Base description which applies to whole site

BIJLAGE E2. AFGEROND EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

Overzicht onderzoek artikel 1: Arbeidsmarkt
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Gezond en veilig werken

2012

 

Arbeidsmarkt

2013

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie vereenvoudigde arbeidstijdenwet

2012

 

Naleving van de Wet op de ondernemingsraden, stand van zaken 2011

2012

 

Evaluatie subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen

2013

 

Onderzoek versterken arbeidsveiligheid door compliance en participatie

2013

 

Scenariostudie bedrijfsgezondheidszorg

2013

 

Experiment van werk naar werk

2013

 

Flexibele contractvormen

2013

 

Evaluatie van ten uitvoerlegging 24 EU-Arborichtlijnen

2013

 

Definitieve evaluatie duurzame inzetbaarheid in het MKB

2016

 

Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

2016

 

Effecten van algemeen verbindend verklaring

2016

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

 
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Invloed herziene Europese richtlijn drukapparatuur op nationaal regime

20161

 

Nulmeting arbeidsgerelateerde zorg

20162

3. Overig onderzoek

 
 

Eindrapportage aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk

2012

 

Witte vlek op pensioengebied 2010(artikel 1 en 8)

2012

 

Zelfregulering van arbeidsomstandigheden

2012

 

De Arbobalans 2012

2012

 

Vasthouden van arbeidskrachten in de (technische) sector

2013

 

CAO-afspraken 2012

2013

 

Participatie en inzetbaarheid op bedrijfsniveau

2013

 

Aantallen geregistreerde en niet-geregistreerde burgers uit MOE-landen die in Nederland verblijven

2013

 

Verdringing op de arbeidsmarkt

2014

 

Praktijk en effecten van bovenwettelijke CAO-aanvullingen

2014

 

Markt voor Arbodienstverlening

2014

 

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen

2014

 

De Arbobalans 2014

2014

 

Verkenning arbeidsduuraanpassing

2015

 

RIE game (instrumentontwikkeling)

2015

 

Klinische arbeidsgeneeskunde – een verkenning

2015

 

De instroom van bedrijfsartsen

2015

 

Verkenning Kennisinfrastructuur Arbeid en Zorg

2015

 

Goed (genoeg) geleerd

2015

 

Toekomst onderkant arbeidsmarkt

2015

 

Preventie van beroepsziekten

2015

 

Haalbaarheid Persoonlijk Gezondheidsdossier

2015

 

Arbeidsomstandigheden van gedetacheerde medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening

2015

 

Mantelzorg, Arbeidsparticipatie en Gezondheid

2016

 

Duurzame inzetbaarheid van werknemers met een lage sociaal economische status

2016

 

Witte vlekken op pensioengebied 2013 (artikel 1 en 8)

2016

 

Langer doorwerken met arbeidsbeperking

2016

 

Evaluatie ESF-regeling Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven

2016

 

Kansen op uitstroom

2016

 

Evaluatie ontslaggronden WWZ

2016

 

Hoe vinden werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers elkaar?

2016

 

Onderzoek verantwoord opdrachtgeverschap gezond en veilig werken

2017

1

Het onderzoek is gedeeld met de betrokken branches en wordt in 2017 gepubliceerd op het Arboportaal.

2

Dit onderzoek stond gepland voor 2015 maar is in februari 2016 gepubliceerd.

Overzicht onderzoek artikel 2: Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Evaluatie Wet Participatieplaatsen

2012

 

Evaluatie Meerjarige Aanvullende Uitkering WWB

2012

 

Tijdelijke middelen schuldhulpverlening 2009–2011: besteding, effecten en duurzaamheid

2012

 

Evaluatie Wet participatiebudget

2013

 

Evaluatie Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders

2013

 

Uitkomsten en ervaringen experiment netto-effectiviteit re-integratie (artikel 2, 3 en 5)

2014

 

Langetermijneffecten van re-integratie (artikel 2, 3 en 5)

2014

 

Nulmeting monitor banenafspraak

2014

 

De uitgestoken hand: evaluatie van de samenwerking van UWV en gemeenten op het gebied van werk en inkomen 2012–2014 (artikel 2 en 11)

2015

 

Klantonderzoek monitor Participatiewet

2015

 

Onderzoek Participatiewet bij werkgevers

2015

 

Ervaringen gemeenten met Participatiewet

2015

 

Beschut werk

2015

 

Onderzoek uitvoering algemene bijstand door SVB

2015

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2015

 

Evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA’s

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 
 

Eindrapport bouwstenen Verdeelmodel participatiebudget

2012

 

Pilots werken naar vermogen: derde voortgangsrapportage pilot loondispensatie

2012

 

