Base description which applies to whole site

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

A Algemene doelstelling

De Kanselarij der Nederlandse Orden (KNO) is bij Koninklijk Besluit (KB) van 3 juni 1844 ingesteld. De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

  • het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde huisvest en ambtelijk ondersteunt in hun advisering over de voorstellen tot decoratieverlening;

  • zorg draagt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen en voor de correcte verzending ervan aan de betrokken Ministeries;

  • zorgt dat registers worden aangehouden van in het Koninkrijk der Nederlanden onderscheiden personen.

Kapittel der Militaire Willems-Orde

De taken van het Kapittel der Militaire Willems-Orde behelzen:

  • het adviseren van het hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur over de voordrachten voor benoeming of bevordering in en ontslag uit de Orde dan wel over aanvragen om in de Orde te worden opgenomen of bevorderd;

  • het verstrekken van inlichtingen aan het hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur alsmede het geven van inzage in alle zakelijke gegevens en bescheiden aan deze departementen;

  • het aanhouden van registers voor elk der vier klassen van ridders;

  • het houden van aantekening van verlening van het ordeteken aan onderdelen van de krijgsmacht.

Kapittel voor de Civiele Orden

Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft als adviescollege op landelijk niveau tot taak Onze Minister wie het aangaat te adviseren over het verlenen van onderscheidingen in één van de Civiele Orden.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie7.

C Beleidsconclusies

De KNO en al haar ketenpartners maken voor de aanvraag en behandeling van Koninklijke onderscheidingen gebruik van een in 2001 gebouwd ICT-systeem, genaamd DAISY. Dit systeem dient dringend te worden vervangen uit hoofde van continuïteit en zekerheid. Het nieuwe systeem, genaamd LINT, heeft in 2018 vertraging opgelopen, omdat de leverancier van het systeem meer tijd nodig heeft gehad om een goed werkbare en betrouwbare versie beschikbaar te stellen voor gebruik. Inmiddels heeft de Kanselarij een 1e versie ontvangen en is zij gestart met de acceptatie.

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie

Vastgestelde

begroting

Verschil

   

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

Art.nr.

Verplichtingen:

3.954

3.933

6.178

3.315

5.291

4.730

561

                 
 

Uitgaven:

3.583

4.170

4.409

4.807

5.392

4.730

662

                 

4.1

Apparaat

2.462

2.906

3.187

3.326

4.364

3.188

1.176

                 

4.2

Decoraties

1.120

1.262

1.221

1.480

1.027

1.537

– 510

                 

4.3

Riddertoelagen

1

2

1

1

1

5

– 4

                 
 

Ontvangsten:

154

241

294

308

335

29

306

E Toelichting op de financiële instrumenten

Uitgaven

Specificatie apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)

Apparaat

2018

Personeel

2.665

Eigen personeel

1.453

Externe inhuur

997

Overig personeel

215

   

Materieel

1.699

Overig materieel

1.699

Totaal apparaat

4.364

4.1 Apparaat

De vastgestelde begroting 2018 houdt geen rekening met de kasschuif die in 2018 heeft plaatsgevonden vanwege vertraging die de leverancier van het nieuwe ICT-systeem in 2017 heeft opgelopen. In totaal was er voor de vervanging van ICT-systeem DAISY in 2018 € 2,1 mln. beschikbaar waarvan € 1,1 mln. daadwerkelijk is opgenomen in de begroting voor 2018. Bij de Najaarsnota is tevens éénmalig € 0,2 mln. extra budget toegekend voor de invoering van de AVG.

4.2 Decoraties

De gerealiseerde uitgaven van decoraties op de begroting heeft onder andere te maken met de jaarlijkse bestelling van versierselen.

4.3 Riddertoelagen

Aan de in leven zijnde Ridders Militaire Willems-Orde, de weduwen/weduwnaren van Ridders Militaire Willems-Orde of de minderjarige kinderen van Ridders Militaire Willems-Orde wordt van rechtswege een jaarlijkse riddertoelage uitgekeerd.

Ontvangsten

Jaarlijks ontvangt de KNO een vergoeding van de Nationale Politie voor afgenomen politiemedailles, jaartekens en batons. Deze vergoeding wordt niet in de begroting verwerkt maar hiervoor dient de KNO een rekening te sturen naar de Politie. Verder zijn er iets meer borgsommen ontvangen dan was begroot voor het voor onbepaalde tijd in bruikleen houden van Koninklijke onderscheidingen door gedecoreerden of erven van gedecoreerden.

7

Comptabiliteitswet 2001, artikel 19.

Licence