Base description which applies to whole site

8. WNT-VERANTWOORDING2018

Op www.topinkomens.nl (http://www.topinkomens.nl) vindt u het geldend normenkader voor 2018: de Wet normering topinkomens (WNT), het Uitvoeringsbesluit WNT, de Uitvoeringsregeling WNT, Beleidsregels WNT, QenA's en een overzicht van de geldende bezoldigingsmaxima. Tevens is er een verantwoordingsmodel opgenomen, waarin gedetailleerd is uitgewerkt op welke wijze de WNT-verantwoording kan worden opgesteld en ingevuld.

De geldende wet- en regelgeving is leidend.

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking echter vallen buiten de reikwijdte van de wet.

Voor de Hoge Colleges van Staat heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2018 € 189.000.

Nieuw in 2018 is het vervallen van het begrip gewezen topfunctionaris en de inwerkingtreding van de anticumulatiebepaling, die bepaalt dat indien een topfunctionaris met verschillende WNT-instellingen een dienstbetrekking aangaat als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, de som van de bezoldigingen niet meer mag bedragen dan het algemeen bezoldigingsmaximum (€ 189.000).

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband

(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Omvang dienstverband in fte

(+ tussen haakjes omvang in 2017)

Op externe inhuurbasis (nee; ≤ 12 kalendermnd; > 12 kalendermnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast)

(+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

(+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Totale bezoldiging in 2018

(+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering (indien overschrijding)

Algemene Rekenkamer

Dhr. C. van der Werf

Secretaris

   

1 (1)

nee

137.185 (27.782)

18.383 (4.223)

155.568 (32.005)

189.000

 
                       

Kanselarij der Nederlandse Orden

Mevr. M.A.K. van Grieken

Directeur

   

0,94 (0,94)

nee

108.479 (116.045)

17.190 (15.999)

125.669 (132.044)

178.500

 
                       

Kiesraad

Dhr. M. Bakker

Secretaris-directeur

   

1 (1)

nee

113.953 (110.347)

17.893 (16.611)

131.846 (126.958)

189.000

 

Kiesraad

Dhr. J.G.C. Wiebenga

Voorzitter

   

0,3 (0,3)

nee

24.731 (34.362)

 

24.731 (34.362)

56.700

 

Kiesraad

Dhr. R.B. Andeweg

Lid

   

0,05 (0,05)

nee

4.397 (5.084)

 

4.397 (5.084)

9.450

 

Kiesraad

Mevr. G.M.M. Blokdijk

Lid

 

1-10-2018

0,06 (0,05)

nee

5.929 (4.428)

 

5.929 (4.428)

8.482

 

Kiesraad

Mevr. J.E. van den Brink

Lid

   

0,05 (0,03)

nee

4.161 (3.454)

 

4.161 (3.454)

9.450

 

Kiesraad

Dhr. P. Castenmiller

Lid

   

0,05 (0,05)

nee

4.397 (4.397)

 

4.397 (4.397)

9.450

 

Kiesraad

Dhr. R. Nehmelman

Lid

 

1-10-2018

0,06 (0,05)

nee

4.907 (4.632)

 

4.907 (4.632)

8.482

 

Kiesraad

Dhr. R.J. Prins

Lid

1-10-2018

 

0,05

nee

1.099

 

1.099

2.382

 

Kiesraad

Mevr. H.E. Reukema-Gevers

Lid

1-10-2018

 

0,05

nee

1.132

 

1.132

2.382

 

Kiesraad

Dhr. W.M.B. Stoker

Lid

 

1-10-2018

0,06 (0,05)

nee

4.152 (5.200)

 

4.152 (5.200)

8.482

 
                       

Nationale ombudsman

Mevr. H. van Essen

Directeur

8-11-2018

 

1

nee

15.279

2.637

17.916

27.962

 

Nationale ombudsman

Dhr. P. Tunnisen1

Directeur

 

8-11-2018

0,78 (0,72)

nee

84.422 (86.736)

12.061 (12.201)

96.483 (98.937)

125.252

 

Raad van State

Dhr. R.K. Visser

Secretaris

   

1 (1)

nee

163.111 (160.786)

19.241 (17.892)

182.352 (178.678)

189.000

 
1

de heer Tunnisen is niet uit dienst, maar niet meer als topfunctionaris werkzaam per 8-11-2018.

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Er zijn geen functies als leidinggevend topfunctionaris bij andere instellingen(en) die op grond van de WNT gemeld en openbaar gemaakt moeten worden.

Licence