Monitor betalingsachterstand, meting 2011

2012

 

Kwaliteitsverbetering schuldhulpverlening, evaluatie project en motie Spekman en Martijn-Ortega

2012

 

Pilots werken naar Vermogen: vierde voortgangsrapportage pilot loondispensatie

2013

 

Monitor en evaluatie Pilots werken naar vermogen (artikel 2, 3, 4 en 5)

2013

 

Huishoudens in de rode cijfers 2012

2013

 

Evaluatie ESF 2014–2020 (artikel 2, 3, 4 en 5)

2013

 

Verkenning verdeelmodel Participatiewet

2014

 

Verkenning systematiek gebundeld re-integratiebudget

2014

 

Onderzoek verdeelmodel WWB 2015

2014

 

Monitor Betalingsachterstand 2014

2014

 

Huishoudens in de rode cijfers, vervolgmeting 2014

2014

 

Gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid

2014

 

De doorwerking van de financiële prikkel WWB binnen gemeenten

2014

 

Beschermingsbewind: kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten

2014

 

Quickscan 1 Evaluatie Sectorplannen

2014

 

Quickscan 2 Evaluatie Sectorplannen

2015

 

Quickscan 3 Evaluatie Sectorplannen

2015

 

Verbeterslag verdeelmodel I-deel

2015

 

Inleenverbanden in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

2015

 

Oorzaken voor onder bewindstelling bij doelgroepen waarvoor gemeenten de kosten bij bijzondere bijstand betalen

2015

 

Onderzoek kindpakketten

2015

 

Jongvolwassenen en schulden («Voor mijn gevoel had ik veel geld»)

2015

 

Huishoudens in de rode cijfers 2015

2015

 

Vroegsignalering problematische schulden door gemeenten

2015

 

Signalen en klachten over de toegankelijkheid van het sociale domein

2015

 

Het telt wat wel en niet meetelt; verkennend onderzoek naar het meetellen van verloonde uren bij inkoop van diensten in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

2016

 

Quickscan 4 Evaluatie Sectorplannen

2016

 

Inventarisatie verordeningen tegenprestatie

2016

 

Praktijkroute banenafspraak

2016

 

De weg naar extra banen

2016

Overzicht onderzoek artikel 3: Arbeidsongeschiktheid
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Arbeidsongeschiktheid

2014

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Duurzaam niet-duurzaam? Onderzoek naar niet-duurzaam volledig arbeidsongeschikt verklaarden

2013

 

Onderzoek ontwikkeling hybride financiering WGA

2013

 

Uitkomsten en ervaringen experiment netto-effectiviteit re-integratie (artikel 2, 3 en 5)

2014

 

Langetermijneffecten van re-integratie (artikel 2, 3 en 5)

2014

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2015

 

Evaluatie modernisering ZW, finale effectmeting (artikel 3 en 6)

2016

 

Verdiepingsonderzoek benutbare mogelijkheden WGA 80–100

2015

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 

Monitor arbeidsbeperkten en werk 2007–2010

2012

 

UWV-Monitor Arbeidsparticipatie 2012

2013

 

Monitor en evaluatie Pilots werken naar vermogen (artikel 2, 3, 4 en 5)

2013

 

Evaluatie ESF 2014–2020 (Artikel 2, 3, 4 en 5)

2013

 

UWV-Monitor Arbeidsparticipatie 2013

2014

 

UWV-Monitor Arbeidsparticipatie 2014

2015

 

Begrotingsakkoordonderzoeken loondoorbetaling (knelpunten werkgevers en verhogen verzekeringsgraad kleine werkgevers)

2015

 

UWV-monitor Arbeidsparticipatie 2015

2016

Overzicht onderzoek artikel 4: Jonggehandicapten
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie subsidieregeling scholing jonggehandicapten

2013

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2015

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 

Monitor en evaluatie Pilots werken naar vermogen (artikel 2, 3, 4 en 5)

2013

 

Evaluatie ESF 2014–2020 (Artikel 2, 3, 4 en 5)

2013

 

Onderzoek naar het begrip «arbeidsvermogen»

20171

1

Het voor 2016 toegezegde UWV-rapport over de uitvoerbaarheid van het nieuwe beoordelingscriterium «arbeidsvermogen» wordt in het tweede kwartaal van 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden, samen met een brief over een tussenevaluatie van de Participatiewet.

