Base description which applies to whole site

BIJLAGE 7: OVERZICHT MELDINGEN BEDRIJFSVEILIGHEID 2018

In de brief aan de Tweede Kamer van 8 februari 2018 (34 775-X-81) is toegezegd voortaan in het jaarverslag een overzicht op te nemen van het aantal en het type meldingen van voorvallen. We kennen drie soorten meldingen voor fysieke veiligheid: onveilige situaties, incidenten en ongevallen, waarbij de ernst van het letsel of de schade kan worden vermeld. De ernstcategorie is afhankelijk van het persoonlijk letsel of schade aan materieel of milieu. Een incident kan leiden tot (zwaar) letsel of schade. Een ongeval heeft daadwerkelijk geleid tot letsel of schade. Categorie 0 betreft de melding van een onveilige situatie, er is geen letsel of schade, categorie 1 licht letsel (geen ziekteverzuim) of schade (tot 50.000 euro) en dit loopt op tot categorie 4 zwaar letsel (ziekenhuisopname langer dan 24 uur) of schade (meer dan 250.000 euro). Niet alle meldingen leiden tot een onderzoek. Een melding van bijvoorbeeld een militair die tijdens dienst met een blindedarmontsteking wordt opgenomen in het ziekenhuis wordt gezien als een melding categorie 4, maar wordt niet nader onderzocht. In 2018 zijn er 4.116 meldingen gedaan, waarvan 152 in categorie 3 of 4 en hebben 20 meldingen in deze categorieën geleid tot een onderzoek. In 2017 waren er in totaal 3.692 meldingen, waarvan 171 meldingen in categorie 3 of 4. In 15 gevallen heeft dit geleid tot onderzoek. Meldingen die in 2018 zijn gedaan zijn in onderstaand overzicht geordend naar onderwerp. Meldingen die in 2018 zijn gedaan, kunnen voorvallen betreffen uit eerdere jaren. Ook kan een melding van één voorval meerdere onderwerpen betreffen.

Onderwerp

Onveilige situaties, incidenten en ongevallen gerelateerd aan:

totaal

categorie

0

1

2

3

4

Agressie en geweld

handgemeen tussen defensiepersoneel en civilisten NB.: Dit betreft agressie tegen Defensie personeel.

50

15

16

15

3

1

Arbeidsmiddelen of

machines

het omgaan met gereedschappen, machines en installaties.

344

175

130

30

4

5

Asbest

een (mogelijke) blootstelling aan asbest in gebouwen, materieel of (oefen)terreinen.

43

37

4

1

1

0

Biologische gevaren

een (potentiële) blootstelling aan biologische gevaren en besmetting door derden. Denk aan door dieren overdraagbare ziekten zoals ziekte van lyme (tekenbeten), vectoren, besmetting door dierlijke resten en tetanus.

222

181

23

12

4

2

Brandveiligheid

daadwerkelijke brand, (potentiële) brand onveilige gebeurtenissen.

260

185

59

9

6

1

Duiken

duikarbeid en overige arbeid onder overdruk.

68

54

10

2

2

0

Elektrische veiligheid

het in aanraking (kunnen) komen met (hoog) spanning in gebouwen, wapensystemen en installaties.

120

76

36

6

1

1

Infra/installaties

gebouwen, infra gebonden installaties (kranen, steiger, slagbomen, roldeuren etc.) en (oefen) terreinen.

524

286

183

38

13

4

Kleding of uitrusting

kleding en (persoonsgebonden) uitrusting.

140

77

28

26

5

4

Koude/hitte/klimaat

klimatologische omstandigheden (door weer/klimaat, maar ook door gebouw of werkplek), die (kunnen) leiden tot onderkoeling, hitteletsel, blikseminslag of verminderd presteren.

134

79

27

24

3

1

Laser aanstraling

ongewenste aanstraling van luchtvaartuigen met lasers.

10

10

0

0

0

0

Geluid

(mogelijke) gehoorschade. Hieronder vallen ook schades veroorzaakt door geluid aan bestaande infra en of het milieu.

71

38

16

11

6

0

Gevaarlijke

stoffen

de opslag/overslag van en het werken met gevaarlijke stoffen (incl. onbedoelde blootstellingen).

444

313

95

26

7

3

Grondgebonden

wapens

het omgaan met grondgebonden wapensystemen (diverse wiel/rups/pantservoertuigen, geleide wapens etc.).

32

17

7

7

1

0

Luchtvaart

gerelateerd

grond- en vliegbewegingen en bij het onderhoud van luchtvaartuigen. Hieronder vallen ook runway incursions, FOD (foreign object damage) en de omgang met UAV’s.

566

507

42

11

3

3

Munitie

het omgaan met munitie en springstoffen (incl. ongewenste werking, verkeerde opslag en onjuiste uitlevering) al dan niet in relatie tot het wapen(systeem).

179

138

31

7

2

1

Scheepvaart

gebonden

de maritieme systemen, het varen met schepen en het onderhoud daaraan.

139

57

63

15

4

0

Sport/fysieke

training

het beoefenen van sport en fysieke training tijdens diensturen, incl. incidenten door lichamelijke inspanningen (v.b. initiële basis trainingen en militaire zelfverdediging).

217

27

109

63

13

5

Straling

het omgaan met stralingsbronnen (zowel optisch, ioniserend als niet-ioniserend) zoals zenders, radioactieve bronnen en lasers.

12

12

0

0

0

0

Valschermspringen

valscherm-/parachutespringen.

13

1

8

3

1

0

Vervoer

verkeer en vervoer, incl. intern transport op defensielocaties.

850

164

579

73

22

12

Voedsel/

waterveiligheid

het voorzien in/bereiden/nuttigen/bewaren van voedsel en drinkwater.

66

51

11

4

0

0

Wapens

het omgaan met wapens zoals (ongewild) afvuren van schoten (in ontlaadbak), een ongewenste werking van een wapen/storingen.

167

120

34

8

3

2

Werken op

hoogte

het werken op hoogte (op gebouwen, wapensystemen, op klimtorens, touw- en hindernisbanen en tijdens fastropen, abseilen etc.

55

43

11

1

0

0

Overige fysiek

de fysieke gesteldheid van defensiepersoneel of ingehuurde werknemers. Hieronder vallen onwel wordingen en opnames in het ziekenhuis als gevolg van aandoeningen/incidenten/ongevallen tijdens het uitoefenen van de dienst.

335

118

122

61

22

12

Overige

die niet onder een van de overige onderwerpen kan worden vastgelegd m.u.v. Overige-Fysiek.

580

328

191

42

12

7

Overlijden buiten diensttijd

Defensiemedewerkers die buiten dienstverband of diensturen overlijden.

40

40

       

Overlijden in diensttijd

Defensiemedewerkers die gedurende diensttijd overlijden als gevolg van een natuurlijke oorzaak.

2

2

       
Licence