Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 15 OV-keten

In het voorjaar van 2014 is het tweede deel van de Lange Termijn Spooragenda naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2013–2014, 29 984, nr. 474). De kern van de ambitie zoals in de LTSA opgenomen is een optimale reis van deur tot deur binnen de Openbaar Vervoer en Spoorketen. De huidige begrotingsindeling sluit hier niet op aan, omdat er sprake is van een apart artikel voor Openbaar Vervoer en een apart artikel voor Spoor. Daarom heeft IenM bij Eerste suppletoire 2016 aangekondigd om bij Begroting 2017 de artikelen samen te voegen tot één nieuw artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor. Hiertoe wordt de naam en algemene doelstelling van artikel 16 aangepast van «Spoor» naar «Openbaar Vervoer en Spoor». Artikel 15 OV-keten wordt geschrapt en zal opgaan in het nieuwe artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor. Met dit integrale artikel wordt beoogd de samenhang tussen de artikelen te benadrukken. De samenvoeging is gemeld aan de Tweede Kamer middels een brief (Kamerstukken II 2015–2016, 34 300, nr. 73).

Hieronder is de budgettaire tabel van artikel 15 OV-keten opgenomen. Door de samenvoeging van de beleidsartikelen 15 en 16 heeft deze alleen nog betrekking op de jaren 2016 en daarvoor. Voor de jaren 2017 en verder wordt verwezen naar artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid 15 OV-keten (x € 1.000)
           

Realisatie

Begroting

Verschil

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid artikel (x € 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

2017

2017

Verplichtingen

3.018

15.322

4.712

5.566

0

   

Uitgaven

8.200

15.528

5.673

4.745

0

0

0

15.01

OV-keten

8.200

15.528

5.673

4.745

0

0

0

15.01.01

Opdrachten

5.406

13.778

3.838

3.165

0

0

0

15.01.02

Subsidies

1.799

736

1.036

782

0

0

0

15.01.03

Bijdrage aan agentschappen

995

1.014

799

798

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

995

1.014

799

798

0

0

0

 

Ontvangsten

10

123

0

6.207

0

0

0

Licence