Base description which applies to whole site

7. SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2018 van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) (Bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2018

31-12-2017

 

Passiva

31-12-2018

31-12-2017

 

Intra-comptabele posten

             

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

124.482

113.074

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

6.398

6.317

                 

3)

Liquide middelen

490

595

         
                 

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

0

 

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

116.385

105.635

                 

5a)

Rekening-courant RHB begrotingsreserves

0

0

 

5)

Begrotingsreserves

0

0

                 

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

368

871

 

7)

Schulden buiten Begrotingsverband

2.557

2.588

                 

8)

Kas-transverschillen

0

0

         
                 
 

Subtotaal intra-comptabel

125.340

114.540

   

Subtotaal intra-comptabel

125.340

114.540

 

Extra-comptabele posten

             

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

                 

10)

Vorderingen

638

137

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

638

137

                 

11a)

Tegenrekening schulden

0

0

 

11)

Schulden

0

0

                 

12)

Voorschotten

1.350

1.404

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

1.350

1.404

                 

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

0

 

13)

Garantieverplichtingen

0

0

                 

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

8.749

4.786

 

14)

Andere verplichtingen

8.749

4.786

                 

15)

Deelnemingen

0

0

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

                 
 

Subtotaal extra-comptabel

10.737

6.327

   

Subtotaal extra-comptabel

10.737

6.327

                 
 

Overall Totaal

136.077

120.867

   

Overall Totaal

136.077

120.867

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS per 31 december 2018 (IIB)

Waardesprong 01-01-2018

Er heeft een waardesprong plaatsgevonden op 01-01-2018 door de invlechting van de Kiesraad vanuit Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) naar de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB). De waardesprong betreft een bedrag van € 418 (x 1.000) op balanspost 14 Andere verplichtingen en is verwerkt in deze saldibalans.

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2018 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

 

(Bedragen in €)

Raad van State

6.891

Algemene Rekenkamer

1.492

Nationale ombudsman

435

Kanselarij der Nederlandse Orden

567

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

260.568

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

46.139

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

173.887

Totaal

489.979

Ad 4a. Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

Op de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen zijn de bedragen conform rekening-courant afschriften en het saldobiljet. De volgende rekening-courantverhouding is opgenomen in de balans:

 

(Bedragen in €)

a) Rekening-courant Financiën/Rijkshoofdboekhouding (RHB)

116.384.970

Totaal

116.384.970

Ad 6. Vorderingen buiten begrotingsverband

Het bedrag aan vorderingen buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

   

(Bedragen in €)

a)

Vorderingen kasbeheerders:

 
 

Raad van State

111.728

 

Algemene Rekenkamer

28.092

 

Nationale ombudsman

26.974

 

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

28.305

 

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

66.952

 

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

84.235

b)

Overige intra-comptabele vorderingen

21.041

Totaal

367.327

Ad a) Vorderingen kasbeheerders

De vorderingen van de Raad van State hebben voornamelijk betrekking op detacheringen (€ 49.938) en nog af te wikkelen vergoedingen SchadebewaringsZaken (€ 47.535).

De vorderingen van de Algemene Rekenkamer hebben grotendeels betrekking op vorderingen op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de aangiften loonbelasting (€ 12.382), alsmede vorderingen in het kader van de levensloopregeling (€ 8.004).

De vorderingen van de Nationale ombudsman betreffen levensloop van personeel.

De vorderingen van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba betreffen voornamelijk verstrekte voorschotten aan eigen personeel.

De vorderingen van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao bestaat uit een tussenrekening bankafschrijvingen (€ 56.096) en diverse debiteuren (€ 10.856).

De vorderingen van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten betreffen voornamelijk paspoortgelden en paspoortleges (€ 79.495).

Ad b) Overige intra-comptabele vorderingen

De overige posten bestaan voornamelijk uit vorderingen op eigen personeel (€ 20.329).

