.04 Waterkwaliteit. Met dit integrale waterartikel wordt beoogd de samenhang tussen de artikelen te benadrukken, zonder af te doen aan de transparantie van de begroting.

Hieronder is de budgettaire tabel van artikel 12 Waterkwaliteit opgenomen. Door de samenvoeging van de beleidsartikelen 11 en 12 heeft deze alleen nog betrekking op de jaren 2015 en daarvoor. Voor de jaren 2016 en verder wordt verwezen naar artikel 11 Integraal waterbeleid.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

12

Waterkwaliteit

       

Realisatie

Begroting

Verschil

   

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

Verplichtingen

 

70.389

85.651

4.193

0

0

0

Uitgaven

 

78.565

84.827

5.915

0

0

0

12.01

Waterkwaliteit

 

78.565

84.827

5.915

0

0

0

12.01.01

Opdrachten

 

4.729

3.978

4.076

0

0

0

12.01.02

Subsidies

 

94

277

261

0

0

0

12.01.03

Bijdrage aan agentschappen

 

65.861

78.946

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

 

65.861

78.946

0

0

0

0

 

* Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren

 

52.791

67.970

0

0

0

0

 

* Natuurcompensatie Perkpolder

 

7.325

7.372

0

0

0

0

 

* Natuurlijker Markermeer/IJ'meer

 

4.485

3.153

0

0

0

0

 

* Verruiming vaargeul Westerschelde

 

1.260

451

0

0

0

0

12.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

 

6.557

0

460

0

0

0

12.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

 

1.324

1.626

1.118

0

0

0

 

Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

Licence