Base description which applies to whole site

Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

A Algemene doelstelling

De missie van het kabinet is het optimaal ondersteunen van de Gouverneur in de uitoefening van zijn taken. Gezien deze ondersteunende rol zijn de taken van het kabinet een afgeleide van de wettelijke taken en bevoegdheden van de Gouverneur. De belangrijkste taken en bevoegdheden zijn opgenomen in het Statuut voor het Koninkrijk, de Staatsregeling van Aruba en het Reglement van de Gouverneur. Verder is de regelgeving voor naturalisatie, paspoorten en visa van belang (de rijkswet op het Nederlanderschap, de Paspoortwet, de Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba en de visuminstructies van de Minister van Buitenlandse zaken en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie). De taken en inrichting van het kabinet zijn vastgelegd in een instellings- en beheersbesluit, alsmede een organisatie en formatieplan.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie8.

De bestuurlijke rol van de Gouverneur zowel binnen Aruba als landsorgaan, als in relatie tot het Koninkrijk als Koninkrijksorgaan brengt met zich mee dat op het hele werkveld van deze overheden contacten worden onderhouden, ook door het kabinet ten behoeve van de Gouverneur met de Staten van Aruba, met Ministers, andere bestuurders en instituties in het Koninkrijk, Aruba en Nederland. De relaties met de Gouverneurs van Sint-Maarten en van Curaçao zijn geïnstitutionaliseerd en worden onderhouden.

Met name bij de uitvoering van rijkswetgeving werkt het kabinet samen met verschillende Ministeries, agentschappen en diensten. Dit zijn in het bijzonder de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnen het land Aruba heeft het kabinet intensief contact met de Staten, de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat en met overige landsdiensten. De Gouverneur van Aruba heeft de procedure van de aanvraag en uitgifte van nationale paspoorten aan ingezetenen van Aruba deels gemandateerd aan de Dienst Bevolking en Burgerzaken (Censo).

C Beleidsconclusies

Er zijn in 2018 geen beleidswijzigingen geweest.

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

   

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

Art.nr.

Verplichtingen:

1.742

2.000

1.978

2.006

1.876

1.814

62

                 
 

Uitgaven:

1.759

2.000

1.978

2.006

1.876

1.814

62

                 

6.1

Apparaat van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1.759

2.000

1.978

2.006

1.876

1.814

62

                 
 

Ontvangsten:

78

66

97

100

89

60

29

E Toelichting op de financiële instrumenten

Uitgaven

Specificatie apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)

Apparaat

2018

Personeel

1.200

Eigen personeel

954

Externe inhuur

85

Overig personeel

161

   

Materieel

690

Overig materieel

690

Totaal apparaat1

1.891

1

Afwijking ten opzichte van de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» betreft koersverschillen

6.1 Apparaat van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Onder Eigen personeelskosten zijn opgenomen de loonkosten. Onder Overig personeel zijn de opleidingskosten en de kosten voor postactieven opgenomen. Eind 2018 had nog geen volledige doorbelasting aan het Kabinet plaatsgevonden van een deel van de salariskosten en de toelagen op grond van het Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VUBZK), van de uitgezonden medewerkers die werkzaam waren of zijn op het Kabinet. De doorbelasting van o.a. de loonkosten over de periode sep 2017 tot maart 2018 van de voormalige directeur alsmede o.a. de loonkosten over de periode jan t/m juli/aug 2018 van twee andere in het derde kwartaal vertrokken uitgezonden medewerkers zijn achtergebleven. De personeelskosten en daarmee de totale uitputting zou anders hoger zijn geweest. Daartegenover staat dat in 2018 wel al een deel van de verplaatsingskosten van de twee, in 2018 nieuw aangetreden uitgezonden medewerkers, is doorbelast.

In 2018 heeft het Kabinet onvoorziene uitgaven ten behoeve van externe inhuur moeten doen i.v.m. langdurige arbeidsongeschiktheid.

In 2018 heeft een deel van de medewerkers van het Kabinet een EHBO en een BHV-cursus met goed gevolg afgerond en zijn kosten gemaakt voor teambuilding activiteiten.

De verrekening van onderwijskosten m.b.t. de in 2018 vertrokken directeur heeft niet plaats kunnen vinden.

In 2018 bestond het voornemen om groot onderhoud c.q. verbouwing/aanpassing van het Kabinetsgebouw te realiseren. Ook zou de sinds 2017 voorziene inrichting van de bovenverdieping van de Cas Ceremonial van de Gouverneur (voormalige Gouverneurswoning) gerealiseerd worden. Zoals aangekondigd bij de tweede suppletoire begroting was het Kabinet voornemens om deze plannen in 2018 ten uitvoer te brengen, maar door verschillende omstandigheden (zoals wisseling van de directie, het ontbreken van een Hoofd Bedrijfsvoering en de verhuizing van de Gouverneur naar zijn eigen woning) zal uitvoering van deze plannen noodzakelijkerwijs pas op een later tijdstip plaatsvinden. In 2018 zijn extra kosten gemaakt voor de verhuizing van de Gouverneur en voor de beveiliging van de eigen woning van de Gouverneur, overeenkomstig het advies van de veiligheidsdienst.

In 2018 zijn belangrijke stappen genomen i.v.m. het nieuwe kassasysteem voor de consulaire afdeling, maar zijn de daarmee samenhangende uitgaven nog niet gerealiseerd.

Er is eind 2018 geïnvesteerd in de verbetering en het upgraden van het bestaande beveiligings- en camerasysteem van het Kabinet.

De restantgelden van de twee Stichtingen die voor goede doelen bestemd zijn, zijn in 2018 nog niet uitgegeven.

Ontvangsten

In 2018 is sprake geweest van een sterke toename van het aantal door de Gouverneur vastgestelde landsbesluiten, landsbesluit houdende algemene maatregelen en landsverordeningen. Dit houdt waarschijnlijk verband met het feit dat 2017 een verkiezingsjaar was en in november 2017 een nieuwe regering is aangetreden. De aantallen ingekomen naturalisatieverzoeken en aangevraagde reisdocumenten en visa zijn licht gedaald. De daling van het aantal optieverzoeken is significanter. In 2018 was er een grote stijging van het aantal binnengekomen voorstellen voor een Koninklijke onderscheiding. Dit houdt zowel verband met extra inspanning van de Arubaanse Decoratiecommissie, die de voorstellen voorbereidt, en de voorlichting die de commissie heeft gekregen van de Kanselarij der Nederlandse Orden tijdens hun bezoek aan Aruba in 2018.

Prestaties en productgegevens (in aantallen)

Prestaties en productgegevens

2017

2018

Landsbesluiten

1.987

3.263

Landsverordeningen en Landsbesluiten h.a.m.

45

51

Doorgeleiden rijkswetten en verdragen

32

37

Naturalisatieverzoeken

396

381

Naturalisatieceremonies

4

4

Optieverzoeken

281

245

Ingediende bezwaarschriften afwijzing optieverzoeken

13

2

Aangevraagde reisdocumenten

433

415

Aangevraagde visa Schengengebied

121

116

Gratieverzoeken

4

6

Uitleveringen

0

0

Verlenen toestemming voor overvliegen, landen, havenbezoeken etc.

21

23

Adviseren en doorgeleiden voorstellen Koninklijke onderscheidingen

11

51

8

Comptabiliteitswet 2001, artikel 19.

Licence