Base description which applies to whole site

BIJLAGE E1. TOEZICHTRELATIES EN ZBO’s EN RWT’s

De Minister van SZW heeft op grond van de Pensioenwet systeemverantwoordelijkheid voor het toezicht op de pensioenen. Het toezicht berust, voor zover het om prudentieel en materieel toezicht gaat, bij De Nederlandsche Bank (DNB) en, voor zover het om gedragstoezicht gaat, bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De institutionele verantwoordelijkheid voor beide toezichthouders berust bij de Minister van Financiën. In het jaarverslag van het Ministerie van Financiën is daartoe een algemeen overzicht opgenomen van onder andere de kosten van de toezichthouders en de bedragen die worden toegerekend aan de onder toezicht gestelde financiële instellingen. Voor het specifieke toezicht op de pensioenen dat DNB en AFM onder verantwoordelijkheid van de Minister van SZW uitoefenen, zijn de relevante kosten als volgt.

Tabel E1.1 Kerncijfers toezicht pensioenen (x € 1 mln)
 

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

DNB1

27,4

26,8

27,7

AFM2

3,8

4,2

Niet bekend

1

DNB, jaarverslag.

2

AFM, jaarverslag. Als gevolg van een andere inrichting van de verantwoording is vanaf 2016 niet bekend welk deel van de totale toezichtskosten van de AFM kunnen worden toegerekend aan toezicht op pensioenen.

Tabel E1.2 bevat een overzicht van de zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) die onder de verantwoordelijkheid van het moederdepartement vallen. In tabel E1.3 en E1.4 zijn de bijdragen aan de ZBO’s en de RWT’s opgenomen die onder de verantwoordelijkheid van een ander ministerie vallen. De opgenomen bedragen betreffen de in de beleidsartikelen onder de instrumenten «Inkomensoverdrachten» en «Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s» verantwoorde uitgaven, verminderd met de relevante ontvangsten.

Tabel E1.2 RWT’s en ZBO’s vallend onder het Ministerie van SZW

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie

Begrotings-artikel

Programma

(x € 1 mln)

Apparaat

(x € 1 mln)

Financiering begroting

(x € 1 mln)

Financiering premie

(x € 1 mln)

Financiering tarieven

(x € 1 mln)

Verwijzing website

Verwijzing toezichtvisie/-arrangement

Verklaring accountant

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) inclusief Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

ja

ja

Het UWV voert de sociale verzekeringen voor werknemers, zelfstandigen en jonggehandicapten uit. Werkzoekenden kunnen terecht voor het vinden van werk of het aanvragen van een uitkering, werkgevers voor vacaturebemiddeling en informatie over de arbeidsmarkt. Daarnaast verleent het UWV ontslagvergunningen en tewerkstellingsvergunningen, verricht keuringen en indicatiestellingen en geeft arbeidsrechtelijke informatie.

2,3,4,5,6,11

20.893,1

1.947,31

475,1

1.472,3

www.uwv.nl

2

v

     

Het BKWI is opgericht om het geheel aan centrale voorzieningen binnen de keten van werk en inkomen te beheren en door te ontwikkelen.

           

www.bkwi.nl

   
                         

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

ja

ja

De SVB voert voor verschillende overheidsorganisaties regelingen en wetten uit.

2,6,8,9,10,11

40.006,3

210,0

94,0

116,0

www.svb.nl

2

v

                         

Inlichtingenbureau (IB)

ja

 

Het IB ondersteunt gemeenten bij hun wettelijke taken in het kader van de sociale zekerheid. Het doel is bestrijding van fraude en bevorderen van samenwerking tussen de verschillende organisaties door gegevensuitwisseling tussen gemeenten en derden in de keten van werk en inkomen.

11

0,0

7,0

7,0

0,0

www.inlichtingenbureau.nl

2

v

1

Dit is inclusief de bedragen die aan het UWV zijn verstrekt voor re-integratieactiviteiten aan uitkeringsgerechtigden in de WIA, WAO, WAZ, ZW en Wajong, zie hiervoor beleidsartikel 3 en 4. Hierdoor wijkt dit bedrag af van het in beleidsartikel 11 opgenomen bedrag.

2

Met de Verzamelwet 2016 is het organisatiegerichte toezicht op het UWV en de SVB per 1 januari 2016 afgeschaft. In de Wet SUWI is opgenomen dat de Inspectie SZW voortaan toezicht houdt op de doeltreffendheid van de uitvoering van de Wet SUWI en niet meer op de rechtmatigheid en doelmatigheid. SZW stelt momenteel het toezicht- en reviewbeleid voor de komende jaren op. Het beleid wordt naar verwachting in de 1e helft van het jaar 2017 vastgesteld.

SZW heeft de ADR opdracht gegeven om over het jaar 2016, omdat het om een overgangsjaar gaat, een «light» review uit te voeren op de werkzaamheden van de auditdiensten van de SVB en het UWV. Op die manier wil SZW over 2016 aanvullende zekerheid krijgen op de rechtmatigheid van de begrotingsgefinancierde uitgaven door UWV en SVB boven op de controleverklaring die de accountants van UWV en SVB zelf geven bij de jaarrekening.

Tabel E1.3 RWT’s en ZBO’s vallend onder het Ministerie van VenJ

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie

Begrotings-artikel

Programma

(x € 1 mln)

Apparaat

(x € 1 mln)

Financiering begroting

(x € 1 mln)

Financiering premie

(x € 1 mln)

Financiering tarieven

(x € 1 mln)

Verwijzing website

Verwijzing toezichtvisie/-arrangement

Verklaring accountant

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

 

ja

COA is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland.

13

0,0

74,6

74,6

0,0

www.coa.nl

1

v

1

Het COA maakt deel uit van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV). In 2003 heeft de commissie Tabaksblat de Nederlandse corporate governance (het systeem van bestuur en toezicht) opgeleverd. Op basis hiervan heeft de HPV een code goed bestuur voor publieke dienstverleners opgesteld. Deze code is geschreven met het oog op het besef bij de aangesloten organisaties dat het goed is gewenst gedrag op het terrein van public governance te stimuleren.

Tabel E1.4 RWT’s en ZBO’s vallend onder het Ministerie van VWS

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie

Begrotings-artikel

Programma

(x € 1 mln)

Apparaat

(x € 1 mln)

Financiering begroting

(x € 1 mln)

Financiering premie

(x € 1 mln)

Financiering tarieven

(x € 1 mln)

Verwijzing website

Verwijzing toezichtvisie/arrangement

Verklaring accountant

ZonMw

 

ja

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

2

0,0

0,2

0,2

0,0

www.zonmw.nl

1

v

1

Vigerende wet- en regelgeving, onder andere Wet op de organisatie Zorgonderzoek Nederland.

Licence