Overzicht onderzoek artikel 5: Werkloosheid
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Werkloosheid

2016

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie bijzondere wtv-regeling en deeltijd-WW

2012

 

Uitkomsten en ervaringen experiment netto-effectiviteit re-integratie (artikel 2, 3 en 5)

2014

 

Langetermijneffecten van re-integratie (artikel 2, 3 en 5)

2014

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2015

 

Regeling vrijwilligerswerk in de WW

20171

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 

Werkhervattingen na instroom in de WW

2013

 

Monitor en evaluatie Pilots werken naar vermogen (artikel 2, 3, 4 en 5)

2013

 

Evaluatie ESF 2014–2020 (artikel 2, 3, 4 en 5)

2013

 

Zichtbaar maar niet in beeld

2016

 

Onderzoekskader Evaluatie Actieplan Perspectief voor vijftigplussers

2016

 

Monitorrapportages WW en WGA

2016

1

Dit onderzoek stond gepland voor 2016 maar is in 2017 naar de Tweede Kamer verstuurd.

Overzicht onderzoek artikel 6: Ziekte en Zwangerschap
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen

2013

 

Evaluatie van adviestrajecten bij problematisch ziekteverzuim

2015

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2015

 

Evaluatie modernisering ZW, finale effectmeting (artikel 3 en 6)

2016

 

Theorie en praktijk re-integratie tweede spoor

20161

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 

Kanker & Werk: Problemen van werkgever en werknemer

2016

1

Bij begroting 2016 onder de titel «Vervolgonderzoek loondoorbetaling bij ziekte».

Overzicht onderzoek artikel 7: Kinderopvang
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Kinderopvang

2015

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en wetswijziging gastouderopvang

2012

 

Kwaliteitsonderzoek (monitor) peuterspeelzalen

2014

 

Effecten bezuinigingen kinderopvang «Krimp in de kinderopvang»

2014

 

Evaluatie kosten toezicht en handhaving kinderopvang 2014

2015

 

Rapportage Pilot Gemeentebrede dagarrangementen

2015

 

Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE)

2015

 

Monitor gemeentebrede dagarrangementen

20161

 

Evaluatie Commissie Gunning (inclusief evaluatie «continue screening»)

20162

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 

Wachtlijsten en wachttijden kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang – 7e meting

2012

 

Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland

2012

 

Monitor (cijfers) Kinderopvang

2012

 

Onderzoek continue screening in de kinderopvang

2013

 

Evaluatie BKR-rekentool

2013

 

Effectiviteit van de handhaving in de kinderopvang

2013

 

Peuterspeelzaalwerk NL: feiten en cijfers 2014

2014

 

Onderzoek verband schaalgrootte kindcentra en omstandigheden waarin opvang plaatsvindt

2014

 

Ervaren regeldruk en toezichtslast kinderopvang

2014

 

Kinderopvang in aandachtswijken

2014

 

Kinderopvang en sociaal medische indicatie een scenariostudie

2014

 

Het risicomodel in het toezicht op de kinderopvang anno 2014

2014

 

CPB analyse alternatieve vormgeving kinderopvangtoeslag (CPB)

2014

 

Aard en omvang van gelijkwaardige alternatieven in de Kinderopvang

2014

 

Aanbod en contracten in de kinderopvang

2014

 

Opvang van kinderen met een beperking

2015

 

Wachtlijst en capaciteitsonderzoek

20173

 

Nulmeting aanwezigheid oudercommissies en alternatieve vormen van ouderparticipatie

2016

 

Kwaliteitsonderzoek (monitor) Kinderopvang (KDV, BSO, PSZ, GO) (jaarlijkse monitor 2017–2023)

20174

 

Het gebruik van kinderopvang door ouders met lagere inkomens

2016

 

Kwaliteit ouderparticipatiecreches (OPC’s)

2016

 

Ouderbetrokkenheid bij de overdracht

2016

 

Condities voor kwaliteit kindvriendelijke overgang

2016

1

Dit onderzoek stond gepland voor 2015 maar is in februari 2016 naar de Tweede Kamer verstuurd.

2

Bij begroting 2016 onder de titel «Evaluatie continue screening».

3

Dit onderzoek stond gepland voor 2016 maar is in maart 2017 gepubliceerd.

4

Het betreft een zeer complexe, Europese aanbesteding. Deze complexiteit heeft ertoe geleid dat meer tijd nodig was om de opdracht goed en conform alle aanbestedingsregels in de markt te kunnen zetten.

