Base description which applies to whole site
+

7. SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2017 van het gemeentefonds (B) (x € 1.000)

Activa

 

Passiva

   

31-12-2017

31-12-2016

     

31-12-2017

31-12-2016

                 
 

Intra-comptabele posten

             

1)

Uitgaven t.l.v. de begroting 2016

0

28.124.902

 

2)

Ontvangsten t.g.v. de begroting 2016

0

28.124.902

 

Uitgaven t.l.v. de begroting 2017

27.906.247

0

   

Ontvangsten t.g.v. de begroting 2017

27.906.247

0

                 
 

Subtotaal intra-comptabel

27.906.247

28.124.902

   

Subtotaal intra-comptabel

27.906.247

28.124.902

                 
 

Extra-comptabele posten

             

12)

Voorschotten

59.826.686

59.781.373

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

59.826.686

59.781.373

                 

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

50.859

87.450

 

14)

Andere verplichtingen

50.859

87.450

                 
 

Subtotaal extra-comptabel

59.877.545

59.868.823

   

Subtotaal extra-comptabel

59.877.545

59.868.823

                 
 

Overall Totaal

87.783.792

87.993.725

   

Overall Totaal

87.783.792

87.993.725

Toelichting behorende bij de saldibalans per 31 december 2017 van het gemeentefonds

Hierna worden de saldibalansposten toegelicht. De nummering van de toelichting komt overeen met die van de saldibalansposten.

Ad 1. Uitgaven ten laste van de begroting

Ad 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten voor 2017 zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2017 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 12. Voorschotten

Hieronder zijn de betaalde voorschotten opgenomen voor nog niet definitief vastgestelde uitkeringen aan gemeenten, evenals het voorschot op de bijdrage in de kosten van de Waarderingskamer. De gemeenten ontvangen, als gevolg van de wet, voorschotten tot het bedrag waar ze vermoedelijk recht op hebben. Uitkeringen aan de gemeenten worden na afloop van het uitkeringsjaar via beschikkingen definitief vastgesteld. Het totaalbedrag van de betaalde voorschotten bestaat bijna volledig uit voorschotten aan gemeenten op de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen. Het bedrag is in bijlage 1 bij de saldibalans gespecificeerd.

Ad 14. Andere verplichtingen

Onder deze post zijn de openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de integratie- en decentralisatie-uitkeringen, en openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van onderzoek en bijdragen organisaties opgenomen. Het bedrag is in bijlage 2 bij de saldibalans gespecificeerd.

Licence