Base description which applies to whole site

3. INFRASTRUCTUURFONDSVERSLAG 2018

In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2018 zijn opengesteld en bij welke projecten de uitvoering in 2018 is gestart.

Beheer, onderhoud en vervanging

In 2018 heeft het Ministerie van IenW onder meer de volgende activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en vervanging uitgevoerd:

Beheer, onderhoud en vervanging

Mijlpaal

Project

Hoofdwegen

• Verkeersmanagement waaronder inzet weginspecteurs bij incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van betrouwbare reis en route-informatie. Deze informatie tijdig aan de NDW te leveren, het realiseren van benuttingsmaatregelen en connecting mobility.

• Beheer en onderhoud waaronder verhardingsonderhoud, onderhoud aan kunstwerken en onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen.

• Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder het programma Stalen Bruggen.

Hoofdvaarwegen

• Verkeersmanagement waaronder activiteiten in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering.

• Beheer en onderhoud maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven en maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen blijvend te laten functioneren.

• Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties en afronding «NoMo AOV» achterstallig onderhoud vaarwegen programma.

Spoorwegen

• Verkeersleiding en capaciteitsmanagement.

 

• Regulier beheer en onderhoud, waaronder het inspecteren en schouwen van de infrastructuur, functieherstel bij verstoringen, het saneren van geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations.

 

• Groot onderhoud, waaronder het slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden van de sporen.

 

• Het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers en wissels en de vervanging van andere systemen, zoals energie, transfer en treinbeveiliging en treinbeheersing.

Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Overzicht 2019.

Aanleg

Hieronder volgen de mijlpalen die het Ministerie van IenW in 2018 heeft behaald binnen de verschillende netwerken.

Hoofdwegennet

Mijlpaal

Project

Openstelling

N18 Varsseveld–Enschede

N35 Zwolle Wijthem

A27/A1 Utrecht Noord–knooppunt Eemnes–Bunschoten

 

A4 Vlietland–N14 (de verbreding van het projectdeel A4)

Openstelling

N23 Alkmaar–Enkhuizen

Start realisatie

A4 Vlietland–N14 (onderdeel van de realisatie Rijnlandroute)

 

A1 Apeldoorn Azelo

 

A15 Papendrecht Sliedrecht

 

A16 Rotterdam

Hoofdvaarwegennet

Mijlpaal

Project

Openstelling

Sluis Limmel (naar de exploitatiefase)

Toekomstvisie Waal (deelproject haven Haaften en haven Tuindorp)

Start realisatie

Nieuwe Sluis Terneuzen

Spoorwegen en OV

Mijlpaal

Project

Openstelling

Programma Toegankelijkheid: Diverse deelprojecten

Fietsparkeren: Diverse deelprojecten

Programma kleine functiewijzigingen: Diverse deelprojecten

Randstadspoor Utrecht: deel Vleuten-Utrecht Centraal

Kleine Stations: Lansingerland-Zoetermeer

Behandelen en opstellen: Diverse deelprojecten

Faciliteiten aanlanding Eurostar

Maatregelen Spoorgoederen (NaNov): onderdoorgang bij Deventer

 

Sporen en perrontunnel in Assen.

 

Meerjarenprogramma Ontsnippering: Kleine faunavoorzieningen

Start realisatie

Programma Toegankelijkheid: Diverse deelprojecten

Fietsparkeren: Diverse deelprojecten

Programma kleine functiewijzigingen: Diverse deelprojecten

PHS Rijkswijk-Rotterdam

Programma Overwegen: Diverse deelprojecten

Behandelen en opstellen: Diverse deelprojecten

Maatregelen Spoorgoederen (NaNov): maatregelenpakket overwegen Rheden

Voor een nadere toelichting over de stand van zaken voor het lopende programma wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Overzicht 2019.

Licence