Base description which applies to whole site

3.3 Realisatie beleidsdoorlichtingen

Realisatie beleidsdoorlichtingen

Artikel

Naam artikel

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Geheel artikel?

1

Belastingen

               

Belastingen/Dienstverlening

     

X link

     

Nee

Belastingen/Toeslagen

       

X link

   

Nee

Belastingen/Toezicht en opsporing en massale processen

         

X link

 

Nee

2

Financiële markten

         

X link

 

Ja

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

 

X

   

X link

   

Ja

4

Internationale financiële betrekkingen

       

X link

   

Ja

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

   

X link

 

X link

   

Ja

6

Btw-compensatiefonds

       

X link

   

Ja

11

Financiering staatsschuld

     

X link

     

Ja

12

Kasbeheer

   

X link

     

*

Ja

Overig

Begrotingsbeleid

       

X

   

n.v.t.

Voor het meest recente overzicht van de programmering van beleidsdoorlichtingen, klik op deze link http://www.rijksbegroting.nl/2019/voorbereiding/begroting,kst248599_8.html

Voor de realisatie van andere onderzoeken, zie bijlage 2 «Afgerond evaluatie- en overig onderzoek».

*Artikel 12 Kasbeheer

Voor 2018 stond de beleidsdoorlichting van artikel 12 Kasbeheer gepland. Deze doorlichting is, zoals aangekondigd in de onderzoeksopzet,31 gecombineerd met de evaluatie van de wijziging van de wet Financiering decentrale overheden (Fido), die op 11 december 2013 is ingegaan. Sinds deze wijziging zijn decentrale overheden verplicht om te schatkistbankieren. De beleidsdoorlichting is in 2018 afgerond. Voor het opstellen van de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting is het echter noodzakelijk een zorgvuldig proces te volgen, waarbij met alle betrokken partijen, inclusief de koepelorganisaties van de decentrale overheden, afgestemd wordt. Deze afstemming vergt meer tijd dan gepland. De beleidsdoorlichting inclusief de kabinetsreactie zal na bestuurlijke afstemming naar verwachting in het voorjaar van 2019 aan de Kamer worden aangeboden.

31

Kamerstukken II 2017–2018, 31 935, nr. 42.

Licence