Ad 7. Schulden buiten begrotingsverband

Het bedrag aan schulden buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

   

(Bedragen in €)

a)

Schulden kasbeheerders:

 
 

Raad van State

232.009

 

Algemene Rekenkamer

4.019

 

Nationale ombudsman

26.202

 

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

50.720

 

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

284.567

 

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

65.113

b)

Overige intra-comptabele schulden

1.893.793

Totaal

2.556.423

Ad a) Schulden kasbeheerders

De schuld van de Raad van State bestaat voornamelijk de permanente bevoorschotting van griffierechten (€ 181.958) en een aantal posten in onderzoek (€ 49.304).

De schuld van de Algemene Rekenkamer betreft voornamelijk een nog af te wikkelen post betreffende een overplaatsing.

De vorderingen van de Nationale ombudsman betreffen levensloop van personeel.

De schuld van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba bestaat grotendeels uit te betalen paspoortgelden, nooddocumenten en naturalisatiegelden (€ 38.148). Het overige bedrag bestaat uit stortingen van restant gelden Stichtingen.

De schuld van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao bestaat uit diverse crediteuren.

De schuld van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten bestaat uit af te dragen naturalisatiegelden en paspoortgelden.

Ad b) Overige intra-comptabele schulden

De overige posten bestaan onder andere uit nog af te dragen loonheffing en sociale premies (€ 1.365.626) en een schuld aan Binnenlandse Zaken (VII) (€ 508.702).

Ad 10. Vorderingen

Ad 10a. Tegenrekening vorderingen

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

 

(Bedragen in €)

Vorderingen kasbeheerders:

 

Algemene Rekenkamer

605.687

Nationale ombudsman

22.437

Overige vorderingen

8.937

Totaal

637.061

Het saldo van de Algemene Rekenkamer bestaat uit door te berekenen loonkosten in verband met detacheringen.

De vorderingen van de Nationale ombudsman bestaan uit vergoedingen aan decentrale overheden.

De overige vorderingen betreffen vergoedingen Kiesraad.

Ad 12. Voorschotten

Ad 12a. Tegenrekening voorschotten

Het saldo van de openstaande voorschotten per 31 december 2018 is als volgt opgebouwd:

 

(Bedragen in €)

Voorschotten kasbeheerders:

 

Raad van State

155.051

Algemene Rekenkamer

204.338

Nationale ombudsman

767.713

Kanselarij der Nederlandse Orden

215.906

Overige voorschotten

6.063

Totaal

1.349.071

De voorschotten van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman en de Kanselarij der Nederlandse Orden bestaan voornamelijk uit aan APG Service Partners (voorheen Loyalis) verstrekte voorschotten vanaf 2016. Deze worden afgerekend na ontvangst van een goedkeurende accountantsverklaring.

De overige voorschotten betreffen reiskosten personeel.

Het saldo van de in 2018 afgerekende voorschotten is als volgt opgebouwd:

 

(Bedragen in €)

Afgerekende voorschotten kasbeheerders:

 

Raad van State

155.336

Algemene Rekenkamer

28.361

Nationale ombudsman

585.355

Kanselarij der Nederlandse Orden

44.470

Totaal

813.522

Ad 14. Andere verplichtingen

Ad 14a. Tegenrekening andere verplichtingen

De stand van de openstaande verplichtingen is als volgt opgebouwd:

 

(Bedragen in €)

 

Verplichtingen per 01-01-2018

4.788.931

 

Correctie beginstand Algemene Rekenkamer

180.343

 

Waardesprong Kiesraad per 01-01-2018

417.800

+/+

Gecorrigeerde stand per 01-01-2018

5.387.074

 
     

Aangegane verplichtingen

127.842.549

+/+

 

133.229.623

 

Tot betaling gekomen in 2018

124.481.592

 

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerder begrotingsjaren

0

–/–

Openstaande verplichtingen

8.748.031

 
Licence