Overzicht onderzoek artikel 8: Oudedagsvoorziening
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Oudedagsvoorziening

2013

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie regeling Pensioenknip

2013

 

Onderzoek optimalisering overgang van opbouw- naar uitkeringsfase en de inrichting daarvan in premie- en kapitaalovereenkomsten

2014

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2015

 

Onderzoek vrijwillige voortzetting pensioenfonds voor zelfstandigen

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Voor- en nadelen doorsneepremie

2013

 

Pensioenopbouw van zzp-ers

2013

 

Herverdelingseffecten van verschillende projectierentes in verbeterde premieregelingen

2016

3. Overig onderzoek

 

Witte vlek op pensioengebied 2010 (artikel 1 en 8)

2012

 

Effecten kostendelersnorm AOW op mantelzorg

2015

 

Monitor twee-woningenregel

2016

 

Witte vlekken op pensioengebied 2013 (artikel 1 en 8)

2016

 

Impact van een overstap van een uniform naar life-cycle beleggingsbeleid in de opbouwfase

2016

 

Onderzoek SVB gebruik en niet-gebruik OBR

2016

Overzicht onderzoek artikel 9: Nabestaanden
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Nabestaanden

2013

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Eindrapport Verzekering overlijdensrisico

2014

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2015

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 

Niet van toepassing

 
Overzicht onderzoek artikel 10: Tegemoetkoming ouders
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Tegemoetkoming ouders

2013

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie TOG

2013

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2015

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Verkennend onderzoek TOG beoordelingskader

2014

3. Overig onderzoek

 

Monitor alleenstaande ouders

2016

Overzicht onderzoek artikel 11: Uitvoering
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Uitvoeringskosten

2015

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie Suwi-wet

2015

 

De uitgestoken hand: evaluatie van de samenwerking van UWV en gemeenten op het gebied van werk en inkomen 2012–2014 (artikel 2 en 11)

2015

 

Zijn de vooringevulde gegevens juist?: evaluatie van de Wet eenmalige gegevensuitvraag over de periode 2010–2014

2015

 

Evaluatie toegevoegde waarde leerwerkloketten

20151

 

SUWI dienstverlening en governance SVB

2016

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 

Rekenkamerrapport UWV, balanceren tussen ambities en middelen

2016

1

Dit onderzoek stond gepland voor 2015 maar is in mei 2016 naar de Tweede Kamer verstuurd.

Overzicht onderzoek artikel 13: Integratie en maatschappelijke samenhang
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Integratie en maatschappelijke samenhang

20171

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Rapport effecten inburgering participatie

2013

 

Evaluatie wijzigingen per 1-4-2011 Wet inburgering Buitenland

2014

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

 
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 

Meldingen van discriminatie in Nederland

2012

 

Ervaringsonderzoek discriminatie

2013

 

Onderzoek toets gesproken Nederlands

2013

 

Monitor inclusie

2013

 

Monitor Inburgeringsexamen Buitenland

2013

 

Participatie van migranten op de arbeidsmarkt

2014

 

Onderzoek omvang huwelijksdwang

2014

 

Leefsituatie en migratieredenen van huwelijksmigranten

2014

 

Jaarrapport Integratie 2013

2014

 

Kwalitatieve aanvulling verdiepende studie 2014; achtergronden opvatting IS-steun onder Turkse jongeren

2015

 

Survey Integratie Migranten 2015

2015

 

Monitor inclusie (Roma)

2015

 

Monitoring en evaluatie pilots participatieverklaring

2015

 

Goede voorbeelden van culturele diversiteit

2015

 

Internationale juridische verkenning van participatieverklaringen en integratiecontracten

2015

 

Waarom en hoe leren mensen de Nederlandse taal?

2015

 

Antisemitisme onder jongeren in Nederland; Oorzaken en triggerfactoren

2015

 

Gewoon getrouwd. Onderzoek naar kindhuwelijken en religieuze huwelijken in Nederland

20162

 

Hoofdonderzoek maatschappelijke aansluiting kinderen EU-migranten

20173

 

Verdiepende studie 2015, de effecten van het integratiebeleid in Nederland

2016

 

Jaarrapport Integratie 2016

2016

 

Monitor anoniem solliciteren en netwerkbijeenkomsten

2016

 

De diverse samenleving door de ogen van burgers

2016

 

Verdiepend onderzoek inburgeraars (cohort 2013)

2016

 

Onderzoek asielzoekers statushouders vrijwilligerswerk

2016

 

Inburgering: eerste resultaten van de Wet Inburgering 2013

2017

1

Deze doorlichting stond gepland voor eind 2016 maar is in januari 2017 naar de Tweede Kamer verstuurd.

2

In begroting 2016 stond stond dit onderzoek, genaamd «informele (kind)huwelijken, gepland voor 2015 maar het is in februari 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd.

3

Dit onderzoek stond gepland voor 2016 maar is op 13 februari 2017 gepubliceerd door het SCP onder de titel «Van oost naar west (Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland: ouders over de leefsituatie van hun kinderen)».

Licence