Base description which applies to whole site
+

Bijlage 1 bij Saldibalans 31 december 2017

Specificatie voorschotten (x € 1.000)
 

31-12-2017

 

31-12-2016

 

Art. 1.1. Onderzoek en bijdragen organisaties1

       

2015

0

 

50

 

2016

0

 

2.340

 

2017

2.441

 

0

 
   

2.441

 

2.390

         

Art. 1.2.1. Algemene uitkering gemeentefonds2

       

2015

0

 

14.751.728

 

2016

15.643.735

 

15.631.815

 

2017

15.540.146

 

0

 
   

31.183.881

 

30.383.543

         

Art. 1.2.2. / 1.2.3. Integratie-uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen3

       

2013

0

 

2.244.857

 

2014

2.395.969

 

2.395.969

 

2015

1.643.784

 

12.423.930

 

2016

12.344.184

 

12.330.684

 

2017

12.256.427

 

0

 
   

28.640.364

 

29.395.440

         
         

TOTAAL

 

59.826.686

 

59.781.373

1

Betreft de Kosten Waarderingskamer en enkele posten van Kosten Financiële-verhoudingswet. Omdat voor Budget A+O-fonds, Bijdrage aan VNG en Bijdrage gemeenten inzake KING de beschikkingen reeds zijn opgemaakt, zijn de voorschotten daar gelijk aan € 0.

2

Dit onderdeel van de tabel vergelijkt de voorschotten per 31 december 2017 waarvoor per uitkeringsjaar de beschikking nog niet definitief is opgemaakt (en de daarbij behorende omvang van de voorlopige beschikking) met de voorschotten waarvoor geldt dat de definitieve beschikking voor het betreffende uitkeringsjaar per 31 december 2016 nog niet was opgemaakt.

3

De voorschotten voor de integratie- en decentralisatie-uitkeringen op de saldibalans van het gemeentefonds hebben veelal een bijzonder karakter. Bij een beperkt aantal uitkeringen staat de hoogte van de uitkering niet vooraf vast of dient over de betaling nog een afrekening plaats te vinden. Bij een groot deel van deze uitkeringen wordt echter vooraf door het beleidsdepartement precies bepaald welke bedragen aan welke begunstigden worden uitbetaald. De begunstigden hoeven ook geen verantwoording af te leggen over de (wijze van) besteding van de uitkering. Het gemeentefonds is hierbij slechts een loket waarlangs de verstrekkingen lopen. Desondanks worden alle betalingen uit hoofde van deze uitkeringen op de saldibalans van het gemeentefonds als voorschot verantwoord, tot het moment waarop de verdeling over medeoverheden definitief wordt vastgesteld door middel van een AMVB.

Mutatieoverzicht voorschotten gemeentefonds (x € 1.000)

voorschotten per 01-01-2017

59.781.373

ontstaan in 2017

27.824.434

afgerekend in 2017

27.779.121

voorschotten per 31-12-2017

59.826.686

Licence