Base description which applies to whole site

5.2 Niet-beleidsartikel 10 Centraal apparaat

Op dit artikel zijn alle verplichtingen, personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de Bestuursstaf (BS) inclusief de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) weergegeven. Tevens zijn in dit artikel de defensiebrede uitgaven ondergebracht voor pensioenen en uitkeringen (waarvan een deel «niet relevant» dat betrekking heeft op de lening voor de kapitaaldekking van de militaire ouderdomspensioenen), wachtgelden, inactiviteitswedden en Sociaal Beleidskader (SBK)-uitkeringen.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

Verplichtingen

1.584.117

1.529.741

1.595.748

1.572.559

1.737.653

1.579.275

158.378

               

Uitgaven

1.589.049

1.527.669

1.594.826

1.572.368

1.728.881

1.579.275

149.606

               

Apparaatsuitgaven

1.589.049

1.527.669

1.594.826

1.572.368

1.728.881

1.579.275

149.606

Personele uitgaven

1.575.860

1.513.893

1.580.523

1.556.940

1.707.908

1.552.928

154.980

– waarvan eigen personeel

121.615

121.123

126.849

137.422

160.203

156.359

3.844

– waarvan externe inhuur

2.472

3.128

3.731

3.932

3.844

1.064

2.780

– waarvan uitkeringen

1.451.773

1.389.642

1.449.943

1.415.586

1.543.861

1.395.505

148.356

Materiële uitgaven

13.189

13.776

14.303

15.428

20.973

26.347

– 5.374

– waarvan overig1

12.691

13.193

13.749

14.924

20.426

25.634

– 5.208

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

498

583

554

504

547

713

– 166

               

Totaal ontvangsten

24.360

28.255

39.017

39.784

196.186

37.431

158.755

1

Binnen overige uitgaven is in 2018 voor een bedrag van € 349 duizend uitgevoerd door SSO DMO/OPS.

Toelichting op de instrumenten

De posten met een verschil groter dan € 10,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De hogere realisatie van de verplichtingen dan in de begroting is opgenomen heeft een relatie met de hogere Apparaatsuitgaven. De oorzaken komen grotendeels overeen met de toelichting van hieronder.

Uitgaven

De apparaatsuitgaven zijn per saldo € 150 miljoen hoger dan initieel begroot. De voornaamste oorzaak betreft de aflossing van € 100 miljoen van het financieringsarrangement van in totaal ongeveer € 159 miljoen voor de overgang van het omslagstelsel naar het kapitaaldekkingsstelsel van de pensioenen van militairen. Het eerder beëindigen van het arrangement is wenselijk voor zowel Defensie als het ABP gezien de uitvoering ervan complex en afwijkend is van de reguliere processen van het ABP.

Het resterende deel van de hogere uitgaven is te wijten aan hogere uitgaven voor het repareren van het AOW-gat (€ 15 miljoen) en de doorwerking van de arbeidsvoorwaarden 2017 (€ 36 miljoen).

Ontvangsten

De hogere ontvangsten wordt grotendeels veroorzaakt door twee onderwerpen:

  • De vervroegde aflossing van de ABP lening (€ 110 miljoen) die ter dekking dient van (tijdelijke) dubbele lasten voor de overgang van het omslagstelsel voor militaire pensioenen naar het kapitaaldekkingsstelsel.

  • De teruggave van te veel betaalde belasting voor ereschuld (€ 45 miljoen).

Licence